Ukmergėje susirinko šimtai dviratininkų

Ukmergėje susirinko šimtai dviratininkų / Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės centre susirinko rekordinis skaičius mūsų mieste – apie 400 dviratininkų.

Ant­ra­die­nį mies­to cen­tre su­si­rin­ko šim­tai dvi­ra­ti­nin­kų, aikš­tė­je prie­šais sa­vo dar­bo­vie­tę mankš­ti­no­si sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, o po Uk­mer­gę kur­sa­vo ne­mo­ka­mas vie­ša­sis trans­por­tas.

Šio­mis ir ki­to­mis ak­ci­jo­mis mies­te pa­žy­mė­ta Die­na be au­to­mo­bi­lio.

Šie­met su­kan­ka 10 me­tų, kai Uk­mer­gė­je mi­ni­ma Eu­ro­pos jud­rio­ji sa­vai­tė ir Tarp­tau­ti­nė die­na be au­to­mo­bi­lio. Ju­bi­lie­jaus pro­ga įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas ben­driems ren­gi­niams su­kvie­tė Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no biu­ras. Ak­ci­jų ir ren­gi­nių gau­sa ste­bi­no vi­są sa­vai­tę ne tik Uk­mer­gė­je, bet ir se­niū­ni­jo­se.

Ve­žė ne­mo­ka­mai

Be­ne ma­lo­niau­sia pra­mo­ga uk­mer­giš­kiams ta­po ga­li­my­bė ant­ra­die­nį vi­są die­ną ne­mo­ka­mai va­ži­nė­ti vie­šuo­ju trans­por­tu. Ją su­tei­kė UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas. Bi­lie­tė­lis po Uk­mer­gę kur­suo­jan­čiais au­to­bu­sais kai­nuo­ja 0,55, pen­si­nin­kams ir ne­įga­lie­siems – 0,28, sen­jo­rams, moks­lei­viams ir vai­kams – 0,11 eu­ro.

Ant­ra­die­nį bi­lie­to pirk­ti nie­kam ne­rei­kė­jo. Uk­mer­gės au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kė Aud­ro­nė Gvoz­die­nė sa­kė, kad pro­ga va­žiuo­ti ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti ge­ro­kai dau­giau uk­mer­giš­kių nei įpras­to­mis die­no­mis, ta­čiau kiek tiks­liai žmo­nių va­žia­vo, įmo­nė ne­skai­čia­vo.

Pa­pras­tą dar­bo die­ną Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas su­ren­ka iki 1000 eu­rų gry­nais už par­duo­tus bi­lie­tus, už bi­lie­tus su nuo­lai­da dar gau­na kom­pen­sa­ci­ją iš sa­vi­val­dy­bės. Die­nos be bi­lie­tė­lio nuos­to­lį Au­to­bu­sų par­kui įsi­pa­rei­go­jo at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bė.

Prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir ra­jo­no va­do­vai – ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas va­žia­vo nuo Kęs­tu­čio aikš­tės iki Au­to­bu­sų sto­ties ir at­gal, ben­dra­vo su ke­lei­viais, iš­klau­sė jų at­si­lie­pi­mus apie mies­to vie­šą­jį trans­por­tą.

Ra­jo­no va­do­vai bei sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai į ak­ci­ją įsi­jun­gė ir mankš­ta. Ją at­li­ko Kęs­tu­čio aikš­tė­je, prie­šais sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą.

Kar­tu su kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju Arū­nu Miš­ki­niu vi­si at­li­ko įvai­rius pra­ti­mus. Ti­ki­ma, kad ak­ci­ja taps tra­di­ci­ne.

Dvi­ra­čių pa­ra­das

Pats ma­siš­kiau­sias Eu­ro­pos jud­rio­sios sa­vai­tės ren­gi­nys – dvi­ra­čių pa­ra­das. Jį or­ga­ni­zuo­jant tal­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja, o pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius – Sei­mo na­rio A. Du­dė­no biu­ras. Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė pa­sa­ko­jo, kad pa­ra­de da­ly­va­vo per 400 dvi­ra­ti­nin­kų – mo­kyk­lų, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bei uk­mer­giš­kiai su šei­mo­mis.

Tvar­ką ke­ly­je už­tik­ri­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Tri­jų skir­tin­gų marš­ru­tų da­ly­viai su­si­ti­ko prie mies­to sta­dio­no, nuo kur ko­lo­na pa­ju­dė­jo mies­to cen­tro link.

Aikš­tė­je prie kul­tū­ros cen­tro vy­ko me­ni­nė ak­ci­ja, ku­rio­je se­ną au­to­bu­są me­no kū­ri­niu pa­ver­tė Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Vy­ko var­žy­bos su „bor­dais“, ku­rias or­ga­ni­za­vo „RockCafe“. Jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai vyk­dė pre­ven­ci­nį daik­tų bei dvi­ra­čių žy­mė­ji­mą. Vai­kai pie­šė krei­de­lė­mis, iš­ban­dė chna pie­ši­nius, vie­to­je ža­dė­ju­sios kon­cer­tuo­ti, bet su­sir­gu­sios Bjel­le dai­na­vo Ha­rol­das Lium­pa­ras.

Ap­do­va­no­ta or­ga­ni­zuo­tą fo­to­gra­fi­jų kon­kur­są lai­mė­ju­si Guo­da Mi­so­ny­tė, jai ati­te­ko pri­zas – dvi­ra­tis. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ lo­te­ri­jos pri­zą lai­mė­jo Eg­lė Ka­va­liaus­kai­tė.

Ren­gi­nių gau­sa

Eu­ro­pos jud­ri­ą­ją sa­vai­tę vy­ko ir dau­giau pra­smin­gų ren­gi­nių. Vep­riuo­se įreng­tos svei­ka­tin­gu­mo tra­sos, ku­rių marš­ru­tas ve­da Vep­rių kra­te­rio pa­kraš­čiu. Jį ga­li­ma įveik­ti dvi­ra­čiais, sli­dė­mis ar šiau­rie­tiš­ko vaikš­čio­ji­mo laz­do­mis. Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras su vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru, Vep­rių se­niū­ni­ja įren­gė tra­są ir iš­lei­do lanks­ti­nu­ką.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kar­tu su mies­to se­niū­ni­ja, Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja, mo­kyk­lo­mis ir or­ga­ni­za­ci­jo­mis skve­re tarp Kul­tū­ros cen­tro ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos įren­gė svei­ka­tin­gu­mo ta­ke­lį. Pa­na­šiais ta­ke­liais jau džiau­gia­si ir Še­šuo­lių bei Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, juos ke­ti­na­ma įsi­reng­ti ki­to­se se­niū­ni­jo­se.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Ukmergėje susirinko šimtai dviratininkų / Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės centre susirinko rekordinis skaičius mūsų mieste – apie 400 dviratininkų.

Ukmergėje susirinko šimtai dviratininkų / Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės centre susirinko rekordinis skaičius mūsų mieste – apie 400 dviratininkų.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *