Autorės nuotr. Į šventę A. Kuliešis sukvietė kūrėjus, bičiulius. Autorės nuotr. Į šventę A. Kuliešis sukvietė kūrėjus, bičiulius.

Kas­met per Žo­li­nę Sie­si­kų eže­ro kran­to žo­ly­nuos drai­kos dar ir po­ezi­jos, mu­zi­kos pa­slap­tys. At­ras­ti jas, at­ve­riant sa­vo sie­los gel­mes, su­kvie­čia šven­tė „Lan­gas į šir­dį“. Šį kar­tą ji bu­vo skir­ta po­eto Pau­liaus Šir­vio 95-me­čiui.

Ben­dra­min­čiai, sie­los bro­liai ir se­sės, ko­le­gos iš pa­čių įvai­riau­sių ra­jo­nų prie Sie­si­kų eže­ro su­si­ren­ka iš šių kraš­tų ki­lu­sio fo­to­gra­fo, po­eto Al­bi­no Ku­lie­šio dė­ka. Jis – gra­žia Žo­li­nės, at­si­svei­ki­ni­mo su va­sa­ra tra­di­ci­ja ta­pu­sios šven­tės or­ga­ni­za­to­rius ir re­ži­sie­rius. Va­di­na ją kū­rė­jų šven­te, su­bu­rian­čia po­etus, me­ni­nin­kus, mu­zi­kus. 

Ren­gi­nys tra­di­ciš­kai vy­ko To­liū­nų kai­me, Ku­lie­šių so­dy­bo­je. Čia su­si­rin­ko gi­mi­nai­čiai, bi­čiu­liai, drau­gai. Ne­be­at­sie­ja­ma jo da­lis ta­pu­si iš­vy­ka į Sie­si­kų pi­lį. Ren­gi­nio da­ly­viai ir šie­met ne­pra­lei­do pro­gos po ją pa­vaikš­ti­nė­ti. Šven­tės ne­pra­lei­džia ir ak­to­rius, re­ži­sie­rius, skai­to­vas Pet­ras Ven­slo­vas. Jis čia pri­sta­tė P. Šir­viui skir­tą li­te­ra­tū­ri­nę pro­gra­mą „Lie­tu­viš­kas ber­žas“.

Kū­rė­jų su­ei­tu­vės tę­sė­si žo­ly­nais, šiau­dų dir­bi­niais ir ki­tais me­no kū­ri­niais iš­puoš­to­je eže­ro pa­kran­tė­je To­liū­nuos. Iš­kil­min­gai iš­kel­ta šven­tės vė­lia­va, ją ne­šė ir Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas bei ak­to­rius P. Ven­slo­vas.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Al­bi­nas Ku­lie­šis, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­mų­jų ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Vla­das Bu­ra­gas, šven­tę ve­du­si Ali­ci­ja Ma­tiu­kie­nė – Ro­kiš­kio Juo­zo Ke­liuo­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė. Taip pat – gau­sus bū­rys li­te­ra­tų iš Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Anykš­čių, Ro­kiš­kio, Ig­na­li­nos, Ra­sei­nių, iš vi­so – net ke­tu­rio­li­kos ra­jo­nų. Tarp jų – ir Uk­mer­gės kraš­to kū­rė­jai. 

Skam­bė­jo da­ly­vių skai­to­mos ei­lės, dai­nos, šven­tė­je da­ly­va­vu­sių bar­dų at­lie­ka­mi kū­ri­niai. Pri­si­min­tas P. Šir­vys, švie­saus at­mi­ni­mo po­eto, li­te­ra­tū­ros kri­ti­ko Val­de­ma­ro Ku­ku­lo pa­va­din­tas ty­laus liū­de­sio, skaid­raus il­ge­sio ir tau­rios vie­nat­vės po­etu.

Mo­nos­pek­tak­lį „Vel­nio­niš­kai vie­nas“ pa­gal P. Šir­vio ei­les pa­ro­dė ak­to­rius, re­ži­sie­rius, „reBus“ te­at­ro įkū­rė­jas Jo­nas Bu­zi­liaus­kas. Vi­siems ma­gė­jo pa­lies­ti ne­įpras­tai at­ro­dan­čius me­džio ažū­ro kū­rė­ju va­di­na­mo Rim­vy­do Ma­ti­jaš­kos iš Anykš­čių dro­ži­nius, pa­ra­gau­ti Ba­ra­vy­kų Ka­ra­lie­nės at­neš­tų vai­šių, pa­la­bin­ti at­plau­ku­sį Sie­si­kų eže­ro Kip­šą...

Šven­tė lie­jan­tis po­ezi­jai, pri­si­mi­ni­mams, pa­mąs­ty­mams tru­ko li­gi pat pa­ry­čių. Jos or­ga­ni­za­to­rius Al­bi­nas už gra­žių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą la­bai dė­kin­gas ją su­reng­ti pa­dė­ju­siems rė­mė­jams, bro­liui Sau­liui bei ki­tiems sa­viš­kiams, bi­čiu­liams Vi­dui Sval­bo­nui, An­ta­nui Juo­džiui, Vi­tai Šar­ki­nai­tei, Gin­ta­rui Po­ciui, Va­len­tui Jan­kū­nui, vi­siems ki­tiems sie­si­kie­čiams, pa­dė­ju­siems pa­si­ruoš­ti ren­gi­niui...

„Ir mū­sų kai­mo žmo­nės ta­po kū­ry­biš­kes­ni: vi­si la­bai lau­kia šven­tės, vos pra­de­dant jai reng­tis da­li­ja­si sa­vo idė­jo­mis. Vi­si kar­tu dir­bam, šie­nau­jam, tvar­ko­mės“, – jis sa­ko vie­tos gy­ven­to­jų pa­gal­bą itin ver­ti­nan­tis.

„Lan­gas į šir­dį“ skai­čiuo­ja jau šeš­tus me­tus. O vis­kas, pa­sak Al­bi­no, pra­si­dė­jo tie­siog nuo Žo­li­nės, nuo vos ke­lių ar­ti­mos sie­los me­ni­nin­kų su­si­ė­ji­mo. Ki­tais me­tais jų jau bu­vo ke­lias­de­šimt... Ir da­bar šven­tė iš­au­gu­si jau iki ke­lio­li­kos ra­jo­nų. Al­bi­nas džiau­gia­si, jog pa­vyks­ta su­bur­ti kas­met vis dau­giau da­ly­vių.  

„Ši­toj in­for­ma­ci­nėj vi­suo­me­nėj vis­ko tiek daug, bet žmo­nės ne­be­ben­drau­ja, su­si­prie­ši­nę, su­si­py­kę... O vi­si mes – Die­vo vai­kai. To­dėl ir no­ri­si vi­sus su­bur­ti pa­si­bū­ti, pa­ry­mo­ti, iš­si­kal­bė­ti, pa­si­klau­sy­ti po­ezi­jos, nes po­ezi­ja pa­ke­lia mū­sų dva­sią, – sa­ko jis. – To ne­bus, jei tik skai­čiuo­sim pi­ni­gus ir neat­si­trauk­sim nuo te­le­vi­zo­rių, kom­piu­te­rių. Rei­kia su­grįž­ti at­gal – į gam­tą, į ben­dra­vi­mą – per žo­dį...“

Daugiau nuotraukų iš renginio galite rasti mūsų facebook puslapyje: Spausti čia

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų