Ryšį „atėmė“ dėl skolų

Kul­tū­ros cen­tras šią sa­vai­tę li­ko be ry­šio su pa­sau­liu. Dėl sko­lų nu­trau­kus pa­slau­gų tei­ki­mą, dar­buo­to­jai ne­ga­lė­jo nau­do­tis nei te­le­fo­no ry­šiu, nei in­ter­ne­tu. Fik­suo­tą­jį te­le­fo­no ry­šį ir in­ter­ne­to pa­slau­gas įstai­gai tei­kia ben­dro­vė TEO LT.

08-30-3 straipsnio nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Likus be ryšio, sutriko darbas kultūros centre.


 

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė sa­ko, jog rū­pes­čių dėl sko­lų šiai įmo­nei yra bu­vę ir anks­čiau. „Ta­čiau tai, kad taip dras­tiš­kai at­jung­tų, – pir­mas kar­tas“, – tei­gė ji.

To prie­žas­tis – 4269,89 Lt sko­la, su­si­kau­pu­si už du mė­ne­sius.

„At­jung­ti te­le­fo­nai – ne­ga­lim nie­kam pa­skam­bin­ti, nė­ra elek­tro­ni­nio paš­to… O ren­gi­niai vi­si – ant no­sies… Trin­ka vi­sas dar­bas, – ap­gai­les­ta­vo di­rek­to­rė. – Dar­buo­to­jai pri­vers­ti tvar­ky­ti rei­ka­lus sa­vo kom­piu­te­riais va­ka­rais.“

Ne­ma­lo­nu­mai įstai­gą už­klu­po sa­vai­tės pra­džio­je. Anot R. Grau­ži­nie­nės, buvo spren­džia­ma, ką da­ry­ti, kad dar­bas kul­tū­ros cen­tre ar­ti­miau­siu me­tu grįž­tų į vė­žes.

„Kad sko­los smau­gia mus ir ki­tas biu­dže­ti­nes įstai­gas, ži­no ir val­džia. Duo­tas ne­pa­kan­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas, o mums ir teis­mais gra­si­na­ma… Šie klau­si­mai svars­to­mi ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se. Skir­ta 20 tūks­tan­čių, kad ga­lė­tu­me nors sko­las už elek­trą su­mo­kė­ti“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė.

Ne­sle­pia, jog ne­at­me­ta­ma min­tis at­si­sa­ky­ti mi­nė­tos ben­dro­vės pa­slau­gų: „Dar­bo gru­pė­je skai­čia­vom, svars­tėm. No­rim tau­py­ti, o jos pa­slau­gos mums per bran­gios. Ir kai­mo fi­lia­luo­se, ku­riuo­se duo­ta po te­le­fo­ną, bran­giau­siai mo­ka­mi abo­nen­ti­niai mo­kes­čiai… Tie­siog ne­be­tu­rim ki­tos iš­ei­ties.“

Susikaupusi skola trečiadienį buvo sumokėta iš specialiųjų lėšų. Tačiau ketvirtadienio rytą paslaugų kultūros centrui teikimas dar nebuvo atnaujintas.

UŽ inf.  

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *