Savaitgalį išsirinksime merą

Vė­ly­vą sek­ma­die­nio va­ka­rą uk­mer­giš­kiai jau tu­rės iš­si­rin­kę sa­vo me­rą. O šią sa­vai­tę nuo tre­čia­die­nio vyks­ta ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas.  Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je prie bal­sa­dė­žės uk­mer­giš­kiai rin­ko­si ir šven­ti­nę – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną – ko­vo 11-ąją.

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vyks bal­sa­vi­mas na­muo­se. Pa­gal įsta­ty­mą bal­suo­ti na­muo­se ga­li ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, su­ka­kę 70 me­tų ir vy­res­ni rin­kė­jai, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę ir jei­gu jie pa­tei­kė pra­šy­mą bal­suo­ti na­muo­se bei yra įra­šy­ti į na­muo­se bal­suo­jan­čių­jų są­ra­šus.

Ko­vo 15-ąją nuo 7 iki 20 val. rin­ki­mai vyks rin­ki­mų apy­lin­kė­se.

Dau­giau­siai bal­sų tarp kan­di­da­tų į me­rus uk­mer­giš­kiai ko­vo 1-ąją sky­rė Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus kan­di­da­tui Ro­lan­dui Ja­nic­kui bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Juo­zui Varž­ga­liui. Už juos šią sa­vai­tę ir ga­lė­si­me ati­duo­ti sa­vo bal­sus.

Už R. Ja­nic­ką pir­ma­me rin­ki­mų tu­re bal­sa­vo 26,71 proc. uk­mer­giš­kių. Jis su­rin­ko 3904 bal­sus.

J. Varž­ga­lys su­lau­kė 21,23 proc. pa­lai­ky­mo. Už jį bal­sus ati­da­vė 3102 rin­kė­jai.

Abu šie kan­di­da­tai tu­ri pa­tir­ties ir po­li­ti­ko­je, ir sa­vi­val­do­je. Šiuo me­tu ne­dir­ban­tis 58 me­tų J. Varž­ga­lys daug me­tų ėjo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Yra bai­gęs tuo­me­ti­nę Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­ją, tu­ri in­ži­nie­riaus-me­cha­ni­ko di­plo­mą. Šiuo me­tu – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys. Apie vi­suo­me­ni­nę veik­lą sa­vo ofi­cia­lio­je an­ke­to­je ne­in­for­muo­ja.

48 me­tų Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės  sky­riaus pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas šiuo me­tu dir­ba Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – ei­na vi­ce­me­ro pa­rei­gas. R. Ja­nic­kas yra ėjęs ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, dvi ka­den­ci­jas dir­bo ra­jo­no ta­ry­bo­je.

Po­li­ti­kas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs in­ves­ti­ci­jų val­dy­mo ma­gist­ro di­plo­mą. Jis va­do­vau­ja Tau­jė­nų mies­te­lio ben­druo­me­nei, yra Tau­jė­nų kul­tū­ros na­mų sa­vi­veik­li­nin­kas, mė­gė­jų te­at­ro „Bi­čiu­liai“ na­rys.

Pa­ste­bi­ma, kad pa­pras­tai ant­ra­me rin­ki­mų tu­re rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bū­na ma­žes­nis nei pir­ma­me.

Vis dėl­to Uk­mer­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai kvie­čia uk­mer­giš­kius ak­ty­viai bal­suo­ti.

Rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ju bus skel­bia­mas tas kan­di­da­tas, ku­ris su­rinks dau­giau bal­sų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *