Seimas išklausė apnuodytus teisininkus

Tre­čia­die­nį į Uk­mer­gę su­gu­žė­ję Sei­mo na­riai do­mė­jo­si gyv­si­dab­riu ap­nuo­dy­to Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo si­tu­a­ci­ja.

07-05-1 straipsnio 1 nuotr

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Didžiausias Ukmergės teisininkų rūpestis – jų sveikata.


 

Po­sė­dy­je kon­sta­tuo­ta, kad ša­lies me­di­ci­na ne­tu­ri aiš­kios diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo me­to­di­kos, ne­su­ta­ria­ma net dėl nor­mi­nių gyv­si­dab­rio kie­kių or­ga­niz­me.

Sei­mo iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je bu­vo ap­tar­tas gyv­si­dab­riu už­terš­to teis­mo pa­sta­to li­ki­mas, nau­jo­jo pa­sta­to sta­ty­bos. Tar­ta­si, ko­kių prie­mo­nių vals­ty­bė tu­rė­tų im­tis, kad nu­ken­tė­ję as­me­nys ga­lė­tų pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą bei ti­kė­tis gy­dy­mo. Pa­lies­tas ir kom­pen­sa­ci­jų už su­trik­dy­tą svei­ka­tą as­pek­tas.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­riai, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Eri­kas Ma­čiū­nas. At­vy­ko ir Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Ša­rū­nas Šob­lins­kas, VšĮ Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės, Anes­te­zio­lo­gi­jos ir re­a­ni­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos Tok­si­ko­lo­gi­jos sky­riaus di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ba­da­ras, Sei­mo na­riai uk­mer­giš­kiai Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ka­zys Gry­baus­kas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, tei­si­nin­kai, ki­ti kvies­tie­ji as­me­nys.

Teis­mo rei­ka­lai – vėž­lio grei­čiu

Po­sė­dį ve­dęs Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas tei­gė, kad į Uk­mer­gę vyk­ta dėl ne­ra­mi­nan­čios ne­ei­li­nės si­tu­a­ci­jos. Nors Sei­mo na­riai šiais klau­si­mais po­sė­džiau­ja jau tre­čią kar­tą, rei­ka­lai ju­da per lė­tai.

Pa­sta­tas vis dar ne­iš­va­ly­tas nuo nuo­din­gų gyv­si­dab­rio ga­rų. Jais už­terš­to­mis by­lo­mis nau­do­tis tei­sė­jams ne­ra­mu net su spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis. Žmo­nės nė­ra tik­ri dėl sa­vo svei­ka­tos ir net gy­vy­bės. Ne­ri­mas ir or­ga­ni­za­ci­niai ne­sklan­du­mai lė­ti­na dar­bo pro­ce­są.

Gyv­si­dab­rio ga­li bū­ti li­kę

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Š. Šob­lins­kas pa­aiš­ki­no, jog rei­ka­lai ju­da lė­tai dėl pa­slau­gų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so. Su­si­dur­ta su ne­men­ka pro­ble­ma – pa­ša­lin­ti rei­kia ke­lias to­nas at­lie­kų. Šiuo me­tu pa­slau­gų tei­kė­jas jau pa­rink­tas ir pra­dė­jo dar­bus. Iki rug­pjū­čio vi­du­rio tu­rė­tų bū­ti iš­ga­ben­tas pa­sta­te esan­tis tur­tas.

Š. Šob­lins­kas in­for­ma­vo, kad iš­ga­be­nus tur­tą, pa­sta­te vėl bus ini­ci­juo­ta gyv­si­dab­rio pa­ieš­ka. Ma­no­ma, kad jo ten dar ga­li bū­ti li­kę.

Sei­mū­nės L. Grau­ži­nie­nės po­žiū­riu, Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja vil­ki­na šių klau­si­mų spren­di­mą. Ak­ty­viau ėmė­si jų tik prieš ke­le­tą die­nų – tuo­met, kai su­ži­no­jo apie Sei­mo iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį.

Re­a­bi­li­ta­ci­ja – tik mo­ka­ma

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­no­ji pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­bie­nė pri­mi­nė, kad teis­mo pa­tal­po­se pra­ei­tų me­tų gruo­dį ra­dus apie du ki­log­ra­mus gyv­si­dab­rio, teis­mas per­si­kraus­tė į ki­tas pa­tal­pas. Vė­liau gyv­si­dab­rio bu­vo ras­ta dar apie ki­log­ra­mą.

Šiuo me­tu ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los nag­ri­nė­ja­mos Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre, bau­džia­mo­sios – ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se.

Tai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų. Kad jie grei­tai baig­sis, ne­pa­na­šu – nors nu­ma­ty­ta vėl „su­vie­ny­ti“ teis­mą, ski­riant dau­giau pa­tal­pų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, jos vis tiek bus per ma­žos – 400 kvad­ra­ti­nių met­rų 26 teis­mo dar­buo­to­jams su jų gau­siais in­te­re­san­tų bū­riais.

Ta­čiau dau­giau­siai ne­ri­mo dar­buo­to­jams ke­lia jų svei­ka­ta. Ma­no­ma, kad gyv­si­dab­ris iš pa­sta­to kon­struk­ci­jų sa­vo nuo­dus sklei­dė apie de­šimt­me­tį. At­li­kę svei­ka­tos ty­ri­mus tei­sė­jai, ad­vo­ka­tai, pro­ku­ro­rai su­ži­no­jo, kad jiems nu­sta­ty­tas lė­ti­nis leng­vo laips­nio ap­si­nuo­di­ji­mas gyv­si­dab­riu.

E. Za­rem­bie­nė pra­šė Sei­mo na­rių pa­pil­dy­ti li­gų są­ra­šą, pa­gal ku­rias ga­li­ma gau­ti ne­mo­ka­mą re­a­bi­li­ta­ci­ją. Mat uk­mer­giš­kiai tei­sė­jai su­si­dū­rė su šia pro­ble­ma – me­di­kai pa­aiš­ki­no, jog jiems, ap­si­nuo­di­ju­siems gyv­si­dab­riu, ne­mo­ka­ma re­a­bi­li­ta­ci­ja ne­pri­klau­so.

Rū­ke plau­kio­ja ir me­di­kai

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ri­nal­das Ada­mo­nis ti­ki­si, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ap­gal­vos ir pa­rengs spe­cia­lią stra­te­gi­ją, ku­ria nu­ma­tys, ko­kie vais­tai, mais­to pa­pil­dai tu­rė­tų bū­ti var­to­ja­mi žmo­gaus or­ga­niz­me su­si­kau­pus nuo­din­gam me­ta­lui – gyv­si­dab­riui.

Ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė ne­slė­pė sa­vo nu­si­vy­li­mo vals­ty­bės vyk­do­ma po­li­ti­ka – vals­ty­bė ne tik ne­už­tik­ri­na sau­gaus dar­bo, bet ir už­ker­ta ke­lius į gy­dy­mą. Ji pik­ti­no­si, jog tuo­met, kai rei­kia da­ry­ti sku­bius spren­di­mus, vyks­ta il­gas ke­lis mė­ne­sius trun­kan­tis su­si­ra­ši­nė­ji­mas.

Dau­gy­bę sa­vo dar­bo va­lan­dų teis­mo sa­lė­se pra­lei­dę Uk­mer­gės pro­ku­ro­rai svei­ka­tą tik­ri­no­si sa­vo ini­cia­ty­va.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vę Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Sep­tin­to­jo sky­riaus pro­ku­ro­rai po­sė­džio da­ly­viams at­sklei­dė de­ta­les apie tai, su ko­kio­mis spra­go­mis me­di­ci­nos me­to­di­ko­je su­si­dū­rė.

Mat me­di­kai pa­tys ne­ži­no, ko­kius kon­kre­čius ty­ri­mus tu­ri at­lik­ti esant įta­ri­mų dėl or­ga­niz­me su­si­kau­pu­sio gyv­si­dab­rio. Ne­re­ta, nors ir pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja, kuo­met dak­ta­rai pa­tys klau­sia at­ėju­sio­jo pa­si­tik­rin­ti, ko­kius jis no­rįs at­lik­ti ty­ri­mus. To­kiam rū­ke plau­kio­ja­ma jau ge­rą pus­me­tį.

Kad ši si­tu­a­ci­ja yra dvi­pras­miš­ka, iš­duo­da ir me­di­ci­nos įstai­gų ne­su­si­kal­bė­ji­mas. At­lie­kan­tys ty­ri­mus me­di­kai sa­vo iš­va­do­se prieš­ta­ra­vo vie­ni ki­tiems. Si­tu­a­ci­ją ga­li­ma va­din­ti ab­sur­diš­ka, kuo­met tiems pa­tiems pa­cien­tams vie­no­je įstai­go­je nu­sta­to­mas ap­si­nuo­di­ji­mas gyv­si­dab­riu, ki­to­je – jo ne­ran­da­ma. Pa­si­ro­do, iš­va­dos ski­ria­si ver­ti­nant pa­gal dvi skir­tin­gas są­vo­kas – ūmi­nis tai ap­si­nuo­di­ji­mas ar lė­ti­nis.

Kai me­di­kai ieš­ko ūmi­nio ap­si­nuo­di­ji­mo po­žy­mių, jų nie­kaip ne­ga­li ras­ti, jei gyv­si­dab­ris žmo­gaus au­di­niuo­se ir or­ga­nuo­se kau­pė­si ke­le­tą me­tų, žei­dė juos pa­laips­niui. Tuo­met ūmi­nio ap­si­nuo­di­ji­mo po­žy­miai ne­bū­din­gi.

Rei­ka­lau­ja nu­ken­tė­ju­sių­jų skai­čiaus

  

Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras E. Ma­čiū­nas pa­si­gen­da tiks­laus nu­ken­tė­ju­sių nuo gyv­si­dab­rio ga­rų as­me­nų skai­čiaus. Jis bai­mi­na­si, kad ne­pa­tei­kus to­kio są­ra­šo da­bar, ga­li bū­ti pik­tnau­džiau­ja­ma nu­ken­tė­ju­sio­jo nuo gyv­si­dab­rio sta­tu­su – lai­kui bė­gant nu­ken­tė­ju­sie­ji pra­dės tie­siog „dau­gin­tis“.

Toks vi­ce­mi­nist­ro po­žiū­ris dau­ge­lį tei­si­nin­kų pa­pik­ti­no.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis tei­gė, jog da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, ne­sant me­di­ci­nos me­to­di­kų, tie­siog ne­įma­no­ma vie­na­reikš­miš­kai nu­sta­ty­ti, ko­kią ža­lą gyv­si­dab­ris pa­da­rė kon­kre­čiam or­ga­niz­mui.

„Žmo­nių są­ra­šą le­mia pa­tik­ri­ni­mas, o da­bar nė­ra kon­kre­tu­mo, kur ir ką žmo­nėms tik­rin­tis“, – kal­bė­jo jis.

Be to, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­jos me­tu dar nė­ra aiš­ku, kiek lai­ko gyv­si­dab­ris tū­no­jo teis­mo pa­tal­po­se, tad ne­ga­li­ma tiks­liai nu­sta­ty­ti api­brėž­to skai­čiaus – nu­sta­ty­ti, ku­rie as­me­nys il­giau­siai bu­vo vei­kia­mi šio me­ta­lo ga­rų.

Per­im­ti tu­ri Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra

Anot Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus, nė­ra nor­ma­lu, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­lie­ka pa­tys nu­ken­tė­ju­sie­ji – Uk­mer­gės pro­ku­ro­rai.

Iki šiol nuo­ša­ly­je nuo by­los iki­teis­mi­nio ty­ri­mo lai­ko­si Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Ta­čiau tu­ri im­tis ini­cia­ty­vos, nes ši by­la svar­bi vi­sai Lie­tu­vai. Be to, at­kris­tų ša­liš­ku­mo po­žy­mis.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja įpa­rei­go­ta pa­reng­ti nor­mi­nių ak­tų pa­kei­ti­mus, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji nuo gyv­si­dab­rio ga­lė­tų gau­ti ne­mo­ka­mą re­a­bi­li­ta­ci­ją.

Kuo sku­biau tu­ri bū­ti at­lik­ta teis­mo pa­sta­to de­mer­ku­ri­za­ci­ja – gyv­si­dab­rio ir ga­rų pa­ša­li­ni­mas, kad bū­tų ga­li­ma per­kel­ti by­las. Gyv­si­dab­rio pa­ieš­ka pa­sta­te bus tę­sia­ma.

Pa­teik­to­se iš­va­do­se sa­ko­ma, kad iki rug­pjū­čio vi­du­rio teis­mas tu­rė­tų bū­ti per­kel­tas į vie­nas pa­tal­pas – Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta su­da­ry­ti są­ra­šą tų, ku­riems bū­ti­nas svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mas.

Nu­si­vy­lė pri­ori­te­tų dė­lio­ne

Sei­mo po­sė­džio ei­ga ir iš­va­do­mis Uk­mer­gės tei­si­nin­kai bei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai li­ko nu­si­vy­lę. Anot jų, svars­to­mų klau­si­mų pri­ori­te­tai bu­vo dė­lio­ja­mi taip, kad žmo­nių svei­ka­ta li­ko ant­ra­me pla­ne po pa­sta­to iš­va­ly­mo nuo gyv­si­dab­rio rei­ka­lų.

Bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis, kad to­kie ir pa­na­šūs at­ve­jai tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­mi kaip ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be fak­tai, tu­ri bū­ti su­daromi ak­tai. O nu­ken­tė­ju­sie­siems vals­ty­bė tu­rė­tų mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Daugiau nuotraukų kaip visada galite rasti mūsų facebook profilyje.

   

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *