Šildymo sezonas artėja į pabaigą

Nors ir ne­no­riai ati­dun­dan­tis pa­va­sa­ris pri­me­na apie pa­ga­liau ar­tė­jan­čią šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gą. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas pri­me­na, kad šil­dy­mo se­zo­nas Lie­tu­vo­je nu­trau­kia­mas, va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.

78

 

BFL nuot.


 

Re­mian­tis Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo nuo­sta­ta, toks įsa­ky­mas skel­bia­mas, kai vi­du­ti­nė tri­jų pa­rų iš ei­lės oro tem­pe­ra­tū­ra bū­na aukš­tes­nė kaip 10 laips­nių.

Ši tvar­ka la­biau­siai lie­čia vi­suo­me­ni­nes įstai­gas.

Tuo tar­pu gy­ven­to­jams pa­lik­ta tei­sė pa­tiems nu­spręs­ti, ka­da nu­trauk­ti ar pra­dė­ti sa­vo dau­gia­bu­ty­je šil­dy­mą. Te­rei­kia, kad to­kiam spren­di­mui pa­ra­šais pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų.

Pa­sak A. Šu­mins­ko, to­kių tau­pių dau­gia­bu­čių Uk­mer­gė­je tik­rai yra.

Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad pa­pras­tai pa­ra­šus gy­ven­to­jai ren­ka ru­de­nį, kai pa­gei­dau­ja dar ne­pra­dė­ti šil­dy­mo se­zo­no. Pa­va­sa­rį pa­gei­da­vi­mų anks­čiau nu­trauk­ti šil­dy­mo se­zo­ną bū­na re­čiau. Šią sa­vai­tę ši­lu­mos tie­kė­jai to­kio pra­šy­mo dar ne­bu­vo ga­vę.

Tuo tar­pu orų prog­no­zės ža­da, jog ki­tą sa­vai­tę te­ori­nė ga­li­my­bė baig­ti šil­dy­mo se­zo­ną jau at­si­ras. Ža­da­ma, kad die­no­mis orai įšils iki ke­lio­li­kos laips­nių, o nak­ti­mis ne­be­nu­kris že­miau nu­lio.

Il­ga­me­tė prak­ti­ka by­lo­ja, kad šil­dy­mo se­zo­nas vi­sa­da bai­gia­mas ant­ro­je ba­lan­džio pu­sė­je, maž­daug iki ba­lan­džio 22 die­nos.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *