Siūloma didinti baseino kainas

Nuo šio se­zo­no siū­lo­ma di­din­ti vie­nin­te­lio Uk­mer­gės ba­sei­no, esan­čio „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kai­nas. Spa­lio 1 d. šios mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys pa­tei­kė to­kį pra­šy­mą ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui. Jei po­li­ti­kai pri­tars, pa­slau­gos kai­na di­dės ir su­au­gu­siems, ir vai­kams.

10-25-5 straipsnio nuotr

 

Ba­sei­no pa­slau­gų kai­ny­ne yra dau­giau nei dvi­de­šimt pa­va­di­ni­mų. Pa­vyz­džiui, plau­kio­ji­mas ba­sei­ne su­au­gu­siesiems su kai­ti­ni­mu­si pir­ty­se pa­brangs dviem ir kai­nuos 16 li­tų. Plau­kio­ji­mas ba­sei­ne su­au­gu­siesiems be pir­čių vie­toj 9 kai­nuos 10 li­tų.

Ne­įga­lie­siems su­au­gu­siems ir pen­si­nin­kams be pir­čių kai­na pa­di­dė­tų nuo 6 iki 7 li­tų, plau­kio­ji­mas moks­lei­viams be pir­čių – nuo 4 iki 5 li­tų Abo­nen­ti­nis bi­lie­tas su­au­gu­sia­jam 10 ap­si­lan­ky­mų su pir­ti­mis nuo 120 li­tų šok­tel­tų iki 140 li­tų. Ne­si­keis­tų tik ke­le­tas kai­nų iš gau­saus pa­slau­gų pa­va­di­nimų spek­tro.

Ver­tin­da­mi uk­mer­giš­kių fi­nan­si­nes ga­li­my­bes ba­sei­no šei­mi­nin­kai – tik­ri op­ti­mis­tai: jie siū­lo nau­jie­ną – abo­nemen­ti­nį bi­lie­tą pirk­ti il­ges­niam lai­kui – net 5 mė­ne­siams. 50 ap­si­lan­ky­mų su pir­ti­mis kai­nuo­tų 600 li­tų.

Ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to ta­ry­ba svars­tė di­rek­to­riaus pra­šy­mą dėl pa­slau­gų kai­nų ir iš da­lies jam pri­ta­rė.

Šie­met ba­sei­no iš­lai­ky­mui sa­vi­val­dy­bė sky­rė 133 200 li­tų. Ba­sei­nas už­dir­bo vos treč­da­lį šių lė­šų – 50 579 li­tus. Li­ku­si da­lis do­tuo­ja­ma iš ra­jo­no biu­dže­to.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Ra­ge­ly­tė-Krau­ce­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­rą­jį kar­tą ba­sei­no kai­nos kei­tė­si prieš po­rą me­tų. Nuo to lai­ko pa­di­dė­jo elek­tros kai­na ir mi­ni­ma­li al­ga.

Ra­jo­no ta­ry­ba šį klau­si­mą svars­tys spa­lio 31 die­ną vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je. Koks be­bū­tų spren­di­mas, ki­tą sa­vai­tę jau pra­de­da­ma ruoš­tis nau­jam ba­sei­no se­zo­nui.  Klien­tams du­ris jis at­vers lap­kri­čio 2-ąją. Jei nau­joms kai­noms bus pri­tar­ta, nuo pat se­zo­no pra­džios jos ir įsi­ga­lios.

Proj­ekto ren­gė­jai ti­ki, kad ta­ry­ba di­des­nėms kai­noms pri­tars, o klien­tų jos ne­at­bai­dys.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *