Skatina burtis saugiai kaimynystei

Pri­rei­kus po­li­ci­jos pa­gal­bos, jos ti­ki­ma­si su­lauk­ti ne­del­siant. Ta­čiau kar­tais už­tik­rin­ti sau­gu­mą ga­li pa­dė­ti ne kas ki­tas, o kai­my­nai. To­dėl gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi glau­džiau ben­drau­ti su gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos žmo­nė­mis ir bur­tis į sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes.

2014-03-21-7 straipsnio nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Sau­gi kai­my­nys­tė skir­ta pa­ra­gin­ti ben­dra­dar­biau­ti, ku­riant sau­gią ap­lin­ką, ben­druo­me­nės na­rius, gat­vės, na­mo ar­ba kad ir laip­ti­nės gy­ven­to­jus. Ta­čiau mū­sų ra­jo­ne ji dar ne­įga­vu­si pa­grei­čio. Nors bū­tų ypač pra­var­ti kai­muo­se, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Vla­do But­kaus tei­gi­mu, ne vi­sos ra­jo­no se­niū­ni­jos pri­si­jun­gu­sios prie šios pro­gra­mos.

Bur­tis kai­my­nams pa­ta­ria­ma tam, kad bū­tų leng­viau už­ker­ta­mas ke­lias nu­si­kals­ta­mu­mui. Anot pa­rei­gū­no, sau­gios kai­my­nys­tės te­ri­to­ri­jo­je ma­žes­nė va­gys­čių, chu­li­ga­niz­mo, ki­tų pa­žei­di­mų ti­ki­my­bė.

„Gy­ven­to­jai, pra­neš­da­mi apy­lin­kės ins­pek­to­riui apie prie kai­my­nų na­mų be­si­su­kio­jan­čius įtar­ti­nus as­me­nis ar, pa­vyz­džiui, kai­me pa­ste­bė­tus sve­ti­mus au­to­mo­bi­lius, ga­li ap­sau­go­ti sa­vo ir ki­tų tur­tą. Tai ypač ak­tu­a­lu da­bar, kai kal­ba­ma apie eu­ro įve­di­mą ir pa­dau­gė­jo suk­čių – li­tų „per­skai­čiuo­to­jų“, – sa­ko jis.  

Pa­tei­kia vie­nos gar­baus am­žiaus Šir­vin­tų ra­jo­no gy­ven­to­jos pa­vyz­dį. Mo­te­ris fo­to­gra­fuo­ja vi­sus kai­me pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. „Apy­lin­kės ins­pek­to­rius nu­va­žiuo­ja, su­si­ren­ka vi­są in­for­ma­ci­ją. Jei iš­lįs­tų va­gys­tė ar kaž­kas ki­tas, bū­tų už ko už­si­ka­bin­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­rei­gū­nas.

Pri­si­me­na ir ini­cia­ty­vių del­tu­viš­kių dė­ka už­baig­tą va­gys­čių mies­te­ly­je is­to­ri­ją: „Del­tu­vo­je nak­ti­mis bu­vo pra­dė­ję lan­ky­tis va­gys. Žmo­nės, nors ir be sau­gios kai­my­nys­tės, su­si­bū­rė, ėmė pa­tru­liuo­ti, ir vis­kas bai­gė­si.“

V. But­kus sa­ko, jog įkū­ru­sie­ji sau­gios kai­my­nys­tės gru­pę ben­dra­dar­biau­ja su sa­vo apy­lin­kės ins­pek­to­riu­mi: „Jam tie­sio­giai ga­li­ma pra­neš­ti apie ki­lu­sius in­ci­den­tus. Kad ir apie na­mo rū­sy­je be­si­ren­kan­tį, triukš­mau­jan­tį jau­ni­mą.“ Tuo me­tu po­li­ci­jos pa­gal­bą pa­skam­bi­nus ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, anot jo, gal­būt ne vi­sa­da pa­vyk­tų su­teik­ti kuo sku­biau.  

Sau­gi kai­my­nys­tė, pa­sak pa­šne­ko­vo, rei­ka­lin­ga ne vien dėl nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos, bet ir gy­ven­to­jų ge­ro­vės. Pa­ste­bi­ma, jog ne­re­tai na­mo gy­ven­to­jai nė ne­pa­žįs­ta sa­vo kai­my­nų, į ku­riuos kreip­tų­si, iš­ti­kus bė­dai. „Jei­gu pas ką nors trūks­ta vamz­dis ir už­lie­ja vi­są na­mą, kai­my­nai ne­ga­li su­ras­ti šei­mi­nin­ko, nes ne­ži­no, nei kur dir­ba, nei kur ieš­ko­ti, kam pa­skam­bin­ti“, – sa­ko jis.

No­rin­tie­ji da­ly­vau­ti „Sau­gios kai­my­nys­tės“ pro­gra­mo­je tu­rė­tų su­šauk­ti bent ke­lių kai­my­nų su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me da­ly­vau­tų ir te­ri­to­ri­ją ap­tar­nau­jan­tis apy­lin­kės ins­pek­to­rius. Iš­rink­tas sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės va­do­vas pa­si­ra­šys sau­gios kai­my­nys­tės su­si­ta­ri­mą. Taip pat pa­ta­ria­ma pa­si­keis­ti te­le­fo­no nu­me­riais, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­no duo­ta­me lanks­ti­nu­ke su­si­ra­šy­ti kai­my­nų duo­me­nis.

Dėl in­for­ma­ci­jos šiais klau­si­mais ga­li­ma kreip­tis į V. But­kų tel. (8 340) 60413 ar­ba 8 612 75863.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *