Skirtingi savininkai – kitokia tvarka

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos, Grau­žie­čių kai­mo gy­ven­to­jas Al­ber­tas Vėb­ra, no­rė­da­mas iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl Ger­se­niš­kių gat­vė­je esan­čio­je di­de­lių ga­ba­ri­tų bui­ti­nių at­lie­kų aikš­te­lė­je ne­ga­li­ma pri­duo­ti ši­fe­rio. Žmo­gus pa­sa­ko­jo, kad ne­pa­vy­kus ši­fe­rio pa­lik­ti šio­je aikš­te­lė­je, pa­skel­bė pa­ieš­kas, kur ga­lė­tų jį iš­vež­ti.

Ir ra­do – as­bes­to at­lie­kas pri­ėmė to­kia pa­ti di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė Anykš­čiuo­se.

Vy­ras ste­bi­si, ko­dėl mū­sų mies­te daž­nai vis­kas kaž­kaip su­kom­pli­kuo­ja­ma – aikš­te­lė yra, ji erd­vi, vie­tos tik­rai pa­kan­ka, o ši­fe­rio ne­ima. At­lie­kų vie­ti­nę rin­klia­vą val­džia įve­dė, o dėl in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mo ne­be­su­ka gal­vos.

„Ko pas­kui pyks­ta­me, kad pa­miš­kės šiukš­lių pil­nos? Tik­rai ne vi­si per gal­vas ver­sis, kol at­si­kra­tys šių at­lie­kų krū­va – nu­veš iki ar­ti­miau­sio grio­vio ir iš­vers“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė sa­ko, kad skir­tin­ga tvar­ka di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė­se yra dėl to, kad Anykš­čių aikš­te­lė pri­klau­so Ute­nos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui. Tuo tar­pu mū­sų – Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (VAATC).

Anot jos, Ka­zo­kiš­kių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų są­var­ty­no pa­tvir­tin­ta­me VAATC‘o Tar­šos in­teg­ruo­tos kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos lei­di­me ši­fe­rio pri­ėmi­mas nė­ra nu­ma­ty­tas.

Ve­dė­ja pa­aiš­ki­no, kad į di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lę gy­ven­to­jai tu­rė­tų at­vež­ti na­mų ūkiuo­se su­si­da­ran­čias at­lie­kas, ku­rios ne­ga­li bū­ti ša­li­na­mos kar­tu su miš­rio­mis ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis.

Aikš­te­lė­je pri­ima­mos stam­bio­sios at­lie­kos (bal­dai, bui­ties prie­tai­sai, te­le­vi­zo­riai, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ir pan.), per­dir­bi­mui į ant­ri­nes ža­lia­vas tin­kan­čios at­lie­kos (stik­las, plast­ma­sės, me­ta­lai, ma­ku­la­tū­ra), sta­ty­bi­nės ir grio­vi­mo at­lie­kos (ply­tos, be­to­nas, me­die­na, stik­las, plas­ti­kai, me­ta­lų mi­ši­niai, izo­lia­ci­nės me­džia­gos, tu­rin­čios gip­so), bui­ties pa­vo­jin­gos at­lie­kos (bui­ti­nės che­mi­jos ga­mi­niai, da­žų, la­kų ir ap­dai­los me­džia­gų at­lie­kos, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­riai ir au­to­kos­me­ti­kos prie­mo­nės, elek­tro­ni­nė tech­ni­ka).

Ga­my­bos at­lie­kos, sunk­ve­ži­miais pri­sta­to­mos na­mų sta­ty­bos ir grio­vi­mo at­lie­kos, bui­ties pa­vo­jin­gos at­lie­kos di­des­nė­je ne­gu 10 l ta­ro­je į aikš­te­lę ne­pri­ima­mos. Taip ne­pri­ima­mos ir ru­be­roi­do at­lie­kos. To­kias at­lie­kas rei­kia pri­sta­ty­ti tie­siai į šių at­lie­kų tvar­ky­mo vie­tas.

Ko­kios per­spek­ty­vos lau­kia uk­mer­giš­kių? Ar Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras ne­ke­ti­na įtrauk­ti į at­lie­kų, pri­ima­mų di­de­lių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė­je, są­ra­šą as­bes­to lakš­tų bei nuo­lau­žų?

„Su­pran­ta­ma, kad gy­ven­to­jų na­mų ūkiai ir jų po­rei­kiai nė­ra vie­no­di, to­dėl pa­si­tai­ko si­tu­a­ci­jų, kuo­met žmo­nės pa­si­gen­da kon­kre­čios, jiems rū­pi­mos, at­lie­kos pri­ėmi­mo ga­li­my­bės aikš­te­lė­je“, – sa­ko Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius.

Taip pat jis in­for­ma­vo, kad ruo­šia­si įgy­ven­din­ti Vil­niaus ap­skri­ties re­gio­ni­nia­me 2014–2020 m. at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ne nu­ma­ty­tą prie­mo­nę – įreng­ti as­bes­to tu­rin­čių at­lie­kų ša­li­ni­mo aikš­te­lę re­gio­ni­nia­me są­var­ty­ne.

„Tuo­met at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­se ga­lė­si­me pri­im­ti ir vė­liau su­tvar­ky­ti as­bes­to tu­rin­čias at­lie­kas“, – apie cen­tro pla­nus kal­bė­jo va­do­vas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *