Smurto šeimoje atvejų per metus padaugėjo trečdaliu

Per me­tus ra­jo­ne net treč­da­liu pa­dau­gė­jo smur­ta­vi­mo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip už­kirs­ti ke­lią opiai so­cia­li­nei pro­ble­mai.

3 straipsnio 1 nuotr.12-16

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

Šie­met Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ta 140 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Per­nai po­li­ci­ja ty­rė 105 smur­ta­vi­mo įvy­kius.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko se­mi­na­ras, ku­ria­me bu­vo iš­klau­sy­tos pa­skai­tos, dis­ku­tuo­ta apie bū­dus, ga­lin­čius už­kirs­ti ke­lią šiam skau­džiam reiš­ki­niui.

Kartais smurto neprisimena

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­dė­ti 40 pro­cen­tų vi­sų iš­kvie­ti­mų dėl smur­to.

Kai nė­ra įro­dy­mų, liu­di­nin­kų ar­ba au­ka su­si­tai­ko su smur­tau­to­ju ir at­si­i­ma pa­reiš­ki­mą, ty­ri­mas ne­pra­de­da­mas.

Pa­rei­gū­nas ne­sle­pia, kad daž­nai pro­ble­miš­ka bū­na ir pir­mi­nė ap­klau­sa – tiek smur­tau­to­jas, tiek au­ka ne­re­tai bū­na gir­ti ir nė­ra ga­li­my­bės juos ap­klaus­ti. Iš­si­blai­vę jie jau kal­ba ki­taip – smur­tą nei­gia ar­ba ne­pri­si­me­na.

Mies­te ir kai­me – vie­no­da pa­dė­tis

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­ga Ma­li­naus­kie­nė sa­kė, kad smur­tas šei­mo­je – vi­so ra­jo­no pro­ble­ma: at­ve­jai, ku­riuos ti­ria po­li­ci­ja, ly­giai pa­si­skirs­tę tarp mies­to ir kai­mo.

Iš kai­mų dau­giau­sia įvy­kių re­gist­ruo­ta Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je – 13. Po 12 – Del­tu­vos bei Sie­si­kų se­niū­ni­jo­se. Ma­žiau­siai peš­tu­kų Že­mait­kie­my­je – čia už­re­gist­ruo­tas 1 at­ve­jis. 

Prieš dve­jus me­tus Vy­riau­sy­bės pri­im­tas Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, įpa­rei­go­jan­tis ran­ką prieš šei­mos na­rius pa­kė­lu­sius as­me­nis at­skir­ti nuo jų au­kų.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus sa­ko, kad yra ga­li­my­bė ap­gy­ven­din­ti smur­tau­to­jus, ne­tu­rin­čius kur ap­si­gy­ven­ti iki by­los nag­ri­nė­ji­mo pa­bai­gos, – yra įreng­tos pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je, ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je. Ta­čiau jo­mis pa­si­nau­do­ta ne­bu­vo, nes to­kių pa­gei­da­vi­mų ne­su­lauk­ta. 

Kai­mo se­niū­nai tei­gia, kad iš­ki­lus po­rei­kiui, ieš­ko­ma ga­li­my­bės ap­gy­ven­din­ti smur­tau­to­ją ar­ba au­ką so­cia­li­nia­me būs­te.

Siū­lo ap­ta­ri­mus se­niū­ni­jo­se

Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – tai pro­ble­ma, ku­rią spren­džiant bū­ti­nas įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas ir kei­ti­ma­sis in­for­ma­ci­ja.

R. Kiš­kis pa­siū­lė, kad kar­tą per sa­vai­tę kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je šias pro­ble­mas ap­tar­tų po­li­ci­jos įga­lio­ti­nis, se­niū­nas, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Taip kiek­vie­ną smur­to at­ve­jį bū­tų ga­li­ma gvil­den­ti kom­plek­siš­kai.

VšĮ „Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai“ di­rek­to­rė Er­nes­ta But­ku­vie­nė su­pa­žin­di­no su Pa­gal­bos cen­tro veik­la. Mo­te­rims, ku­rios dėl pa­ti­ria­mo smur­to krei­pia­si į cen­trą, su­tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė bei tei­si­nė pa­gal­ba.

Ragino kreiptis pagalbos

Psi­cho­lo­gė Auš­ri­nė Krikš­čio­nai­tie­nė pa­žy­mė­jo, jog smur­to for­mos daž­nai su­si­pi­na – mat fi­zi­nį daž­nai ly­di ir psi­cho­lo­gi­nis, ir sek­su­a­li­nis smur­tas.

Į cen­tro dar­buo­to­jus, ap­tar­nau­jan­čius 6 ra­jo­nus, šie­met krei­pė­si 212 nuo smur­tau­jan­čių vy­rų ken­čian­čių mo­te­rų. Su­lauk­ta 42 skam­bu­čių iš Uk­mer­gės. O, pa­vyz­džiui, iš Ra­sei­nių su­lauk­ta 67, Kė­dai­nių – 44 pa­gal­bos šauks­mai.

Tuo tar­pu kai­šia­do­rie­tės į cen­trą krei­pė­si vos 9 kar­tus.

Pa­ti­rian­čios fi­zi­nę, psi­cho­lo­gi­nę ar sek­su­a­li­nę prie­var­tą mo­te­rys ga­li kreip­tis tel. 8 800 66366 ar­ba el. paš­tu pa­gal­ba@mo­te­rims.lt.  

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

3 straipsnio 2 nuotr.12-16

 

Ligitos Juodvalkienės nuotr.


 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *