„Sodra“, kuri galvoja už jus

„Sodra“

Va­sa­ros pa­bai­go­je pri­sta­ty­ta iš­ma­nio­ji „Sod­ros“ sis­te­ma, su­kur­ta įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­tą pro­jek­tą „Ap­draus­tų­jų, iš­mo­kų ga­vė­jų ir drau­dė­jų in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo in­te­rak­ty­vių elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mos su­kū­ri­mas ir įdie­gi­mas (ADIS)“, gy­ven­to­jams ir drau­dė­jams pa­siū­lė ino­va­ty­vių ga­li­my­bių. Jų nau­da jau spė­jo įsi­ti­kin­ti pir­mie­ji var­to­to­jai.

In­for­ma­vo trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis

Va­sa­ros vi­du­ry­je ver­sli­nin­kui Pet­rui Žu­kaus­kui nu­ti­ko ne­lai­mė – nu­kri­tęs nuo ko­pė­čių vy­riš­kis su­si­lau­žė ko­ją. Ka­dan­gi lū­žis bu­vo rim­tas, trau­muo­tą ko­ją gip­so įtva­re te­ko lai­ky­ti du mė­ne­sius.

Per šį lai­ko­tar­pį su­si­kau­pė ne­ma­žai ne­nu­veik­tų dar­bų ir ki­tų svar­bių rei­ka­lų. Be to, nuo vy­riš­kio ko­jos nu­ė­mus įtva­rą, gy­dy­to­jas pa­sky­rė tri­jų sa­vai­čių truk­mės re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­dū­ras. To­dėl li­gos pa­šal­pai rei­ka­lin­gų gau­ti do­ku­men­tų tik­rai ne­bu­vo ar­ti­miau­sių ką tik ju­dė­ji­mo lais­vę at­ga­vu­sio P. Žu­kaus­ko dar­bų są­ra­še.

Vis dėl­to po sa­vai­tės į vy­riš­kio mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną at­ėjo trum­po­ji ži­nu­tė, pra­ne­šan­ti apie jam pri­skai­čiuo­tą li­gos iš­mo­ką. Dar po ke­lių die­nų ki­ta ži­nu­tė in­for­ma­vo, kad pri­skai­čiuo­ta iš­mo­ka bu­vo per­ves­ta į P. Žu­kaus­ko ban­ko są­skai­tą. Kaip jam tai pa­vy­ko?

Sū­naus pa­de­da­mas pra­šy­mą li­gos pa­šal­pai gau­ti P. Žu­kaus­kas už­pil­dė in­ter­ne­tu. Tuo pa­čiu pa­žy­mė­jo, kad nuo šiol iš­ma­nio­ji „Sod­ra“ apie svar­bius įvy­kius jį in­for­muo­tų trum­pą­ja ži­nu­te.

„Aiš­ku, kad tai yra žy­miai ge­riau, nes pa­de­da su­tau­py­ti lai­ko. O ma­no si­tu­a­ci­jo­je vi­zi­tas į „Sod­ros“ sky­rių bū­tų su­da­ręs ir pa­pil­do­mų ne­pa­to­gu­mų. Da­bar gi nie­kur ne­rei­kė­jo vyk­ti, o apie li­gos pa­šal­pos sky­ri­mo pro­ce­są bu­vau nuo­la­tos in­for­muo­ja­mas“, – sa­kė P. Žu­kaus­kas.

Pa­tei­kia ak­tu­a­lius pra­ne­ši­mus

In­for­ma­vi­mas apie pa­skir­tą ar iš­mo­kė­tą li­gos pa­šal­pą yra vie­nas iš dau­giau kaip 300 at­ve­jų, ka­da iš­ma­nio­ji „Sod­ros“ sis­te­ma nu­siųs tiks­li­nį pra­ne­ši­mą.

Aiš­kin­da­mas iš­ma­nio­sios „Sod­ros“ sis­te­mos vei­ki­mo prin­ci­pus, „Sod­ros“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Strums­kis tei­gė, kad pa­nau­do­da­ma spe­cia­lius al­go­rit­mus sis­te­ma nuo­la­tos ana­li­zuo­ja tu­ri­mus duo­me­nis ir ieš­ko ak­tu­a­lių kon­kre­čiam žmo­gui įvy­kių.

Pa­vyz­džiui, at­si­ti­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui, su­ėjus pen­si­niam am­žiui, pa­si­kei­tus ak­tu­a­liems tei­sės ak­tams ar pri­ar­tė­jus įmo­kos mo­kė­ji­mo ter­mi­nui sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai apie tai in­for­muo­ja gy­ven­to­ją ir pa­ta­ria, ko­kių veiks­mų jam rei­kia im­tis.

„Ki­taip sa­kant, žmo­gui ne­rei­kia gal­vo­ti, ką jis tu­ri pri­si­min­ti ar pa­da­ry­ti. Už jį gal­vo­ja iš­ma­nio­ji „Sod­ra“, – sis­te­mos pra­na­šu­mus api­ben­dri­no M. Strums­kis.

Be to, iš­ma­nio­sios „Sod­ros“ ga­li­my­bės yra pri­ei­na­mos ne vien gy­ven­to­jams, bet ir drau­dė­jams. Sis­te­ma taip pat lei­džia pa­si­rink­ti pa­to­giau­sią in­for­ma­vi­mo bū­dą – gy­ven­to­jas ar drau­dė­jas pra­ne­ši­mus apie ak­tu­a­lius įvy­kius ga­li gau­ti e. paš­tu, trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis, te­le­fo­nu, per e. pri­sta­ty­mo sis­te­mą ar į „Sod­ros“ pa­sky­rą.

At­pa­žįs­ta pa­gal bal­są

Dar vie­na „Sod­ros“ nau­jo­vė, ku­ria kol kas ne­ga­li pa­si­gir­ti jo­kia ki­ta ša­lies ins­ti­tu­ci­ja, yra as­mens iden­ti­fi­ka­vi­mas pa­gal bal­są. Pa­skam­bi­nus trum­puo­ju „Sod­ros“ nu­me­riu 1883 sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to žmo­gų pa­gal jo bal­są.

Taip į skam­bu­tį at­si­lie­pęs „Sod­ros“ kon­sul­tan­tas iš kar­to ži­no, su kuo jis kal­ba. Ne­už­duo­da­mas pa­pil­do­mų klau­si­mų jis ma­to as­me­ni­nę skam­bi­nan­čio­jo in­for­ma­ci­ją ir ga­li sklan­džiau jam pa­tar­ti rū­pi­mais klau­si­mais.

Šią pa­slau­gą gy­ven­to­jai ga­li už­si­sa­ky­ti už­su­kus į te­ri­to­ri­nį „Sod­ros“ sky­rių ir ja­me pa­li­kus sa­vo bal­so pa­vyz­dį.

Pa­sak M. Strums­kio, tiek at­pa­ži­ni­mas pa­gal bal­są, tiek iš­ma­nio­ji sis­te­ma yra no­va­to­riš­kos ir svar­bios ga­li­my­bės, lei­sian­čios „Sod­rai“ teik­ti nau­jo ly­gio pa­slau­gas ir iš­plės­ti esa­mų pa­slau­gų nau­do­to­jų ra­tą.

IVPK inf.

Užs. Nr. 1150

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *