Sprogstanti petarda sužalojo ranką

Nors iki Ka­lė­dų dar li­ko sa­vai­tė, o iki Nau­jų­jų – vi­sos dvi, po­li­ci­jo­je jau gau­tas pra­ne­ši­mas apie nuo pe­tar­dos nu­ken­tė­ju­sį vai­ką. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad iš vi­so pas­ta­rą­ją sa­vai­tę Uk­mer­gė­je už­fik­suo­ti du įvy­kiai, su­si­ję su pi­ro­tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

2014-12-19-1 straipsnio nuotr

 

Gruo­džio 10 die­ną iš li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus gau­tas pra­ne­ši­mas, kad pri­sta­ty­tas moks­lei­vis, su­si­ža­lo­jęs plaš­ta­ką. Į li­go­ni­nę jis at­vy­ko kar­tu su ma­ma.

Pa­aiš­kė­jo, kad ran­ką su­si­ža­lo­jo po pa­mo­kų prie vie­nos mies­to mo­kyk­los sprog­din­da­mas pe­tar­das. Moks­lei­vis aiš­ki­no ne­va jas ra­do prie mo­kyk­los.

Tuo tar­pu Kau­no gat­vė­je sprogs­tant į šiukš­lių dė­žę įmes­tai „bom­beš­kei“, šiukš­lių dė­žė pa­ži­ro į ga­ba­lė­lius. To­kį spro­gi­mo „ban­dy­mą“ su­ma­nė pa­da­ry­ti ke­li Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­viai.

Šį veiks­mą ste­bė­jo ka­vi­nė­je „Op­ti­ma“ pie­ta­vę žmo­nės. Vie­nas iš jų su­re­a­ga­vo. Pa­li­kęs pie­tus 43-ejų me­tų vy­ras iš­bė­go į lau­ką ir pa­si­vi­jęs vie­ną iš sprog­din­to­jų su­lai­kė jį bei iš­kvie­tė po­li­ci­ją.

Po­li­ci­ja nu­sta­tė ki­tus jau­nuo­lius, iš­si­aiš­ki­no kal­ti­nin­kus ir pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­se­ną. Ka­dan­gi pa­žei­dė­jas pen­kio­lik­me­tis, už šį jo po­el­gį at­sa­ky­ti bei at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą 200 li­tų ža­lą te­ko tė­vams.

Apie ne­le­ga­lių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mo ke­lia­mą pa­vo­jų tė­vai ra­gi­na­mi pa­si­kal­bė­ti su vai­kais, pa­aiš­kin­ti jiems, ko­kios ga­li bū­ti pa­sek­mės, ko­kia gre­sia at­sa­ko­my­bė.

Po­li­ci­ja pra­šo gy­ven­to­jus, tu­rin­čius ži­nių apie pre­ky­bą ne­le­ga­lio­mis pi­ro­tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, pra­neš­ti tel. (8 340) 63422 ar­ba el. paš­tu to­mas.zim­blys@po­li­ci­ja.lt.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu nuo gruo­džio 15 d. iki sau­sio 4 d. or­ga­ni­zuo­ja ben­drą pre­ven­ci­nę prie­mo­nę. Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mui ir pre­ky­bai.

Tar­ny­bų pa­rei­gū­nai tik­rins pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių pre­ky­bos vie­tas bei ga­li­mas ne­tei­sė­tos pre­ky­bos ir nau­do­ji­mo vie­tas (tur­ga­vie­tes, kios­kus, pa­aug­lių su­si­bū­ri­mo vie­tas), pri­žiū­rės, kaip lai­ko­ma­si pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mo tvar­kos vie­šo­se vie­to­se.

Pri­me­na­ma, kad fe­jer­ver­kus rei­kia įsi­gy­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se ar­ba lai­ki­no­sio­se pre­ky­bos vie­to­se, tu­rin­čio­se sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tus lei­di­mus. Ra­gi­na­ma ne­su­si­gun­dy­ti tur­gaus pre­kei­vių siū­lo­mais pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­niais. Ši pro­duk­ci­ja Lie­tu­vo­je ne­ser­ti­fi­kuo­ta, ją nau­do­ti ne­tei­sė­ta ir la­bai pa­vo­jin­ga.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas per­spė­ja ne­nau­do­ti sa­va­dar­bių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių, taip pat fe­jer­ver­kų, ku­rie yra me­cha­niš­kai ar ki­taip pa­žeis­ti, de­for­muo­ti, ant ku­rių yra ko­ro­zi­jos ar skys­čių dė­mių pėd­sa­kų, ne­su­vei­kus pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nei, ne­ban­dy­ti jos už­deg­ti pa­kar­to­ti­nai.

Pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, skir­tas nau­do­ti lau­ke, griež­tai drau­džia­ma nau­do­ti pa­tal­po­se. Pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių pre­ky­bos ar lai­ky­mo  (san­dė­lia­vi­mo) vie­to­se  drau­džia­ma rū­ky­ti, nau­do­tis ug­ni­mi, už­deg­ti ir iš­ban­dy­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *