Strateginis planas – be ambicijų?

Strateginis planas – be ambicijų? / Tarybos posėdis vėl vyko nuotoliniu būdu.

Praėjusią savaitę vyko penktasis šiemet savivaldybės tarybos posėdis. Tarp jame nagrinėtų klausimų – mūsų savivaldybės strateginio plano 7-eriems metams tvirtinimas. Kai kuriems politikams šis planas pasirodė neambicingas.

Posėdis pradėtas liūdna žinia – pranešimu apie tai, kad mirė Vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse Vilda Vaičiūnienė. Ji yra ne kartą dalyvavusi mūsų savivaldybės tarybos posėdžiuose, teikusi patarimus, priėmusi tarybos narių priesaikas.

V.Vaičiūnienės atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Toliau pereita prie tęsiamų tradicijų – rajono meras Rolandas Janickas  pasveikino gimtadienius šį mėnesį šventusius savivaldybės tarybos narius Stasį Jackūną ir Aušrinę Stočkutę.

Tarifai

Tarybos sprendimu nustatyti Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai.

Didinimą kritikavo socialdemokratas Kazys Grybauskas. Jis paskaičiavo, kad tarifai didės 70 procentų. Mano, kad toks drastiškas kilimas nebuvo pagrįstas.

Meras Rolandas Janickas ramino, kad procentais kilimas atrodo didelis, bet vienam butui pabrangimas – nuo 50 iki 90 centų. Vienam butui paskaičiuojamas mokestis esą siekia iki dviejų eurų.

Daugiabučius namus administruojančios bendrovės Ukmergės butų ūkio direktorius Raimondas Baltaduonis sakė, kad skaičiavimai atlikti vadovaujantis teisės aktais, remiantis Aplinkos ministerijos nustatyta formule. Skelbiama, kad, nustačius maksimalius tarifus, tai palies apie 50-ies Ukmergės daugiabučių namų gyventojus.

Sprendimas įsigalioja nuo šių metų liepos 1 d.

Padidinta turto vertė

Rajono savivaldybė modernizavo vaikų lopšelį-darželį „Žiogelis“. Remonto darbai jau įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, tad įstaigai perduota atliktų modernizavimo ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 214 171 Eur.

Kompiuteriai

Iš Nacionalinės švietimo agentūros savivaldybė perėmė kompiuterius, kurie skirti mokinių nuotoliniam mokymui.

Projektas, pagal kurį pirkti kompiuteriai, tęsis iki 2022 metų pabaigos. Turtas pagal paskirtį turėtų būti naudojamas iki 2027 m. pabaigos.

Skelbiama, kad praradus kompiuterį, ugdymo įstaiga privalo jį atpirkti savo lėšomis. Sudužus ar sugedus nepataisomai, galima arba atpirkti, arba nurašyti. Kompiuterių vertė – 81 217 Eur. Jie perduoti 14-ai rajono švietimo įstaigų.

Kelių sąrašas

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas.

Kompensacijos

„Ukmergės žiniose“ jau rašėme apie siūlomą tvirtinti individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarką. Išlaidos būtų iš dalies kompensuojamos  rajono biudžeto lėšomis.

Sprendimo projekte siūlyta, kad kompensacijos būtų numatomos tik buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginiams, kuriuos stato kaimuose bei sodų bendrijose besikuriantys asmenys. Sprendimo projekte siūlytas 500 Eur kompensacijos dydis.

Kaimo ir aplinkosaugos komitetas pasiūlė didinti dalinį kompensavimą pareiškėjams iki 800 Eur. Pristatant šį klausimą savivaldybės tarybos posėdyje, šio komiteto pirmininkas Algirdas Kopūstas sakė, kad 500 Eur – per maža suma, tad pasiūlė ją didinti.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas Kęstutis Zinkevičius atkreipė dėmesį, kad biudžete teks šias lėšas rasti – iš kur jos bus imamos?

Meras R. Janickas paaiškino, kad šiemet planuojama surinkti paraiškas dėl minėtų kompensacijų, o kitąmet „dėliodami biudžetą turėsim rasti lėšų“.  Pasak jo, skaičiuojant pagal pernai išduotų statybos leidimų skaičių, manoma, kad kompensacijoms reikėtų apie 15 tūkst. Eur. Jo manymu, parama reikalinga, nes neurbanizuotų teritorijų gyventojai jos sulaukia mažiau nei miesto.

Savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas nesutiko, kad kaimams neskiriamas dėmesys ir užsiminė apie dar vieną rengiamą kompensaciją, skirtą vandens gręžinių įsirengimui. Tam jau ruošia tvarką, tad siūlė kol kas likti prie 500 Eur paramos – jos nebedidinti. Pasak jo, valymo įrenginys 4 asmenų šeimai kainuoja 1 000 Eur, tad parama ir taip labai ženkli.

Tačiau balsuojant pritarta Kaimo ir aplinkosaugos komiteto siūlymui dėl didesnės, nei siūlyta projekte, – 800 Eur kompensacijos.

 

Strateginis plėtros planas

Posėdyje diskusijos įsibėgėjo prieš tvirtinant Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginį plėtros planą.

  1. Zinkevičius atkreipė dėmesį, kad planas nėra ambicingas – jame numatyta, kad gyventojų rajone mažės. O taip neturėtų būti. Esą reikia plane numatyti priemones, kaip pritraukti naujų gyventojų, kurie pas mus deklaruotų gyvenamąsias vietas. Viena priemonių – jiems kompensuoti gyventojų pajamų mokestį.

Meras R. Janickas siūlė šią idėją dar aptarti, sudėlioti konkrečias priemones, bet ne paskutinę minutę įtraukti į planą.

Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė paaiškino, kad reikia nubrėžti gyventojų skaičiaus stabilizavimo kryptį, numatyti ne tik Gyventojų pajamų mokesčio mažinimą, bet ir kitas priemones.

Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programą rengęs rajono savivaldybės tarybos narys Romas Pivoras pritarė minčiai, kad mūsų planas neturi ambicijos jei jau strategijoje užfiksuota, kad mes mažėsim. Mano, kad turim imtis visų priemonių, jog gyventojų skaičius nemažėtų.

Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginį plėtros planą rengusios įmonės konsultantė Gintarė Vitkauskaitė paaiškino, kad planas yra platus, nubrėžiantis, kuria kryptimi eisim. O gyventojų skaičius yra statistiškai mažėjantis. Numatytas mažėjimas labai nedidelis, kuris būtų jau įgyvendinus numatytas priemones.

Darbo partijos atstovas Ramūnas Nanartavičius išsakė kitą poziciją – neturėti ambicijų pritraukti atvykstančiuosius, o siekti, kad mums patiems būtų gera gyventi Ukmergėje.

Diskutavo šiuo klausimu ir daugiau tarybos narių, išsakydami nuomones, ar reikia skatinti atvykstančiuosius, ir kokia iš to nauda.

Po diskusijų balsuota už sprendimo projektą ir pritarta tokiam Strateginiam planui, koks ir buvo parengtas.

Šis planas – 7-erių metų trukmės dokumentas, skirtas savivaldybės teritorijoje planuoti aplinkos, socialinę ir ekonominę raidą. Jame pateikiama 2014–2020 m. laikotarpio plėtros strategijos įgyvendinimo analizė, savivaldybės vidaus ir išorės analizė, rajono vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai bei lėšų poreikis.

Planas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją, nacionalinį pažangos planą, Vilniaus regiono plėtros planą, Vilniaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Dokumento parengimui buvo sudaryta koordinacinė grupė bei 4 darbo grupės. Rengimo eigoje įvyko 8 darbo grupių posėdžiai, projektas viešintas socialiniuose tinkluose ir nuotoliniame viešame aptarime.

Patikslintas biudžetas

Posėdyje patikslintas šių metų rajono biudžetas. Jame 118,7 tūkst. Eur padidintos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti.

Kitais mokslo metais Ukmergės meno mokykloje nutarta steigti mušamųjų instrumentų klasę. Patalpų įrengimui numatyta 20 800 Eur. Mušamiesiems instrumentams įsigyti – 6 534 Eur.

Taujėnų gimnazijoje nuo rugsėjo bus formuojama ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 1-ų metukų. Kad būtų užtikrinami reikalingi patalpų ploto, maitinimo reikalavimai, bus įrengtos grupės patalpos su atskiru tualetu-prausykla ir virtuvėle. Darbus žada atlikti mokyklos darbuotojai. Grupei įrengti skirta 18 tūkst. Eur.

Pabaisko seniūnija naudojasi 2007 m. laidos automobiliu „Citroen Xsara Picasso“, kurio būklė prasta remontuoti nebeapsimoka. Todėl seniūnas prašė skirti lėšų naujam automobiliui įsigyti. Norima pirkti didesnio pravažumo mašiną. Ji bus naudojama ne tik administraciniam darbui, bet ir traktoriuko, malkų, šakų ir kitų medžiagų gabenimui su turima priekaba. Prašymas patenkintas – skirta 15 tūkst. Eur.

Mobiliajame COVID-19 patikros punkte palapinė, kurioje imami mėginiai, susidėvėjo, būtina ją keisti. Nutarta įsigyti tentinį angarą iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų. Tam skirta 4,4 tūkst. Eur.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras priėmė įsakymą, kuriuo leidžiama  skirtas ir planuojamas nepanaudoti NVŠ lėšas naudoti stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdomoms mokinių atostogų metu, finansuoti. Stovykloms finansuoti numatoma 40 tūkst. Eur.

Dotacijos

Nutarta pakeisti Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Klasių komplektavimas

Patvirtintame Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos apraše nebuvo numatyta, koks mažiausias vaikų skaičius mišraus amžiaus grupėje, dirbančioje 8–10,5 val. per dieną. Pažymima, kad kai kuriose kaimų mokyklose mažėja ikimokyklinukų, tačiau darbuotojų skaičius lieka tas pats.

Vadovaujantis naujai nustatyta tvarka, nurodoma, kad mažiausias vaikų skaičius mišraus amžiaus grupėje, dirbančioje 8–10,5 val. per dieną, gali būti 8.

Mokinių sumažėjo

Savivaldybės taryba kovo 25 d. sprendimu numatė, kad Senamiesčio progimnazijos skyriuje Dainavos mokykloje-daugiafunkciame centre mokysis 8 mokiniai vienoje jungtinėje klasėje (1–4 klasės). Tačiau dviejų mokinių tėvams parašius prašymus keisti mokyklą, lieka 6 mokiniai.

Pagal nustatytą tvarką klasė gali būti komplektuojama, jei mokinių skaičius ne mažesnis nei 8.

Siūlyta Dainavoje jungtinio klasių komplekto nekomplektuoti. Tam balsuojant pritarta.

Skelbiama, kad planuojamos pirmos klasės mokiniai pasirinko Senamiesčio progimnaziją ir Veprių mokyklą-daugiafunkcį centrą, antros ir trečios – Senamiesčio progimnaziją, ketvirtos 1 mokinys – Deltuvos pagrindinę mokyklą.

Perėmė turtą

Iš Nacionalinės švietimo agentūros savivaldybė perėmė ilgalaikį ir trumpalaikį materialinį turtą – įvairią kompiuterinę įrangą, kurios vertė – 73 218 Eur.

Įranga skirta vaikų mokymuisi bei švietimo pagalbos teikimui. Pažymima, kad minėtas turtas ugdymo įstaigoms faktiškai perduotas jau anksčiau.

Pateikė ataskaitas

Posėdžio pabaigoje apie Ukmergės miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinamus projektus informavo grupės pirmininkė Gintė Ivanauskienė.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys pristatė įmonės veiklą ir ateities perspektyvas.

Pranešimus apie Ukmergėje įgyvendinamus projektus, renovuojamus daugiabučius, situaciją dėl koronaviruso epidemijos ir skiepus susirinkusiesiems pateikė savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas.

Tris valandas trukusį virtualų posėdį tiesiogiai galėjo stebėti kiekvienas gyventojas.

Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas birželio 23 d.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *