Streikavo ir ukmergiškiai

Streikavo ir ukmergiškiai / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Prie šio­mis die­no­mis strei­kuo­jan­čių ša­lies pe­da­go­gų pri­si­jun­gė ir uk­mer­giš­kiai. Šis strei­kas kol kas – įspė­ja­ma­sis, ta­čiau at­ly­gi­ni­mais ne­pa­ten­kin­ti pe­da­go­gai gra­si­na ir tik­ru.

Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai apie pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­zuo­ja­mus strei­kus bu­vo in­for­muo­ti raš­tiš­kai. Nu­ro­dy­ta, jog sie­kia­ma at­kreip­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vų dė­me­sį į dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Rei­ka­lau­ja­ma kel­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų al­gas 10 proc., ki­tų mo­ky­to­jų – 5 proc.

Strei­ko or­ga­ni­za­to­rių rei­ka­la­vi­mai taip pat su­si­ję su di­des­nė­mis mo­ki­nio krep­še­lio lė­šo­mis, pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams skir­tu fon­du.  

Tūks­tan­čiai ša­lies pe­da­go­gų strei­ka­vo ir pa­mo­kų mo­kyk­lo­se ne­ve­dė ant­ra­die­nį. „Mū­sų ži­nio­mis, strei­ke da­ly­va­vo 222 pe­da­go­gai iš 11 mū­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų, tarp ku­rių – mo­kyk­los, dar­že­liai. To­kius duo­me­nis apie strei­kuo­ti ke­ti­nan­čius dar­buo­to­jus mū­sų sky­rius dar penk­ta­die­nį tei­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai. Šią sa­vai­tę įstai­gos duo­me­nis tiks­li­na pa­čios“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė.  

Kaip strei­ko me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mas ug­dy­mo pro­ce­sas, pri­klau­so nuo mo­ky­to­jų, prof­są­jun­gų, darb­da­vių su­si­ta­ri­mo. Juos įstai­gos pri­ima skir­tin­gus. Vie­ni mo­ky­to­jai nuo 8 iki 10 val. ne­ve­dė pa­mo­kų. Ta­čiau, pa­sak I. Krikš­ta­po­nie­nės, kai kur vy­ko pi­lie­ti­nio ug­dy­mo, ki­to­kios pa­mo­kos. „Dar­že­liai gal­būt ne­ve­dė ug­do­mų­jų veik­lų, ta­čiau vai­kams bu­vo pa­reng­tos už­duo­tys. Ug­dy­mo pro­ce­sas vy­ko, mo­ki­niai ne­nu­ken­tė­jo“, – sa­kė ji.

Strei­ką, va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su, ki­tais tei­sės ak­tais, or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nė są­jun­ga. „Šis strei­kas – įspė­ja­ma­sis. Jei ne­bus pa­ten­kin­ti rei­ka­la­vi­mai, bus tik­ras strei­kas. Jie ke­lia­mi tei­sė­tai, nes žmo­nėms bu­vo ža­dė­ta kel­ti at­ly­gi­ni­mus“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Šį ket­vir­ta­die­nį ša­ly­je vy­ko ki­tos pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­tas strei­kas. Ta­čiau mū­siš­kiai, anot I. Krikš­ta­po­nie­nės, ja­me ne­da­ly­va­vo. 

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ža­da, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai kils nuo ki­tų me­tų sau­sio.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *