Sukčiai prisistato ir chirurgais

Te­le­fo­ni­niai suk­čiai ata­kuo­ja uk­mer­giš­kius – Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai vien per pa­rą už­re­gist­ra­vo de­vy­nis gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mus apie tai, kad su­lau­kė suk­čių skam­bu­čių. Iš vi­so rug­pjū­čio mė­ne­sį po­li­ci­ja su­lau­kė 14 pa­na­šaus po­bū­džio pra­ne­ši­mų.

2014-08-22-1 straipsnio nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Te­le­fo­ni­niai suk­čiai pri­gal­vo­ja įvai­riau­sių is­to­ri­jų.


 

Kaip in­for­ma­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė, daž­niau­siai bu­vo skam­bi­na­ma į TEO lai­di­nius te­le­fo­nus. Te­le­fo­ni­niai suk­čiai jau su­kur­pė šiek tiek ki­to­kį pa­sa­ko­ji­mą. Pa­pras­tai skam­bi­nan­tis as­muo pri­sis­ta­to gi­mi­nai­čiu, drau­gu ar­ba chi­rur­gu ir aiš­ki­na, ne­va anū­kas, sū­nus, ki­tas ar­ti­mas as­muo yra li­go­ni­nė­je, iš­ki­lu­si di­de­lė grės­mė gy­vy­bei. To­dėl ruo­šia­ma­si ope­ruo­ti ir mir­ti­nai rei­ka­lin­gi pi­ni­gai.

Taip pat už­re­gist­ruo­tas vie­nas at­ve­jis, kai skam­bi­nu­sy­sis pri­sis­ta­tė pa­rei­gū­nu. Šiuo­kart bu­vo aiš­ki­na­ma, kad pa­si­nau­do­jant gy­ven­to­jo są­skai­ta bu­vo plau­na­mi pi­ni­gai, to­dėl ap­si­me­tė­lis rei­ka­la­vo pa­dik­tuo­ti elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nis.

Lai­mė, anot A. Kro­ger­tie­nės, gy­ven­to­jai jau ne­bė­ra to­kie pa­tik­lūs ir ant suk­čių mes­to kab­liu­ko nė vie­nas ne­už­ki­bo.

Po­li­ci­ja dė­kin­ga gy­ven­to­jams, ku­rie, su­lau­kę ap­si­me­tė­lių skam­bu­čių, apie tai pra­ne­ša. Ši in­for­ma­ci­ja yra kau­pia­ma ir ana­li­zuo­ja­ma.

Po­li­ci­ja dar­syk ra­gi­na gy­ven­to­jus bū­ti ap­dai­rius ir iš­min­tin­gus, su­lau­kus ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų skam­bu­čių, ne­sku­bė­ti pil­dy­ti jų pra­šy­mų. Gy­ven­to­jai tu­rė­tų ži­no­ti, kad po­li­ci­jos ar ki­tų tar­ny­bų pa­rei­gū­nai, me­di­kai, pa­skam­bi­nę te­le­fo­nu, nie­kuo­met ne­pra­šo per­duo­ti gry­nų­jų pi­ni­gų, pa­dik­tuo­ti elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo duo­me­nų ar at­lik­ti ki­tų ban­ko ope­ra­ci­jų.

Po­li­ci­ja pa­ta­ria: pa­skam­bi­nu­siems ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims, kad ir kuo be­pri­sis­ta­ty­tų, ne­at­skleis­ki­te sa­vo var­do, pa­var­dės, as­mens ko­do, kon­fi­den­cia­lių elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nų. Ki­lus įta­ri­mui, kad su­si­dū­rė­te su suk­čiu­mi, ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te į po­li­ci­ją ben­druo­ju pa­gal­bos nu­me­riu 112.

Apie to­kius suk­čia­vi­mo at­ve­jus bū­ti­na pa­si­kal­bė­ti su sa­vo vai­kais ar vy­res­nio am­žiaus ar­ti­mai­siais.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *