Suvienijo pomėgis vandens sportui

Uk­mer­gės van­dens spor­to ša­kų aso­cia­ci­jos en­tu­zias­tai ben­dra­žy­gius pa­kvie­tė į Pa­bais­ke su­reng­tą re­ga­tą. Už­da­rę va­sa­ros se­zo­ną, bu­ria­vi­mo aist­ruo­liai jau lau­kia vė­jo ir le­do, kad ga­lė­tų mė­gau­tis žie­mos pra­mo­go­mis.

2014-09-12-1 straipsnio 1 nuotr

 

Re­ga­tos die­ną Žir­na­jų eže­ras pa­si­puo­šė ne tik uk­mer­giš­kių lai­ve­liais, bet ir bu­rė­mis, „at­ke­lia­vu­sio­mis“ iš Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio, Jo­na­vos, Anykš­čių. „Da­ly­vius skai­čiuo­jam stie­bais, kaip mes va­di­nam, – ar­ba bu­rė­mis – jų iš vi­so bu­vo še­šio­li­ka“, – sa­kė mi­nė­tos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to pa­va­duoto­jas, bu­ria­vi­mo Uk­mer­gė­je pra­di­nin­kas Vir­gi­li­jus Apa­na­vi­čius.

Lai­ve­lių lenk­ty­nė­se var­žy­ta­si, val­dant lenk­ty­ni­nes ir tu­ris­ti­nes jach­tas bei bur­len­tes. Re­ga­to­je la­biau­siai se­kė­si Pa­ne­vė­žio ir Jo­na­vos at­sto­vams. Ap­do­va­no­tas ir tarp Lie­tu­vos bu­riuo­to­jų ži­no­mas pa­ne­vė­žie­tis Pet­ras Bart­ke­vi­čius – bū­da­mas 72-ejų, jis ne­pa­liau­ja ste­bin­ti iš­tver­me ir įgū­džiais.

Po ren­gi­nio pra­mo­gos tę­sė­si ša­lia Žir­na­jų eže­ro gy­ve­nan­čio Val­do Pet­ro­nio so­dy­bo­je. Čia vy­ko šau­dy­mo var­žy­bos, da­ly­viai pa­si­ti­ko at­plau­ku­sį Nep­tū­ną, klau­sė­si vep­riš­kio mu­zi­kan­to Ed­var­do Ra­tau­to, ska­na­vo žu­vie­nę.

Čia pat ant lau­žo gar­dų plo­vą ga­mi­no ir vai­šin­tis kvie­tė so­dy­bos šei­mi­nin­kas V. Pet­ro­nis.

Ši Žir­na­jų re­ga­ta – ant­ro­ji. Tra­di­ci­jos bus tę­sia­mos ir ki­tą va­sa­rą, o re­ga­to­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti dar dau­giau bu­riuo­to­jų.

V. Apa­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog apie de­šimt en­tu­zias­tų vie­ni­jan­ti Uk­mer­gės van­dens spor­to ša­kų aso­cia­ci­ja su­si­kū­ru­si prieš tre­je­tą me­tų. Šią idė­ją įgy­ven­di­no Uk­mer­gės bu­riuo­to­jai, aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas – Juo­za­pas Šu­ti­nys.

„Mū­sų veik­la – vis­kas, kas su­si­ję su bu­rė­mis. Ir ne tik va­sa­rą, bet ir žie­mą – tuo­met iš­ban­dom slid­ro­ges, led­ro­ges. Nors va­sa­rą, kad ir trum­pas šis lai­ko­tar­pis, plau­ki­mo ga­li­my­bės pla­čiau­sios – nuo re­ga­tų eže­ruo­se iki iš­ėji­mo į jū­rą. O ir ren­gi­nių, ku­riuo­se da­ly­vau­jam, tuo me­tu dau­giau – žie­mą men­kiau kur beiš­vyks­tam“, – sa­ko jis.

Džiau­gia­si ir šios va­sa­ros vieš­na­gė­mis tra­di­ci­nė­je Pa­lū­šės re­ga­to­je Ig­na­li­nos ra­jo­ne bei Ru­bi­kių re­ga­to­je Anykš­čiuo­se. Pas­ta­ro­jo­je uk­mer­giš­kiai iš­ko­vo­jo ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą.

Pa­sak bu­riuo­to­jo, ne­si­bai­do vė­jo gau­dy­to­jai ir šal­to­jo me­tų lai­ko: „La­bai pa­lan­kus me­tas lau­kia tų, kas no­ri pa­kvai­lio­ti ant van­dens, nes ru­de­nį tik­rie­ji vė­jai pra­si­de­da. Jų ir le­do mums da­bar rei­kia: ant Kau­no ma­rių ir ki­tur ke­ti­nam va­žiuo­ti, ren­gi­niuo­se pa­bū­ti ir pa­tys su­da­ly­vau­ti.“

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

2014-09-12-1 straipsnio 2 nuotr 2014-09-12-1 straipsnio 3 nuotr 2014-09-12-1 straipsnio 4 nuotr 2014-09-12-1 straipsnio 5 nuotr 2014-09-12-1 straipsnio 6 nuotr 2014-09-12-1 straipsnio 7 nuotr


 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *