Tarybos kadencija įpusėjo. Kaip sekėsi dirbti Etikos komisijai?

Tarybos kadencija įpusėjo. Kaip sekėsi dirbti Etikos komisijai? /

Jau praėjo daugiau kaip dveji šios kadencijos metai. Ką politikams pavyko pasiekti ir ko ne? Kaip jie vertina praėjusius metus? Kokius tikslus kelia likusiam kadencijos laikotarpiui? Į šiuos ir kitus klausimus paprašėme atsakyti tarybos komitetų bei komisijų pirmininkų. Skelbiame trečiąjį interviu su Etikos komisijos pirmininke Angele Jokubyniene.

Pasidomėjau žodžio „etika“ reikšme. Etika (lot. ethica – dorovės filosofija, gr. ethos – paprotys, įprotis, būdas): 1. mokslas, tiriantis dorovę; 2. žmonių elgesio normos; 3. filosofijos šaka, kurios objektas – gėris ir blogis, moralinė pareiga, įsipareigojimai bei elgsenos principai. Sprendžiant pagal tai, Etikos komisijos darbo spektras yra gana platus, o temos – itin subtilios ir jautrios. Pristatykite, ką veikia jūsų vadovaujama Etikos komisija, kokios jos pagrindinės funkcijos?

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija yra nuolatinė komisija, sudaroma tarybos įgaliojimų laikui. Etikos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti gyventojai.

Etikos komisija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Valstybės politikų elgesio kodeksu, Tarybos veiklos reglamentu ir Etikos komisijos veiklos nuostatais.

Pagrindinis Etikos komisijos tikslas – ugdyti tarybos narių demokratiškumą, politinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius bei įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių.

Etikos komisija savo sudėtimi yra išskirtinė tuo, jog į jos sudėtį įeina ne vien tik tarybos nariai. Kas dirba jūsų vadovaujamoje komisijoje?

Be manęs, Darbo partijos ats-tovės, šioje komisijoje dirba dar keturi tarybos nariai: Stasys Jackūnas (Socialdemokratų partija), kuris yra mano pavaduotojas, Audronė Augustėnienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Danutė Užkurėlytė (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Dalius Varnas (visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“) bei trys seniūnaičiai: Statikų-Pramonės seniūnaitijos – Irena Lobinienė, Šaukavos seniūnaitijos –Asta Lukoševičienė ir Užupio seniūnaitijos – Petras Vagonis.

Papasakokite, kaip konkrečiai dirba jūsų vadovaujamas komitetas – kokiu būdu jus pasiekia svarstytini klausimai?

Etikos komisijos veiklos sritys labai plačios. Ji prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos, Valstybės politikų elgesio kodekso bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymų, taip pat Reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų; analizuoja tarybos narių nedalyvavimo posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis; tiria ir priima sprendimus dėl tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis, nagrinėja bendruomenės narių, valstybės institucijų, atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo; teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties. Komisija teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Kaip dažnai susirenkate, kaip ilgai užtrunka komisijos posėdžiai?

Ankstesniais metais Etikos komisijai buvo prievolė rinktis į posėdžius prieš kiekvieną tarybos posėdį. Nuo 2021 metų, pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui ir pasitvirtinus naujus Etikos komisijos nuostatus, komisija rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jų metu svarsto tarybos narių posėdžių lankomumo klausimus (jei tarybos narys be pateisinamos priežasties praleido tris tos pačios tarybos, komiteto, darbo grupės, komisijos posėdžius iš eilės arba tris bet kokius posėdžius per mėnesį, yra svarstomas komisijoje), analizuoja posėdžių darbotvarkių klausimus ir teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl nusišalinimo, taip pat, vadovaudamasi Valstybės politikų elgesio kodeksu bei gavusi informaciją dėl galimai netinkamo tarybos nario elgesio, imasi tyrimo.

Tarybos nario elgesio tyrimas atliekamas, jei yra bent vienas iš pateiktų pagrindų: fizinio ar juridinio asmens raštiškas skundas, kreipimasis ar pranešimas apie tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse ar šiuose nuostatuose nustatytų tarybos nario elgesio principų pažeidimą arba visuomenės informavimo priemonėse paskelbta pagrįsta informacija apie tarybos nario galimai padarytą elgesio pažeidimą.

Kokių galių turi Etikos komisija, atlikdama savo tyrimą?

Atlikdama tyrimą ji turi teisę: apklausti tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, bei kitus asmenis, susijusius su tarybos nario tiriamu elgesiu ar politine veikla; apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją dėl tarybos nario galimai padaryto Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose politikui nustatytų reikalavimų pažeidimo; susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją; prireikus išvykti į įvykio vietą; pasitelkti reikiamus specialistus.

Tarybos nario elgesio tyrimą atlikusi Komisija gali: konstatuoti, kad politikas nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose tarybos nario veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų politikų elgesio principų ar reikalavimų; konstatuoti, kad politikas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose tarybos nario veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus politikų elgesio principus ar reikalavimus;  rekomenduoti politikui suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose tarybos nario veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais politikų elgesio principais ar reikalavimais; rekomenduoti viešai atsiprašyti; nutraukti tyrimą, jei Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą dėl to paties asmens tuo pačiu klausimu; įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai.

Komisijos sprendime nurodomas gauto pranešimo turinys, vertinimo dalykas, nustatytos aplinkybės, asmens paaiškinimas, vertinimas ir motyvai bei teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas sprendimas.

Kokie, jūsų nuomone, svarbiausi ir išskirtiniai Etikos komisijos per pastaruosius daugiau nei dvejus metus nuveikti darbai? Kokie tikslai ir pokyčiai buvo pasiekti?

Komisijos priimti sprendimai yra skelbiami savivaldybės tinklalapyje www.ukmerge.lt.

Nuo kadencijos pradžios 2019 m. įvyko 7, 2020 m. – 8, pernai – 5 posėdžiai, o šiais metais – 1. Jų metu svarstyti klausimai dėl posėdžių lankomumo, vykdyta tarybos narių privačių interesų deklaracijų peržiūra, tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti klausimų peržiūra dėl galimų tarybos narių viešų ir privačių interesų konfliktų. Per šį laikotarpį buvo pradėtas vieno tarybos nario elgesio tyrimas, kuris vėliau buvo nutrauktas dėl to politiko atsistatydinimo iš tarybos.

Džiugu, kad mūsų tarybos nariai yra drausmingi, lanko posėdžius ir be pateisinamos priežasties jų nepraleidžia, laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų reikalavimų. Norėtųsi, kad taip būtų ir šiais, 2022 metais.

Jei rajono gyventojas, perskaitęs jūsų pateiktą informaciją, norėtų kreiptis su konkrečiu prašymu į Etikos komisiją, kaip jis tai galėtų padaryti?

Viešai skelbiamus Etikos komisijos narių kontaktus galima rasti savivaldybės tinklalapyje www.ukmerge.lt, pasirinkus Taryba, Komitetai ir Komisijos, Etikos komisija. Į komisiją gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Nepriimame, nesvarstome tik anonimiškų pranešimų.

Noriu pabrėžti tai, kad Etikos komisija svarsto tik tuos klausimus, kuomet yra vertinamas politiko elgesys viešajame gyvenime. Gavę skundą dėl politiko elgesio, prieš pradėdami atitinkamą tyrimą, pirmiausia turime įvertinti, ar skundžiamos aplinkybės yra susijusios su viešuoju politiko gyvenimu, ar tai liečia jo asmeninį privatų gyvenimą. Nustačius, kad skundžiamas asmens elgesys jo privačiame gyvenime, komisija paprastai priima motyvuotą sprendimą tyrimo nepradėti.

Kokie yra pagrindiniai valstybės politikų elgesio principai, kuriais jie privalo vadovautis viešajame gyvenime?

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse įvardijami ir pagrindiniai valstybės politikų elgesio principai, kuriais jie privalo vadovautis viešajame gyvenime. Tai – pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas ir atsakomybė.

Minėtas kodeksas reglamentuoja tik viešąjį valstybės politikų elgesį, t. y. nustato elgesio viešajame gyvenime principų ir reikalavimų pagrindus, taip pat priemones, užtikrinančias valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už šio kodekso nuostatų pažeidimus. Viešasis gyvenimas – valstybės politiko politinė veikla, taip pat valstybės politiko elgesys, nesusijęs su jo privačiu gyvenimu. Privatus gyvenimas – valstybės politiko asmeninis, šeimos ir namų gyvenimas, intymus gyvenimas, taip pat veikla, nesusijusi su valstybės politiko pareigomis, politine veikla ar institucija, kurioje jis eina pareigas.

Tačiau valstybės politiko elgesys ar asmeninės savybės, net ir susiję su kai kuriomis jo privataus gyvenimo aplinkybėmis, privačiu gyvenimu nelaikomi, kai gali būti reikšmingi viešiesiems interesams. Viešieji interesai minėtame kodekse apibrėžiami kaip visuomenės suinteresuotumas, kad politikas viešajame gyvenime elgtųsi vadovaudamasis Konstitucija ir teise, priimtų sprendimus tik valstybės, savivaldybės ir visuomenės labui.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Daiva Zimblienė, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Ukmergės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija – taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises bei pareigas, renkama ketveriems metams.

○○○

Tarybą sudaro 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai – savivaldybės tarybos nariai.

○○○

2019 m. balandžio 16 d. į pirmąjį posėdį susirinko 2019–2023 m. kadencijos savivaldybės taryba. Mero regalijos įteiktos tiesiogiai išrinktam merui Rolandui Janickui.

○○○

Ukmergės rajono savivaldybės taryboje 2019–2023 m. kadencijai yra sudaryti 6 komitetai: Biudžeto ir ekonominės plėtros, Kaimo ir aplinkosaugos, Kontrolės, Savivaldybės ūkio, Sveikatos ir socialinės paramos, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų ir 2 komisijos: Antikorupcijos, Etikos.

○○○

Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai. Tarybos narys privalo būti vieno, be Kontrolės komiteto, komiteto nariu. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus laikomasi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *