Ūkininkai prašo atlyginti vilkų padarytą žalą

Ūkininkai prašo atlyginti vilkų padarytą žalą / Gedimino Nemunaičio nuotr. Ūkininkai kenčia nuo vilkų.

Ra­jo­ne dau­gė­ja ūki­nin­kų, pa­ti­rian­čių nuos­to­lių dėl vil­kų jų gy­vū­nams da­ro­mos ža­los. Ją ga­li at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau – tik tam tik­rais at­ve­jais.

Nuos­to­liai dėl pa­pjau­tų ūki­nių gy­vū­nų at­ly­gi­na­mi iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų. Ūki­nin­kams to­kia ga­li­my­bė, pa­sak Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Gra­baus­kie­nės, at­si­ra­do prieš po­rą me­tų.

Ra­šo­mas pra­šy­mas sa­vi­val­dy­bei, ža­los pa­da­ry­mo at­ve­jį nag­ri­nė­ja ko­mi­si­ja. Pa­gal jos pa­teik­tas iš­va­das spren­džia­ma, ar kom­pen­suo­ti nuos­to­lius. Per­nai, anot ve­dė­jos, ūki­nin­kams bu­vo iš­mo­kė­ti 628 li­tai.

Ir šie­met sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo ne­ma­žai pra­šy­mų at­ly­gin­ti vil­kų pa­da­ry­tą ža­lą. Va­do­vau­ja­ma­si Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų nau­do­ji­mo re­ko­men­da­ci­jo­se nu­ma­ty­ta prie­mo­ne „Vil­kų ūki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mas“. Ji tu­ri bū­ti įtrauk­ta į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2015 m. są­ma­tą.

Šios prie­mo­nės pa­tvir­ti­ni­mo są­ma­to­je klau­si­mą ki­tą sa­vai­tę po­sė­dy­je spręs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Prie­mo­nei skir­ta su­ma – 2563 eu­rai: tiek pra­šo­ma at­ly­gin­ti ūki­nin­kų pa­tir­tą ža­lą. Tai ge­ro­kai dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais.

Ža­lą kiek­vie­nam at­ski­ram as­me­niui ko­mi­si­ja ap­skai­čiuo­ja pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką. Jos na­rys Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gir­das Pe­čiu­lis pa­sa­ko­jo, jog pir­miau­sia krei­pia­ma­si į ap­tar­nau­jan­tį ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. Jis tu­ri pa­teik­ti įra­šo apie gy­vū­no re­gist­ra­ci­ją do­ku­men­tą. Ūki­nių gy­vū­nų žen­kli­ni­mo ir re­gist­ra­vi­mo ja­me tvar­ką api­brė­žia Ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tų re­gist­ra­vi­mo ir jo­se lai­ko­mų ūki­nių gy­vū­nų žen­kli­ni­mo ir ap­skai­tos tvar­kos ap­ra­šas.

Pa­sak A. Pe­čiu­lio, iš įra­še nu­ro­dy­to gy­vū­no am­žiaus, ki­tų duo­me­nų nu­sta­to­mas jo svo­ris. „Pa­gal tai skai­čiuo­ja­ma pi­ni­gi­nė ža­la, ko­mi­si­ja pri­ima spren­di­mą dėl jos ap­mo­kė­ji­mo“, – sa­kė jis.

Ne kiek­vie­nu at­ve­ju spren­di­mas ga­li bū­ti pa­lan­kus kom­pen­sa­ci­jos pra­šy­to­jui: „Jei­gu šei­mi­nin­kas pats ne­pa­si­rū­pi­no ap­sau­gos prie­mo­nėm, pa­li­ko gy­vū­nus nak­čiai – ga­li nu­tar­ti vi­sai ne­mo­kė­ti. Taip pat ir tuo at­ve­ju, jei gy­vū­nas ne­re­gist­ruo­tas nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

Daž­niau­siai vil­kų au­kos, dėl ku­rių šie­met į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ra­jo­no ūki­nin­kai, – avys ir ož­kos. Vien per pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo pa­pjau­ti 22 gy­vū­nai – tiek gau­ta pra­šy­mų iš rug­sė­jį jų ne­te­ku­sių šei­mi­nin­kų. Vil­kų pa­da­ry­tos ža­los at­ve­jai re­gist­ruo­ti Del­tu­vos, Vi­diš­kių, Žel­vos, Tau­jė­nų, ki­to­se se­niū­ni­jo­se.

Pa­ste­bi­ma, kad plėš­rū­nų au­kų pa­dau­gė­jo, ap­ri­bo­jus vil­kų me­džiok­lę. A. Pe­čiu­lio tei­gi­mu, si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų, ga­vus jai dau­giau li­cen­ci­jų.

„Ir pa­tys ūki­nin­kai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad sa­vo tur­tą – gy­vū­nus – bū­ti­na sau­go­ti“, – sa­ko jis.  

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *