Ukmergės PSPC dirbs ir šeštadieniais?

Ukmergės PSPC dirbs ir šeštadieniais? / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­gės PSPC tu­rės dirb­ti ir šeš­ta­die­nį. O dar­bo už­mo­kes­tis už šį, pa­pil­do­mą, krū­vį me­di­kams bus mo­ka­mas iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prie to­kios iš­va­dos pri­ėjo dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo klau­si­mams spręs­ti. Už to­kį siū­ly­mą dar tu­rės bal­suo­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Pa­sak dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kės, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Klav­di­jos Ste­pa­no­vos, šis spren­di­mas anaip­tol ne­reiš­kia, kad šeš­ta­die­niais tu­rės dar­buo­tis vi­sas PSPC. Tu­rė­tų dirb­ti tik bu­din­ti ko­man­da: gy­dy­to­jas, re­gist­ra­tū­ra, pro­ce­dū­ri­nio ka­bi­ne­to slau­gy­to­ja. Iš vi­so – 4–5 me­di­kų ko­man­da.

Ti­ki­ma­si, kad šiam dar­bui at­si­ras­tų sa­va­no­rių, mat už dar­bą sa­vait­ga­lio die­ną bū­tų mo­ka­ma 1,5 kar­to di­des­nis at­ly­gi­ni­mas.

At­ly­gi­ni­mai me­di­kams mo­ka­mi iš Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos biu­dže­to, ta­čiau nu­ma­to­mam pa­pil­do­mam už­mo­kes­čio fon­dui fi­nan­suo­ti dar­bo gru­pės siū­ly­mu lė­šos bū­tų ski­ria­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Tam reik­tų nu­ma­ty­ti 16 tūkst. eu­rų.

Be­je, dau­ge­ly­je ap­lin­ki­nių ra­jo­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai šeš­ta­die­niais dir­ba. Ta­čiau fi­nan­sa­vi­mas už šį dar­bą – skir­tin­gas. Pa­sak K. Ste­pa­no­vos, yra ra­jo­nų, kur me­di­kai šeš­ta­die­niais dir­ba mai­nais į su­trum­pin­tą dar­bo die­ną ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis. Be to, pa­ste­bi­ma, kad šeš­ta­die­niais pa­cien­tai pas me­di­kus lan­ko­si tik ry­tais.

Kol kas vi­sai ne­aiš­ku, kaip Uk­mer­gės pa­cien­tai pri­ims šią nau­jo­vę.

Vi­ce­me­rė in­for­ma­vo, kad su mi­nė­tu siū­ly­mu, tei­kia­mu ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui, Uk­mer­gės PSPC me­di­kai jau su­pa­žin­din­ti. Ta­čiau ne­nei­gė, kad spren­di­mo su džiu­ge­siu jie ne­pri­ėmė: li­ko ne­pa­ten­kin­ti.

Ste­pa­no­vos va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė pri­ėmė ir ki­tus su me­di­kų dar­bų ir pa­cien­tų ge­ro­ve su­si­ju­sius spren­di­mus.

Siū­lo­ma, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nuo ki­tų me­tų fi­nan­suo­tų kai­mų ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tus. Jų iš­lai­ky­mas ra­jo­no biu­dže­tui kai­nuo­tų 76 tūkst. Eur.

Be to, pra­šo­ma skir­ti 19 152 Eur Vep­rių am­bu­la­to­ri­jos sto­go re­mon­tui ir 12 tūkst. – Lai­čių ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­to pa­tal­pų re­mon­tui.

Ne­sky­rus fi­nan­sa­vi­mo kai­mo svei­ka­tos punk­tams, de­ja, iš­ei­tis lik­tų vie­nin­te­lė – juos už­da­ry­ti, nes gy­ven­to­jų ra­jo­ne spar­čiai ma­žė­ja.

Uk­mer­gės PSPC grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus ga­ra­žų re­mon­tui sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te siū­lo­ma nu­ma­ty­ti 59 tūkst., nuo­te­kų  ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­mui, elek­tros ka­be­lių nu­tie­si­mui – 11 tūkst., Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus pa­tal­pų re­mon­tui – 110 tūkst., Uk­mer­gės li­go­ni­nės in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mui ir plėt­rai – 94 tūkst. eu­rų.

Dar­bo gru­pė pri­ėmė ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jams ne­pa­lan­kų spren­di­mą. Šio sky­riaus me­di­kai yra ne­pa­ten­kin­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mais ir yra pa­tei­kę ra­jo­no va­do­vams pa­gei­da­vi­mą jung­tis prie Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos sto­ties.

Kad to­kios me­di­kų sva­jo­nės iš­si­pil­dy­tų, rei­ka­lin­gas įstai­gos stei­gė­jo – ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mas.

Ta­čiau dar­bo gru­pė nu­ta­rė to­kio pa­gei­da­vi­mo ne­ten­kin­ti ir po­li­ti­kų svars­ty­mui jo ne­teik­ti.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *