Ukmergiškiai nori savo vaikus ugdyti gamtoje

Pas­ta­rai­siais me­tais po­pu­lia­rė­ja vai­kų svei­ka­tai pa­lan­kus prie­žiū­ros bū­das, va­di­na­mas gam­tos, lau­ko, miš­ko dar­že­liu. Toks dar­že­lis nuo rug­sė­jo 1 d. pra­dės veik­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne Su­ki­nių kai­me, Skau­tų slė­nio sto­vyk­la­vie­tė­je.

Lauko pedagogika

 Lau­ko pe­da­go­gi­ka pa­rem­tuo­se dar­že­liuo­se ma­žie­ji lai­ką lei­džia gam­to­je.


„Iš did­mies­čio at­si­kė­lė­me gy­ven­ti į kai­mą tam, kad mū­sų mer­gai­tės kuo dau­giau lai­ko pra­leis­tų lau­ke. Dar dirb­da­mi Kau­ne su­si­pa­ži­no­me su įvai­rio­mis ug­dy­mo pe­da­go­gi­ko­mis. La­biau­siai pa­ti­ko Val­dor­fo me­to­do­lo­gi­ja ir idė­jos, po­žiū­ris į vai­ką, į vai­kys­tės ty­ru­mą ir svar­bą. Gy­ve­nant kai­me vai­kams rei­kia drau­gų, ko­man­dos. Juk taip sma­gu kar­tu šo­ki­nė­ti per ba­las ar čiuo­ži­nė­ti nuo kal­no, ei­ti į žy­gius ir žais­ti „na­mus“! O kiek dar ki­tų žai­di­mų pri­gal­vo­ja ma­žie­ji! Vai­kams ūg­te­lė­jus ėmė­me ieš­ko­ti ben­dra­min­čių, ku­rie no­ri, kad jų vai­kai aug­tų gam­tos ap­sup­ty­je“, – pa­sa­ko­ja vie­na iš šio dar­že­lio kū­rė­jų Ži­vi­lė Dra­gū­nė.

Gam­tos dar­že­lio idė­ją jau se­no­kai puo­se­lė­ja ir uk­mer­giš­kė Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė tri­jų vai­kų ma­ma Si­gi­ta Kriau­čiū­nie­nė.

„Dar­bas Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­go­je da­vė ne tik daug ži­nių, bet ir prak­ti­kos, lei­džian­čios su­vok­ti, nuo ko pri­klau­so žmo­gaus fi­zi­nė ir emo­ci­nė svei­ka­ta. Sau­giai ir lai­min­gai iš­gy­ven­tos vai­kys­tės tarps­nis yra pa­grin­das, nuo ku­rio pra­de­da skleis­tis žmo­gus. Svar­bu tam ne­truk­dy­ti per di­de­liais rei­ka­la­vi­mais vai­ko ug­dy­mui“, – sa­ko ji.

Si­gi­ta Kriau­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad šis dar­že­lis, o tiks­liau – gru­pė, ku­rią pa­va­di­no „Vė­jo ša­lies vai­kai“, nė­ra kaž­koks ko­mer­ci­nis pro­jek­tas. Ja­me vai­kai ne­bus mo­ko­mi ir ap­krau­na­mi vai­kys­tė­je vi­sai ne­rei­ka­lin­gais moks­lais. Jie tie­siog sma­giai leis lai­ką gam­to­je su sa­vo ben­dra­am­žiais.

„Sa­vo veik­la no­ri­me įro­dy­ti, kad vai­kai dar­že­ly­je ga­li bū­ti svei­ki ir ne­sirg­ti. No­ri­me au­gin­ti vai­kus svei­kuo­liš­ka dva­sia, są­mo­nin­gai. Iš­min­tis yra pa­pras­tu­me“, – pa­sa­ko­jo S. Kriau­čiū­nie­nė.

Pa­sak jos, šiuo me­tu jau yra 8 ma­žy­liai, ku­rie nuo rug­sė­jo lan­kys šį Uk­mer­gė­je vi­siš­kai nau­jo­viš­ką dar­že­lį.

S. Kriau­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo se­niai gal­vo­ju­si, kur ug­dys sa­vo pa­gran­du­kę me­tų ir 9 mė­ne­sių duk­ry­tę Emą. Vy­res­nie­ji mo­ters vai­kai lan­kė tra­di­ci­nius vai­kų dar­že­lius, ta­čiau svei­ką gy­ven­se­ną jau se­niai pro­pa­guo­jan­ti uk­mer­giš­kė sa­vo duk­ters į to­kią įstai­gą leis­ti ne­no­rė­jo. To­dėl ana­li­za­vo ki­tų mies­tų pa­tir­tį ir sva­jo­jo apie dar­že­lį gam­to­je mū­sų mies­te.

Sma­gu, kad at­si­ra­do ben­dra­min­čių – apie su­ma­ny­mą ug­dy­ti vai­kus gam­tos prie­globs­ty­je be­veik tuo pat me­tu pra­dė­jo svars­ty­ti skau­tų sto­vyk­los Su­ki­niuo­se įkū­rė­jai. Ž. Dra­gū­nė su­bū­rė ben­dra­min­tes ma­mas.

„To­kias vai­kų gru­pes pa­pras­tai bu­ria pa­tys tė­vai. Jos at­si­ran­da dėl tė­vų po­rei­kio“, – sa­kė svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kė S. Kriau­čiū­nie­nė. Pa­sak jos, pa­tir­tis šio­je sri­ty­je Lie­tu­vo­je yra ne­ma­ža. Jos sem­tis uk­mer­giš­kiai vy­ko į ana­lo­giš­kas vai­kų prie­žiū­ros gru­pes Lie­tu­vo­je.

Vie­na idė­ja juos ypač su­ža­vė­jo. Tai – jur­ta, ku­rio­je ma­žie­ji ga­lė­tų leis­ti lai­ką sub­ju­rus orams.

Tė­ve­liai jau tu­ri jur­tos brė­ži­nius ir net ran­da­si rė­mė­jų, pa­dė­sian­čių įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą. Ma­no, kad jo įgy­ven­di­ni­mui pri­reiks apie 8 tūkst. eu­rų.

Ti­ki­ma­si jur­tą sto­vyk­la­vie­tė­je pa­sta­ty­ti iki ru­dens. Vi­są va­sa­rą  vai­kai dau­giau­siai lai­ko leis gam­to­je, o ly­jant sma­giai lai­ką leis pa­la­pi­nė­je.

Ma­mos džiau­gia­si, kad jų su­ma­ny­mui ug­dy­ti vai­kus gam­to­je pri­ta­ria ir su­tuok­ti­niai, iš pra­džių skep­tiš­kai ver­ti­nę mo­te­rų pla­nus.

Pla­nuo­ja­ma, kad gru­pė­je dar­že­li­nu­kai lai­ką leis nuo 10 iki 18 val. Mai­tin­sis tik ve­ge­ta­riš­kai. Tė­ve­liai iš mies­to juos at­vež­ti ke­ti­na su­si­ko­o­pe­ra­vę.

Nors, anot S. Kriau­čiū­nie­nės, su­bur­ta nau­jo­ji ma­žy­lių gru­pė jau yra pa­kan­ka­mai di­de­lė, lau­kia­ma ir vi­sų su­si­do­mė­ju­sių šia nau­jo­ve uk­mer­giš­kių skam­bu­čių.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji lau­ko pe­da­go­gi­ka pa­rem­tu gam­tos dar­že­liu Skau­tų slė­nio sto­vyk­la­vie­tė­je ga­li tei­rau­tis tel. 8 656 31211 ar­ba el. paš­tu: si­gi­ta@svei­kuo­liai.lt.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *