Ukmergiškių mažėja, o valdininkų skaičius pučiasi

Nors Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų ma­žė­ja, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jų vis dau­gė­ja. De­ja, Uk­mer­gė yra tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se val­di­nin­kų skai­čius per pas­ta­ruo­sius me­tus au­go.

Ukmergės vėliava

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės ra­jo­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų, bet dau­gė­ja val­di­nin­kų.


Mū­sų sa­vi­val­dy­bė yra tarp ly­de­rių, kur 1000 gy­ven­to­jų ten­ka dau­giau­siai val­di­nin­kų. 

Anot to­kį ty­ri­mą at­li­ku­sio Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI), jei ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čius bū­tų ma­žė­jęs pro­por­cin­gai gy­ven­to­jų skai­čiui, per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je bū­tų su­tau­py­ta apie 7 mln. eu­rų.

„Gy­ven­to­jų ma­žė­ja, kom­piu­te­ri­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia at­si­sa­ky­ti „po­pie­riz­mo“. Ko­dėl sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jų skai­čius ne krin­ta, o au­ga?“ – ste­bi­si LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas. Anot jo, net du treč­da­liai sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų 2011–2015 me­tais pa­di­di­no sa­vo dar­buo­to­jų skai­čių. Tarp jų yra ir Uk­mer­gė.

Su­skai­čia­vus, kiek už­im­tų pa­rei­gy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se ten­ka 1000 gy­ven­to­jų, si­tu­a­ci­ja at­ro­do dar pra­stes­nė. Net 57-io­se iš 60 sa­vi­val­dy­bių tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ten­kan­tis už­im­tų pa­rei­gy­bių skai­čius au­go.

Re­mian­tis sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, šis skai­čius svy­ruo­ja nuo 1,8 1000 gy­ven­to­jų Vil­niu­je iki 29 – Ne­rin­go­je, 17 – Pa­gė­giuo­se. Ša­lies vi­dur­kis – 6,5 už­im­tos pa­rei­gy­bės 1000 gy­ven­to­jų. Uk­mer­gė­je šis ro­dik­lis – 6,63.

Anot ty­ri­mo au­to­rių, ypač keis­ta si­tu­a­ci­ja to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se gy­ve­na po tiek pat žmo­nių, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rei­gy­bių skai­čius ski­ria­si dvi­gu­bai. Pa­teik­ta bent 15 sa­vi­val­dy­bių po­rų, ku­rio­se yra pa­na­šus gy­ven­to­jų skai­čius, bet už­im­tų pa­rei­gy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se kie­kis žen­kliai ski­ria­si.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė šia­me ty­ri­me bu­vo „su­po­ruo­ta“ su pa­na­šų gy­ven­to­jų skai­čių – apie 36–37 tūkst. – tu­rin­čia Plun­ge.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­skai­čiuo­tos 245 už­im­tos pa­rei­gy­bės, o štai Plun­gės – tik 207. Anot ty­ri­mo au­to­rių, šie skir­tu­mai ro­do, kad ne vi­sų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se pa­rei­gy­bės ga­li bū­ti pa­skirs­ty­tos ra­cio­na­liai.

Skel­bia­ma, kad per pen­ke­rius me­tus san­ty­ki­nis už­im­tų pa­rei­gy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­se skai­čius ke­liais pro­cen­tais su­ma­žė­jo vos tri­jo­se – Šven­čio­nių, Ne­rin­gos, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­se. Li­ku­sio­se šis san­ty­kis iš­au­go, o Uk­mer­gė­je – be­ne dau­giau­siai tarp vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, Uk­mer­gės ra­jo­ne 2011 me­tais gy­ve­no per 40 000, o 2015 me­tais – per 36 900 gy­ven­to­jų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *