Vienuolyno gatvėje – šviečiantis kubas

Vienuolyno gatvėje – šviečiantis kubas / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­gė­je, Vie­nuo­ly­no gat­vė­je, pa­sta­ty­tas dar vie­nas me­ni­nis ak­cen­tas – ak­me­ni­nis švie­čian­tis ku­bas. Su­ma­ny­mo au­to­riai jį va­din­ta švies­tu­vu, suo­liu­ku, sce­na, net pa­min­klu po­sta­men­tui.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad šio ak­cen­to idė­ja bran­din­ta net 10 me­tų. Su­ma­ny­mas už­gi­mė, kai gat­vė dar ne­bu­vo re­no­vuo­ta. Prieš pen­ke­rius me­tus re­no­vuo­jant gat­vę spe­cia­liai ku­bui da­ry­tas pa­ma­tas, ties­tas elek­tros įva­das.

Pats gra­ni­tas pirk­tas už pro­jek­ti­nes lė­šas 2006-ai­siais, vė­liau įsi­gy­tas ku­bo apa­čio­je esan­čiam ap­švie­ti­mui rei­ka­lin­gas stik­las. Ak­mens spal­va bu­vo de­rin­ta prie nau­jos gat­vės ap­lin­kos.

Taip be­si­ren­giant pra­ėjo vi­sas de­šimt­me­tis…

Anais lai­kais ak­muo įsi­gy­tas už 5000 li­tų, ta­čiau J. Za­rec­kas ma­no, kad da­bar pa­na­ši ver­tė ga­lė­tų bū­ti jau eu­rais.

Ku­bas – jau ne pir­mas me­ni­nis ak­cen­tas Vie­nuo­ly­no gat­vė­je. Ki­ta­me jos ga­le sto­vi ak­me­ni­nis Šu­niu­kas, ant Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus pa­sta­to – me­ta­li­nė Mer­gai­tė. Ke­liais ak­cen­tais pa­žy­mė­ti du šios gat­vės mū­ri­niai pa­sta­tai, o trum­pais ei­lė­raš­čiais – vie­nas me­di­nis suo­liu­kas.

Za­rec­kas sa­ko, kad Uk­mer­gės me­ni­nin­kai tu­ri ir dau­giau įvai­rių su­ma­ny­mų, bet pa­brė­žia, kad juos įgy­ven­din­ti rei­kia la­bai at­sar­giai ir ap­gal­vo­tai, kad ne­bū­tų su­dar­ky­tas ben­dras vaiz­das.

Ukmergės naujienos

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *