Ūkininkai aptarė bendras problemas

Au­to­rės nuotr. Sve­čiai į ren­gi­nį at­vy­ko ne­įpras­tai. Au­to­rės nuotr. Sve­čiai į ren­gi­nį at­vy­ko ne­įpras­tai.

Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos su­si­rin­ki­me pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­tar­ti ra­jo­no ūki­nin­kų rei­ka­lai, iš­sa­ky­tos pro­ble­mos. Su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų Uk­mer­gės sky­rius bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius.

 

 

 

Jis vy­ko Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Ur­nie­žių kai­me esan­čio­je B. Na­ru­šai­tie­nės kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko, sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri bū­ti nuo­ša­ly ra­jo­no ūki­nin­kų – tu­ri ska­tin­ti veik­lą, pa­lai­ky­ti žem­dir­bių da­ly­va­vi­mą įsta­ty­mų kū­ri­mo pro­ce­se. Jis pri­mi­nė ir pla­tes­nę kai­mo są­vo­kos pras­mę – tai ne tik ūki­nin­kai, bet ir ki­ti čia dir­ban­tys, gy­ve­nan­tys žmo­nės.

„Rei­kia at­sa­kin­gai gal­vo­ti apie kai­mo plėt­rą, apie ga­li­my­bę už­si­dirb­ti ne tik iš tie­sio­gi­nio dar­bo, bet ir pa­pil­do­mas pa­ja­mas“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas. Kaip pa­vyz­dį iš­sa­kė nuo­mo­nę apie kai­miš­ką pa­slau­gą, ku­rią teik­ti ne­su­dė­tin­ga – kad ir pa­si­vė­ži­ni­mą ar­kliu­ko trau­kia­ma bri­ke­le.

Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Ka­zys Gry­baus­kas kal­bė­jo, jog uk­mer­giš­kių ūki­nin­kų pro­ble­mos jam pa­kan­ka­mai ge­rai pa­žįs­ta­mos. Sei­mo na­riui daž­nai ten­ka da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, kur jos iš­sa­ko­mos. Pri­pa­ži­no, jog nuo­lat kar­to­ja­mi tie pa­tys ūki­nin­kų skau­du­liai ver­čia su­si­mąs­ty­ti, ar vi­si įsa­ky­mai ge­ri, nes trū­ku­mai at­si­sklei­džia tuo­met, kai juos ten­ka pri­tai­ky­ti prak­ti­ko­je.

Že­mės ūkio rū­mų vi­ce­pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Di­mai­tis ti­ki­no, kad uk­mer­giš­kiai ūki­nin­kai – vie­ni ak­ty­viau­sių ša­ly­je. Aso­cia­ci­jos yra įkur­tos tik kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se.

Jis kal­bė­jo apie tai, kad jun­gi­ma­sis į aso­cia­ci­jas ir ben­drų pro­ble­mų įžvel­gi­mas, rei­ka­la­vi­mų kė­li­mas pa­ro­do ūki­nin­kų vie­nin­gu­mą, ge­bė­ji­mą de­rin­ti skir­tin­gus – au­ga­li­nin­kys­tės, gy­vu­li­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės, pie­no sek­to­rių – in­te­re­sus.

Pro­ble­mas iš­sa­kys raš­tu

Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Va­lai­ša pa­si­džiau­gė ūki­nin­kų ak­ty­vu­mu, no­ru įsta­ty­mų kū­rė­jams per­teik­ti prak­ti­nio po­bū­džio niu­an­sus, kad įsta­ty­mai bū­tų pa­rem­ti re­a­lio­mis ga­li­my­bė­mis ir nau­din­gi.

Pa­vyz­džiui, prieš ke­le­tą me­tų uk­mer­giš­kiams pa­vy­ko įti­kin­ti mi­nis­te­ri­jos va­do­vus, kad trak­to­rių TR-1 vai­ruo­ti ne­rei­kė­tų spe­cia­laus lei­di­mo. Bu­vo pa­nai­kin­ta ši ka­te­go­ri­ja. 

A. Va­lai­ša iš­sa­kė pa­grin­di­nes uk­mer­giš­kių pro­ble­mas. Ūki­nin­kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­ke­lia iš­mo­kų mo­kė­ji­mo tvar­ka. Pa­pras­tai iš­mo­kos nu­ke­liau­ja į stam­biau­sius ūkius. Smul­kių­jų veik­la bei plėt­ra tam­pa su­dė­tin­ga ar iš vi­so ne­įma­no­ma. Taip už­ker­ta­mas ke­lias į kai­mą grįž­ti ir ūki­nin­kau­ti jau­ni­mui.

Pa­sak pir­mi­nin­ko, aso­cia­ci­ja daž­nai ne­gau­na at­sa­ky­mų iš Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Net ne­ži­no­ma tiks­lių duo­me­nų, kiek ra­jo­no jau­nų­jų ūki­nin­kų pra­šė pa­ra­mos. Ta­čiau aiš­ku, kad ją ga­vo la­bai ne­daug pra­šiu­sių­jų.

Jau­nų­jų ūki­nin­kų ir ūkio mo­der­ni­za­vi­mo te­ma pa­si­sa­kė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to In­ves­ti­ci­jų ir kom­pen­sa­ci­nių kai­mo plėt­ros prie­mo­nių ko­or­di­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jo­nas Pu­pius.

Pa­sak jo, iš vi­so pa­ra­mos pra­šė apie 1300 jau­nų­jų ūki­nin­kų. De­ja, ji pa­sieks tik apie 300 ūkių. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – sen­kan­tis biu­dže­tas. Pra­ne­šė­jas ti­ki­no, kad jau iš­da­li­nus pu­sę 64 mln. eu­rų su­mos pa­ra­mai, li­ku­sį lai­ko­tar­pį teks ge­ro­kai „pa­si­spaus­ti“.

Ta­čiau į dau­ge­lį klau­si­mų at­sa­ky­mų ūki­nin­kai ne­ga­vo. A. Va­lai­ša in­for­ma­vo, jog aso­cia­ci­jos na­riai svars­to ga­li­my­bę raš­tu kreip­tis į mi­nis­te­ri­jos va­do­vus ir iš­sa­ky­ti pa­grin­di­nes pro­ble­mas.

Įtei­kė pa­dė­kas

Ra­jo­no ūki­nin­kas, Lie­tu­vos eko­lo­gi­nių ūkių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Sau­lius Da­niu­lis iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus apie pa­ra­mos pa­raiš­kų tei­ki­mą šal­ta­lan­kių au­gi­ni­mui. Nors šių uo­gų der­lius ima­mas pa­pras­tai po 6 me­tų, Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros dar­buo­to­jams re­zul­ta­tus pa­ro­dy­ti rei­kia kur kas anks­čiau.

Ūki­nin­kas Va­len­ti­nas Ge­nys kal­bė­jo apie įsta­ty­mi­nes spra­gas – nė­ra dir­vo­že­mio įsta­ty­mo. Ta­čiau Sei­mo na­rys K. Gry­baus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad vie­nin­gos nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu ir pa­tys ūki­nin­kai ne­tu­ri. „Dėl šio įsta­ty­mo dau­ge­liui ūki­nin­kų tek­tų keis­ti ir žem­dir­bys­tės po­bū­dį“, – pri­mi­nė jis.

Ren­gi­nio me­tu Že­mės ūkio pir­mi­nin­ko pa­dė­kos įteik­tos Ar­to­jų var­žy­bų I-osios vie­tos nu­ga­lė­to­jui Ri­man­tui Va­lei­kai, Ge­riau­sio mel­žė­jo var­žy­tu­vių nu­ga­lė­to­jai Zo­fi­jai Griš­ke­vi­čie­nei. Pa­dė­ko­ta už glau­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Ra­sai Grau­ži­nie­nei.

A. Valaiša  Susirinkimo dalyviai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

0 # ifelelahehoc 2020-01-01 12:12
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Buy Amoxicillin ucp.juyk.ukzinios.lt.ytw.he http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # ewsajizayhok 2020-01-01 12:38
Buy Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Buy Amoxicillin sji.lhew.ukzinios.lt.ifw.lk http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # iobfijizikb 2020-01-01 12:39
Buy Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin No Prescription rnf.qqpr.ukzinios.lt.yib.xq http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # omuhiratv 2020-01-01 13:04
Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin gkb.zoxk.ukzinios.lt.cei.pk http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # oocauyenuroqa 2020-01-01 18:24
Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin efc.kmpo.ukzinios.lt.ctq.bx http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # oyezexagonuo 2020-01-01 19:09
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg Capsules gkz.uttw.ukzinios.lt.tpn.rl http://mewkid.net/who-is-xandra/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų