Žirgų lenktynėse prizus skynė ukmergiškiai

Žirgų lenktynėse prizus skynė ukmergiškiai / Arvydo Pėšinos nuotr. M. Vinskutei prizą įteikė L. Graužinienė. Kairėje – E. Vinskus.

Sa­vait­ga­lį hi­pod­ro­me vy­ko Ame­ri­kos ir ru­sų veis­lių ris­tū­nų var­žy­bos – ban­dy­mai. Šio­se var­žy­bo­se – še­ši va­žia­vi­mai. Net tris pir­mas vie­tas iš­ko­vo­jo uk­mer­giš­kių Vins­kų šei­ma.

Lenk­ty­nių žiū­ro­vus ir da­ly­vius svei­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Pir­ma­me va­žia­vi­me run­gė­si A rei­tin­go su­au­gę žir­gai. Bu­vo var­žo­ma­si dėl Uk­mer­gės me­ro tau­rės. Pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo vieš­nia iš Lat­vi­jos – Tat­ja­na Mar­tin­so­ne su žir­gu Co­ming He­art. Ant­ras at­va­žia­vo Ka­zys Tro­ta, bet jį dis­kva­li­fi­ka­vus, an­trą vie­tą už­ėmė jau­niau­sias var­žy­bų da­ly­vis, uk­mer­giš­kis Dai­nius Pe­red­ni­kas, su Tor­pe­di­niu Ka­te­riu. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas ir spe­cia­liu pri­zu, skir­tu jau­niau­siam da­ly­viui. Tre­čias – Val­das Ven­ce­vi­čius su Bur­bu­lu iš Aly­taus ra­jo­no.

Ant­ra­me va­žia­vi­me dėl Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės įsteig­to „Pi­vo­ni­jos“ pri­zo run­gė­si 2012 me­tų gi­mi­mo žir­gai. Grei­čiau­sia bu­vo uk­mer­giš­kė Mo­ni­ka Vins­ku­tė su Mo­net Au­gus­ti­nu. Ant­ras – Ka­zys Tro­ta su Il­ves To­o­ma iš Uk­mer­gės ra­jo­no, tre­čias – uk­mer­giš­kis Me­čis­lo­vas Ra­dze­vi­čius su Uk­mer­gės Lu­na­ti­ku. 

Tre­čia­me va­žia­vi­me dėl Sei­mo na­rio Ka­zio Gry­baus­ko ir UAB „Me­dal­va“ įsteig­to „Mo­ko ak­mens“ pri­zo var­žė­si 2011 me­tais gi­mę žir­gai. Grei­čiau­sia čia bu­vo vieš­nia Tat­ja­na Mar­tin­so­ne su Ko­man Sel. Ant­ras – Er­nes­tas Juš­kaus­kas su Dan­te Star iš Laz­di­jų ra­jo­no, tre­čias – Juo­zas Kvak­šys su Mi­ra­žu iš Šir­vin­tų.

Ket­vir­ta­me va­žia­vi­me dėl UAB „Val­ro­ba“ įsteig­to „Šven­to­sios“ pri­zo run­gė­si B rei­tin­go su­au­gę žir­gai. Pir­ma bu­vo Mo­ni­ka Vins­ku­tė su Griaus­mu. Ant­ras – Sta­nis­lo­vas Kė­rys su Im­mo­bi­lia­re iš Va­rė­nos ra­jo­no, tre­čias – Juo­zas Kvak­šys su Pa­cha des Dou­ets iš Šir­vin­tų ra­jo­no.

Penk­ta­me va­žia­vi­me dėl „Vil­kmer­gės“ pri­zo, įsteig­to Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no ir UAB „AASE“, var­žė­si su­au­gę C rei­tin­go žir­gai. Šia­me va­žia­vi­me nu­ga­lė­jo Ed­var­das Vins­kus su Nut Au­gus­ti­nu.

Ant­ras bu­vo Dai­nius Pe­red­ni­kas su pa­ne­vė­žiš­kiui Al­vy­dui Ba­nė­nui pri­klau­san­čiu Do­mi­no. Tre­čias – Al­vy­das Ba­nė­nas su Hot­li­ne Baff.

Fi­na­li­nį pa­guo­dos pri­zą, įsteig­tą UAB „AASE“, lai­mė­jo uk­mer­giš­kiai. Grei­čiau­sias bu­vo Gin­ta­ras Ra­dze­vi­čius su Da­la­va­ru, ant­ras – Vi­gi­man­tas Pe­red­ni­kas su Ba­čiu­mi, tre­čias – Val­das Gurs­kas su Brit­va.

Lenk­ty­nių pa­bai­go­je su­reng­tos Ly­gio­sios lenk­ty­nės, ku­rio­se jo­da­mos var­žė­si mer­gi­nos. Pir­ma at­jo­jo Eg­lė Gied­rai­ty­tė su Da­ka­ru, an­tra – Ag­nė Jan­ce­vi­čiū­tė su Gin­ta­ri­ne Le­di, tre­čia – Gab­rie­lė Čer­bai­tė su Ik­su.

Ukmergės naujienos

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *