Apdovanojo gražiai besitvarkančius sodininkus

Apdovanojo gražiai besitvarkančius sodininkus / Gedimino Nemunaičio nuotr. „Pašilės“ sodų bendrijos nariai savo sklypuose kuria grožį.

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Onu­tė Tu­ka­čiaus­kie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tė ben­dri­jos na­rius į sma­gų pa­si­bu­vi­mą. Jo me­tu ap­do­va­no­ti gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čių so­dų šei­mi­nin­kai, ap­tar­tos so­di­nin­kams reikš­min­gos ak­tu­a­li­jos.

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­jo­je gra­žiau­sių so­dų rin­ki­mai bu­vo su­reng­ti pir­mą kar­tą, tad ko­mi­si­ja į sa­vo dar­bą pa­žvel­gė la­bai at­sa­kin­gai.

Še­ši ko­mi­si­jos na­riai skly­pe­lius apė­jo net ne po vie­ną kar­tą. Ap­žiū­rą ren­gė nuo ge­gu­žės mė­ne­sio.

Po il­gų svars­ty­mų nu­tar­ta pir­mą vie­tą už rū­pes­tin­gai puo­se­lė­ja­mą so­dą skir­ti Vi­dos ir Rai­mon­do Va­ra­naus­kų šei­mai, II vie­ta skir­ta Ge­nės ir Min­dau­go Vi­li­mų, III – Jo­no ir Pal­mi­ros Kon­dro­tų šei­moms.

Už rū­pes­tį puo­se­lė­jant skly­pe­lius, au­gi­nant juo­se dar­žo­ves, vai­sius, uo­gas bei puo­se­lė­jant gro­žį ap­do­va­no­ta ir dau­giau so­di­nin­kų: Jad­vy­ga Sta­nio­nie­nė, Al­gis Mar­tin­ka, No­me­da Ko­zak, Al­do­na Ged­gau­die­nė, Vil­ma ir Ge­di­mi­nas Ne­mu­nai­čiai.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no, už triū­są puo­se­lė­jant gro­žį dė­ko­jo Uk­mer­gės su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas An­ta­nas Pe­red­nis.

Pir­mi­nin­kė O. Tu­ka­čiaus­kie­nė pa­mi­nė­jo ir pro­ble­mas, ku­rios ak­tu­a­liau­sios so­di­nin­kams. Vie­na to­kių – į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius krau­na­mos pa­dan­gos bei ki­tos ne­leis­ti­nos at­lie­kos. Spė­ja­ma, kad taip ga­li elg­tis vi­sai ne so­dų ben­dri­jos na­riai, o gre­ti­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Sten­gian­tis to iš­veng­ti, nu­tar­ta per­kel­ti kon­tei­ne­rių sto­vė­ji­mo vie­tą.

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­ja įkur­ta 1967 me­tais. Šiuo me­tu jo­je 186 so­dų skly­pe­liai pa­grin­di­nia­me plo­te ir dar 22 at­ski­ra­me – ne­to­li Vait­kuš­kio dva­ro esan­čia­me skly­pe.

Pir­mi­nin­kė džiau­gia­si, kad gra­žiai puo­se­lė­ja­mi so­dai, ku­rių šie­met at­rink­ta 10, yra at­sva­ra ap­si­lei­dė­liams: ap­leis­tų, nė kar­to šie­met ne­šie­nau­tų so­dų šie­met su­skai­čiuo­ti sep­ty­ni, trys iš jų ne­šie­nau­ti nė kar­to.

UŽ inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *