Apsimetėlės pavogė neįgalių senolių santaupas

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Se­ny­vo am­žiaus sun­kių ne­ga­lių ka­muo­ja­ma uk­mer­giš­kių po­ra spa­lio 19 d. nu­ken­tė­jo nuo ap­si­me­tė­lių ir pra­ra­do vi­sas sa­vo san­tau­pas.

Apie 12 val. 30 min. į Uk­mer­gė­je, Vy­tau­to gat­vė­je,  gy­ve­nan­čios N. Z. (g. 1924 m.) na­mų du­ris pa­skam­bi­no ne­pa­žįs­ta­mos mo­te­rys. Du­ris ati­da­rė ir ne­kvies­tas vieš­nias įlei­do re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis N. Z. vy­ras. Mo­te­rys pri­sis­ta­tė esan­čios in­va­li­dų drau­gi­jos dar­buo­to­jos iš Vo­kie­ti­jos.

Abi kal­bė­jo su ryš­kiu ru­siš­ku ak­cen­tu. Jos sa­kė ne­va re­mian­čios ne­įga­liuo­sius, to­dėl iš­ėmu­sios 500 eu­rų juos pa­da­vė N. Z. ir tuo pat me­tu pa­pra­šė, kad ši joms duo­tų 200 li­tų grą­žos. Šei­mi­nin­kė pa­pra­šė vy­ro at­neš­ti pi­ni­gi­nę iš ki­to kam­ba­rio. Iš­ėmu­si iš pi­ni­gi­nės 200 li­tų mo­te­ris juos pa­da­vė vieš­nioms, tuo­met vie­na iš jų dar iš­trau­kė kai­li­nius iš krep­šio ir pa­sa­kė, jog juos do­va­no­jan­ti. Pas­kui ap­ka­bi­no se­nu­tę, pa­bu­čia­vo ir at­si­svei­ki­nu­sios abi iš­ėjo. N. Z. pa­ė­mė ša­lia ant so­fos gu­lė­ju­sią pi­ni­gi­nę ir tuo­met pa­ma­tė, kad ji yra tuš­čia. Se­ne­lių su­tau­py­tų 10 700 li­tų jo­je ne­bu­vo.

Vil­niaus ap­skri­ties VPK Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dėl va­gys­tės yra at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Abi ne­įga­lius se­nu­kus ap­vo­gu­sios mo­te­rys bu­vo maž­daug 30 me­tų am­žiaus, tam­saus gy­mio, juo­dais plau­kais. Vie­na mo­te­ris bu­vo stam­bi, maž­daug 170 cm, il­gais į ka­są su­pin­tais plau­kais. Ji dė­vė­jo bal­tą striu­kę ir bal­tą ke­pu­rę. Ant­ro­ji mo­te­ris bu­vo liek­na, maž­daug 175 cm, juo­dais tru­mpai kirp­tais plau­kais, vil­kė­jo juo­dą striu­kę, dė­vė­jo juo­dą ke­pu­rai­tę, se­gė­jo tam­sų si­jo­ną ir avė­jo juo­dus il­gais au­lais ba­tus.

Po­li­ci­ja pra­šo gy­ven­to­jų, ypač kai­my­nų, pa­gal­bos. Jei­gu ma­tė­te taip api­bū­din­tas mo­te­ris, pra­šo­me ne­del­siant skam­bin­ti į po­li­ci­ją ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba 8 340 60417 Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kei In­gai Ma­li­naus­kie­nei. Bet ko­kia gy­ven­to­jų su­teik­ta in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti nau­din­ga ty­ri­mui.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *