Apsisaugokite nuo peršalimo ir gripo

Apsisaugokite nuo peršalimo ir gripo /

Šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu, kad imu­ni­nė sis­te­ma funk­cio­nuo­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai ir ne­su­sirg­tu­mė­me per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu.

Imu­ni­nė sis­te­ma pri­klau­so nuo dau­ge­lio da­ly­kų, to­kių kaip ge­ras mie­gas, gry­nas oras ir mankš­ta, taip pat ir vi­ta­mi­nas D. Šis vi­ta­mi­nas yra vie­nas iš daž­niau­siai mi­ni­mų pa­vie­nių veiks­nių, pa­de­dan­čių pa­lai­ky­ti nor­ma­lų imu­ni­nės sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą.

Imu­ni­nė sis­te­ma nau­do­ja vi­ta­mi­ną D, ku­ris rei­ka­lin­gas jos nor­ma­lioms funk­ci­joms pa­lai­ky­ti, pa­vyz­džiui, ap­sau­go­ti nuo vi­ru­sų ir bak­te­ri­jų. Imu­ni­nė sis­te­ma – „su­mon­tuo­ta“ ap­sau­ga nuo per­ša­li­mo, gri­po ir ore esan­čių li­gų su­kė­lė­jų (pa­to­ge­nų), esan­čių bet ku­rio­je erd­vė­je tarp žmo­nių.  

Vi­ta­mi­nas D taip pat nau­din­gas kau­lams (ske­le­tui), nes pa­lai­ko ge­rą jų būk­lę. Tai ypač ak­tu­a­lu vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Be to, vi­ta­mi­nas D pa­de­da nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti rau­me­nims. Bet ku­ris spor­ti­nin­kas ar fi­ziš­kai ak­ty­vus žmo­gus tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į šią in­for­ma­ci­ją.

Už­si­tik­rin­ti op­ti­ma­lų vi­ta­mi­no D kie­kį or­ga­niz­me  ga­li­ma var­to­jant pa­pil­dus. Pa­vyz­džiui, „D-Pe­arls“ pre­pa­ra­tas yra spe­cia­li vi­ta­mi­no D for­mu­lė, su­kur­ta žmo­nėms, ku­rie pa­gei­dau­ja, kad šis vi­ta­mi­nas or­ga­niz­me bū­tų įsi­sa­vi­na­mas la­bai ge­rai. 

Ge­riau­sias vi­ta­mi­no D šal­ti­nis yra sau­lės švie­sa. Bū­nant sau­lė­je, ul­tra­vio­le­ti­niai spin­du­liai ska­ti­na ne­ak­ty­vios vi­ta­mi­no D for­mos ga­my­bą odo­je ir pa­ver­čia ją bio­lo­giš­kai ak­ty­viu vi­ta­mi­nu D3. Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis pa­sau­lio vie­to­mis, sau­lė­tų die­nų ma­žai, tad pa­pil­do var­to­ji­mas – ge­riau­sia iš­ei­tis. Kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je per­nai bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 400 žmo­nių.  Net 82 proc. jų trū­ko vi­ta­mi­no D.

Pa­pil­de „D-Pe­arls“ yra 40 mik­ro­gra­mų (1600 tarp­tau­ti­nių vie­ne­tų) bio­lo­giš­kai ak­ty­vaus vi­ta­mi­no D3, su­pa­kuo­to į ma­žas, leng­vai pra­ry­ja­mas že­la­ti­nos kap­su­les (per­liu­kus), ku­rias net­gi ga­li­ma su­kram­ty­ti. Vie­nos kap­su­lės per die­ną pa­kan­ka no­rint pa­ten­kin­ti vi­ta­mi­no D po­rei­kį or­ga­niz­mui.

Pre­pa­ra­tas su­kur­tas at­si­žvel­giant į mo­der­nių eu­ro­pie­čių po­rei­kius: die­nai pa­kan­ka vie­nos kap­su­lės, vi­ta­mi­nas D yra bio­lo­giš­kai ak­ty­vus, pre­pa­ra­tas pa­ga­min­tas lai­kan­tis to­kių pa­čių tai­syk­lių, ku­rios tai­ko­mos ir vais­tų ga­my­bai, vi­ta­mi­nas D3 yra iš­tir­pin­tas alie­ju­je, to­dėl or­ga­niz­mas jį įsi­sa­vi­na dar ge­riau.

Be to, „D-Pe­arls“ bu­vo iš­ban­dy­tas Os­lo uni­ver­si­te­te, kur ofi­cia­liai (do­ku­men­tais) nu­sta­ty­ta, kad jis efek­ty­viai įsi­sa­vi­na­mas į krau­ją.

AR ESATE TIKRI, KAD JUMS NETRŪKSTA VITAMINO D? ATLIKITE TYRIMĄ IR GAUKITE DOVANĄ! Pla­čiau apie D vi­ta­mi­no ty­ri­mą http://www.vi­ta­mi­nasd.lt/ak­ci­ja/.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *