Ar tai galime vadinti korupcija?

Li­na SUKACKIENĖ

Su­do­mi­no vie­nas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tas – il­ga­lai­kės plėt­ros stra­te­gi­ja 2014–2020 m. Tai – per­spek­ty­va, kaip mes gy­ven­si­me ar­ti­miau­sius me­tus.

At­si­ver­čiu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės plėt­ros prie­mo­nių pla­ną. Ja­me ra­šo­ma ir apie ra­jo­no ver­slo ap­lin­kos ty­ri­mų vyk­dy­mą. Pe­ri­odiš­kai ty­ri­mus at­liks Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las. Jis bus at­sa­kin­gas ir už „Efek­ty­vios ver­slo sub­jek­tų rė­mi­mo sis­te­mos kū­ri­mą“.

 

Iš 10 šio pla­no „Kur­ti pa­trauk­lią ap­lin­ką ver­slo plėt­rai ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui“ punk­tų – 8 da­ly­vau­ja ši or­ga­ni­za­ci­ja.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai – Vil­niaus mies­to or­ga­ni­za­ci­ja, tu­rin­ti du fi­lia­lus Uk­mer­gė­je ir Aly­tu­je. Uk­mer­gės fi­lia­le dir­ba trys dar­buo­to­jai. Sa­vo pri­sta­ty­me jie ra­šo, kad „at­sto­vau­ja ver­slo in­te­re­sams vals­ty­bės bei re­gio­ni­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se“. Ar rei­kia su­pras­ti, kad jie pa­gal šį pla­ną gau­na už­sa­ky­mus iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir taip kau­pia ka­pi­ta­lą? O mo­kes­čius mo­ka Vil­niui, bet ne Uk­mer­gei.

Mū­sų mies­te vei­kia sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mas Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Ja­me dir­ba taip pat trys dar­buo­to­jai. 7 punk­tuo­se ši įstai­ga įra­šy­ta po Vil­niaus PPAR Uk­mer­gės fi­lia­lo.

Ko­dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė taip ver­ti­na Vil­niaus PPAR Uk­mer­gės fi­lia­lą, yra su­tei­ku­si jam ypa­tin­gai pa­lan­kias dar­bo są­ly­gas, nors pa­ti yra įstei­gu­si sa­vo fi­nan­suo­ja­mą įstai­gą.

Ar tik ne to­dėl, kad fi­lia­lui va­do­vau­ja ra­jo­no ta­ry­bos na­rys. Vie­na ran­ka dir­ba ra­jo­no ta­ry­bai, ki­ta – Vil­niaus darb­da­viams. O ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nuo­lat pa­stip­ri­na vil­nie­čius už­sa­ky­mais.

Kaip tik šią sa­vai­tę, ant­ra­die­nį, bu­vo mi­nė­ta tarp­tau­ti­nė an­ti­ko­rup­ci­jos die­na. Svars­tau – ar tik ši si­tu­a­ci­ja ir yra po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja, mo­men­tas, kuo­met ta­ry­bos na­rio pro­te­guo­ja­mi as­me­nys ar įmo­nės ge­rai jau­čia­si da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se ra­jo­no dar­bų kon­kur­suo­se?

Ži­nant, kad Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Vil­niaus PPAR Uk­mer­gės fi­lia­las – vie­na ki­tos veik­lą dub­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas jas abi glo­bo­ti yra keis­tas. Sa­viš­kę ten­ka vi­siš­kai iš­lai­ky­ti, o jos kon­ku­ren­tę stip­rin­ti už­sa­ky­mais. Ir dar ko­kiais to­li­mais, sie­kian­čiais net iki 2020-ųjų me­tų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *