Ar­tė­ja įkur­tu­vės

 

Ar­tė­ja nau­jo­jo dau­gia­bu­čio, esan­čio Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, įkur­tu­vės. Į na­mo pu­sę vil­tin­gai žval­go­si apie tris šim­tus so­cia­liai rem­ti­nų uk­mer­giš­kių šei­mų, įtrauk­tų į są­ra­šą so­cia­li­nį būs­tą gau­ti. Na­me – ke­tu­rias­de­šimt bu­tų. Jų da­ly­bų klau­si­mą ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis spręs spe­cia­li sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ko­mi­si­ja spren­džia gal­vo­sū­kį – kaip ke­tu­rias­de­šimt pa­da­lin­ti iš tri­jų šim­tų. Dvi­de­šimt ke­tu­ri bu­tai – so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, de­šimt – as­me­nims, gy­ve­nan­tiems būs­tuo­se, tu­rin­čiuo­se šei­mi­nin­kus ir lau­kian­čius ei­lės at­si­im­ti jiems pri­klau­san­tį būs­tą. Še­šis bu­tus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ta­rė pa­lik­ti kol kas ne­ap­gy­ven­din­tus – kaip sa­vi­val­dy­bės re­zer­vi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų fon­dą. Būs­tai bū­tų skir­ti as­me­nims, ku­rie jo ne­te­ko dėl ne­lai­mių. Juos gau­ti ga­li ti­kė­tis ir pa­ti­rian­čios smur­tą šei­mos. Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė iš­nuo­mo­ti būs­tą dirb­ti į mū­sų ra­jo­ną at­vyks­tan­tiems spe­cia­lis­tams. Taip į Uk­mer­gę ma­no­ma pri­si­vi­lio­ti kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tus.

 

 

So­cia­li­nį būs­tą ap­žiū­rė­jo ra­jo­no va­do­vai ir ta­ry­bos na­riai.

 

Ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo UAB „Izo­ba­ra“ va­do­vas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius ta­ry­bos na­riams pa­sa­ko­jo apie būs­to pri­va­lu­mus.
Au­to­rės nuotr.Pir­ma­sis ko­mi­si­jos, su­da­ry­tos iš pen­kio­li­kos ta­ry­bos bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų, po­sė­dis įvy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę. Šios ko­mi­si­jos na­rys, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, kad svars­ty­tas bu­tų da­ly­bų klau­si­mas kol kas be re­zul­ta­tų – ko­mi­si­ja sa­vo spren­di­mo ne­pa­tei­kė. Ki­tas ko­mi­si­jos po­sė­dis įvyks šį ket­vir­ta­die­nį.

„Ap­ta­rė­me kan­di­da­tus į nau­juo­sius bu­tus, su kai ku­riais iš jų su­si­ti­ko­me. Ta­čiau ki­lo įvai­rių ne­aiš­ku­mų, mat ne vi­si jie pa­tei­kė rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus“, – sa­ko K. Lu­ko­še­vi­čius. Skirs­ty­da­mi bu­tus ko­mi­si­jos na­riai pir­miau­sia ža­da žiū­rė­ti ei­liš­ku­mo, nes tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu. Anot spe­cia­lis­to, yra de­šimt ir dau­giau me­tų ei­lė­je sto­vin­čių. Ki­ti svar­būs kri­te­ri­jai – kan­di­da­to tur­tas ir pa­ja­mos.

„Lai­ky­si­mės so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo prin­ci­po – žiū­rė­si­me, kad būs­tu bū­tų ap­rū­pin­ti as­me­nys iš še­šių su­da­ry­tų gy­ven­to­jų gru­pių są­ra­šų – jau­nos šei­mos, naš­lai­čiai ar ne­te­kę tė­vų glo­bos, gau­sios šei­mos, ne­įga­lūs as­me­nys ir ki­ti“, – ti­ki­na K. Lu­ko­še­vi­čius.

Ši­lu­mos pa­vy­dės kai­my­nai

Dau­gia­bu­čio sta­ty­bos ran­go­vas – UAB „Izo­ba­ra“ na­mo sta­ty­bas ža­da už­baig­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis. Dar­bus dar ver­tins nuo­la­ti­nė sta­ty­bų ko­mi­si­ja. UAB „Izo­ba­ra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius sa­ko, kad ke­lios tech­ni­nės ko­mi­si­jos na­mą jau ap­žiū­rė­jo. Bu­vo at­lik­tas ener­ge­ti­nis na­mo au­di­tas, ku­rio iš­va­dos tu­rė­tų džiu­gin­ti bū­si­mus gy­ven­to­jus.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti apie tiks­lias šil­dy­mo kai­nas, bet pa­gal at­lik­tą ener­ge­ti­nį au­di­tą kai­na tu­ri bū­ti la­bai ma­ža“, – tei­gia jis. Ši­lu­ma, pa­sak J. Ar­ma­na­vi­čiaus, šio na­mo gy­ven­to­jams kai­nuos apie 20 pro­cen­tų ma­žiau nei ša­li­mais sto­vin­čių na­mų. Bu­tuo­se įreng­ti ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sai, tai­gi gy­ven­to­jai ši­lu­mą ga­lės re­gu­liuo­ti in­di­vi­du­a­liai.

3485 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­čia­me na­me – ke­tu­rias­de­šimt bu­tų. Nau­din­gas plo­tas už­ima 2538, gy­ve­na­ma­sis – 1588 kvad­ra­ti­nius met­rus. Di­džiau­si – tri­jų kam­ba­rių, 94 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­tai. Na­me įreng­ta dvi­de­šimt dvie­jų ir po de­šimt vie­no ir tri­jų kam­ba­rių bu­tų. Vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to sa­vi­kai­na šia­me būs­te įver­tin­ta 3426 li­tais. Į šią kai­ną įtrauk­tos ir lė­šos na­mo ap­lin­kai su­tvar­ky­ti, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lėms, ša­li­gat­viams įreng­ti.

Pir­ma­ja­me na­mo aukš­te esan­tys bu­tai pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems – iš­pla­tin­tos lau­ko ir vi­daus du­rys, tu­a­le­tas pri­tai­ky­tas įva­žiuo­ti ne­įga­lio­jo ra­tu­kais.

Na­mą pa­sta­ty­ti kai­na­vo 8,7 mi­li­jo­no li­tų. Vi­sos iš­lai­dos pa­deng­tos vals­ty­bės pi­ni­gais.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *