Biokatilinė gali išdygti mikrorajono pašonėje

Po to, kai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis „Žval­go­ma­si vie­tų bio­ka­ti­li­nėms“, sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu iš­sa­kė ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Už­upio gy­ven­to­jai bu­vo su­ne­ri­mę, kad į jų no­rus ar ne­no­rus mū­sų ra­jo­ne nie­kas neat­si­žvel­gia – bio­ku­ro ka­ti­li­nei iš­skir­tas skly­pas ne­de­ri­nus su gy­ven­to­jais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Užupio gyventojams neramu dėl galimos kaimynystės.

Straips­ny­je ra­šo­ma: „Šią va­sa­rą Vil­niu­je re­gist­ruo­tai įmo­nei UAB ,,Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ ne­se­niai bu­vo iš­skir­tas že­mės skly­pas Už­upy­je.

Ša­lia Vai­kų glo­bos na­mų su­for­muo­tas skly­pas jau už­re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cen­tre. Jam su­teik­tas ad­re­sas Vil­niaus 89f. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­ti­ki­no, kad ši įmo­nė pa­tei­kė pra­šy­mą pa­reng­ti pri­si­jun­gi­mo prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tra­sų tech­ni­nes są­ly­gas“.

Ta­čiau tuo­met kal­bin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys ir vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė ke­ti­ni­mus Vil­niaus gat­vė­je sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nę. Pa­sak jų, jei to­kie pla­nai bus, jie bus tik­rai ap­tar­ti su gy­ven­to­jais, o ne vyk­do­mi slap­ta.

Po ke­lių sa­vai­čių vėl pa­kal­bin­tas ta pa­čia te­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas die­va­go­jo­si apie kon­kre­čius ke­ti­ni­mus sta­ty­ti ka­ti­li­nę nie­ko ne­ži­nan­tis, o kad tech­ni­nės są­ly­gos kaž­kam iš­duo­tos – dar nie­ko ne­reiš­kia.

Vi­ce­me­ras tvir­ti­no, kad jei ka­ti­li­nė bus nu­ma­ty­ta sta­ty­ti, bus at­lie­ka­mas ap­lin­kos po­vei­kio ty­ri­mas ir įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta tvar­ka ta­ria­ma­si su gy­ven­to­jais.

 

Vie­ta ne­tin­ka­ma

 

Opo­zi­ci­nės ra­jo­no ta­ry­bo­je – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas, o taip pat ir Ūkio ko­mi­te­to na­rys Ka­zys Gry­baus­kas ti­ki­no, kad apie jo­kį kon­kre­tų pla­ną dėl bio­ka­ti­li­nės ra­jo­no ta­ry­bos na­riai in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri. Tai, kad stra­te­gi­niai klau­si­mai spren­džia­mi slap­tai, nei in­for­muo­jant gy­ven­to­jų, nei ta­ry­bos na­rių, yra ne­nor­ma­lu.

K. Gry­baus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, vie­ta ka­ti­li­nei prie vai­kų glo­bos na­mų yra vi­siš­kai ne­tin­ka­ma dėl vy­rau­jan­čių vė­jų. Pa­sta­čius bio­ka­ti­li­nę, dū­mai sklis­tų link la­biau­siai gy­ve­na­mų Už­upio vie­tų – Miš­kų, Jau­ni­mo gat­vių, Krekš­lių ra­jo­no. Po­li­ti­ko įsi­ti­ki­ni­mu, tin­ka­mes­nė vie­ta bū­tų gelž­be­to­nio gamyklos te­ri­to­ri­ja, tuo­met vy­rau­jan­tys vė­jai dū­mus neš­tų link miš­ko.

Bio­ka­ti­li­nių pro­jek­tais už­sie­nio vals­ty­bė­se do­mė­ję­sis K. Gry­baus­kas ti­ki­no: „Eu­ro­pos vals­ty­bė­se to­kios ka­ti­li­nės sta­to­mos ato­kiau nuo mies­tų, miš­kų pa­šo­nė­se, kad kenks­min­gos da­le­lės kris­tų ne ant gy­ve­na­mų­jų kvar­ta­lų. Al­ter­na­ty­vus ku­ras rei­ka­lin­gas, bet to­kios kai­my­nys­tės Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­nui tik­rai ne­lin­kė­čiau. Ben­druo­me­nė į šios pro­ble­mos spren­di­mą tu­rė­tų įsi­jung­ti.“

 

Pa­siū­ly­mą at­me­ta

 

Re­dak­ci­jo­je su­lau­kė­me ir nuo­mo­nės kiek ki­to­kiu ka­mpu. Straips­ny­je „Žval­go­ma­si vie­tų bio­ka­ti­li­nėms“ bu­vo mi­nė­ta: „Pa­sak R. Ra­gaus­ko, „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ kol kas vie­nin­te­lis ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas, ku­ris krei­pė­si dėl mi­nė­tų są­ly­gų pa­ren­gi­mo“. Pa­si­ro­do ir tai yra ne­tie­sa. „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ nė­ra vie­nin­te­lis ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas, ku­ris krei­pė­si dėl tech­ni­nių są­ly­gų pa­ren­gi­mo pri­si­jung­ti prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tra­sų. To­kį pra­šy­mą ra­jo­no ši­lu­mos tie­kė­jams yra pa­tei­ku­si ir ne­pri­klau­so­ma ši­lu­mos ga­min­to­ja UAB „Pra­mo­nės ener­gi­ja“. Ta­čiau jų pra­šy­mas at­mes­tas.

„Pra­mo­nės ener­gi­ja“ eks­plo­a­tuo­ja ka­ti­li­nę ir ši­lu­ma ap­rū­pi­na ga­myk­lą „Ume­ga“, ge­riau ži­no­mą „Vie­ny­bės“ pa­va­di­ni­mu.

5 me­ga­va­tų ka­ti­li­nė ši­lu­mą ga­myk­lai tie­kia jau ne vie­ne­rius me­tus. Ta­čiau ka­ti­li­nės pa­jė­gu­mai yra pen­kis kar­tus di­des­ni ir da­lį ši­lu­mos ji ga­lė­tų par­duo­ti. No­rė­tų tra­so­mis pri­si­jun­gti prie mies­to cen­tre esan­čios RK2 ka­ti­li­nės. Iki jos at­stu­mas – dau­giau nei ki­lo­met­ras.

Ta­čiau, pa­sak tai pa­čiai „E Ener­gi­ja“ gru­pei pri­klau­san­čios UAB „Mies­to ener­gi­ja“ di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Stra­vins­ko, jo ko­le­gų pa­siū­ly­mas at­me­ta­mas.

A. Stra­vins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad  „Pra­mo­nės ener­gi­ja“ – ne­tin­ka­mas part­ne­ris dėl šiuo me­tu vyks­tan­čių teis­mi­nių pro­ce­sų – šį įmo­nė pri­klau­so tai pa­čiai įmo­nių gru­pei, ku­riai bu­vo iš­nuo­mo­tas, o prieš dve­jus me­tus at­si­im­tas Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkis.  Apie šią si­tu­a­ci­ją „Pra­mo­nės ener­gi­ja“ in­for­ma­vo Vals­ty­bi­nę kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ją.

 

Krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją

 

Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos krei­pė­si į Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. Jis  rei­ka­lau­ja, kad bū­tų ne­del­siant vie­šai pa­skelb­ta apie to­kius ke­ti­ni­mus, de­rin­ti juos su gy­ven­to­jais bei at­lik­ti sta­ty­bos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą.

Pa­na­šu, kad ži­nia apie ap­gau­lin­gus val­džios ke­ti­ni­mus tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti ir ak­ty­vūs uk­mer­giš­kiai, ku­rių pa­šo­nė­je ke­ti­na­ma sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų