Butus privatizuoja pusvelčiui

So­cia­li­nius būs­tus jų nuo­mi­nin­kai Uk­mer­gė­je ga­li įsi­gy­ti už sim­bo­li­nę kai­ną – ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Tiek ver­tin­to­jai įkai­no­jo se­na­mies­ty­je ir Vil­niaus gat­vė­je esan­čius bu­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės bu­tai se­na­mies­ty­je itin pi­gūs.

Į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ke­le­tas uk­mer­giš­kių, pra­šy­da­mi pri­va­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius būs­tus. Re­a­guo­jant į juos, pa­reng­tas pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­to­ma pra­šy­mus pan­ten­kin­ti. Ket­vir­ta­die­nį šis klau­si­mas bus pa­teik­tas svars­ty­ti ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Pa­gal Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti bei dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mą pri­va­ti­zuo­ti ga­li­ma tik ne ma­žiau kaip 60 pro­cen­tų nu­si­dė­vė­ju­sį būs­tą. To­kią tei­sę tu­ri tre­jus me­tus ja­me iš­gy­ve­nę as­me­nys.

 

Pi­gūs dėl nu­si­dė­vė­ji­mo

 

Siū­lo­ma leis­ti pri­va­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas – tri­jų kam­ba­rių bu­tą, esan­tį Ge­di­mi­no gat­vė­je 5-9. Ben­dra­sis gy­ve­na­ma­sis jo plo­tas – 52 kvad­ra­ti­niai met­rai ir pri­skir­tas apie 22 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to rū­sys. Vis­kas bū­tų gerai, jei akių ne­ba­dy­tų keis­tai men­ka tur­to kai­na. Sa­vi­val­dy­bė jį par­duo­da už 14 tūks­tan­čių 800 li­tų.

Ki­tas bu­tas įver­tin­tas dar ma­žiau. Ge­di­mi­no gat­vė­je 6-1A esan­tis 31,62 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to bu­tas kai­nuo­tų 7200 li­tų.

Re­kor­diš­kai ma­ža Vil­niaus gat­vė­je 56-2 esan­čio bu­tu­ko kai­na. Už be­veik 30 kvad­ra­ti­nių met­rų ben­dro gy­ve­na­mo­jo plo­to su 34 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to rū­siu bu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė 1962 li­tų. Spren­di­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad „šis būs­tas yra su da­li­niais pa­to­gu­mais – šil­do­mas kros­ni­mis, nė­ra van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo, nė­ra tu­a­le­to bei vo­nios ar du­šo pa­tal­pos“.

Vi­si nuo­mi­nin­kai gy­ve­na­mą­ją vie­tą šiuo­se bu­tuo­se de­kla­ruo­ja ne vie­ną de­šimt­me­tį. Nu­sta­ty­ta, jog būs­tai yra nu­si­dė­vė­ję dau­giau kaip 60 pro­cen­tų.

 

Kai­ną nu­sta­tė ver­tin­to­jai

 

Nuo­mo­nę apie re­a­lias mies­te bei se­na­mies­ty­je esan­čių bu­tų kai­nas ga­li­ma su­si­da­ry­ti pa­var­čius re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ pus­la­pius. Už 53 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to re­mon­to rei­ka­lau­jan­tį bu­tą mies­to cen­tre jo par­da­vė­jai pra­šo 30 tūks­tan­čių li­tų. Ki­tas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas su da­li­niais pa­to­gu­mais se­na­mies­ty­je par­duo­da­mas už 50 tūks­tan­čių li­tų.

Ta­čiau, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­še­vi­čiaus, pri­va­ti­zuo­ja­mų bu­tų kai­nos ne­nu­skai­ty­tos nuo lu­bų – tiek juos įver­ti­no ne­kil­no­ja­mojo tur­to ver­tin­to­jai.

Vi­sų šių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų pa­sta­ty­mo da­ta nu­ro­dy­ta iki 1940 me­tų. Pa­pras­tai sa­vi­val­dy­bė, ne­tu­rė­da­ma tiks­lių duo­me­nų, nau­do­ja to­kią api­ben­dri­nan­čią da­tą. Nors, pa­sak pa­šne­ko­vo, kai ku­rių na­mų „gi­mi­mo da­ta“ sie­kia net 19 am­žiaus pa­bai­gą.

 

Va­do­vau­ja­si įsta­ty­mu

 

Ne­kil­no­ja­mą­jį sa­vi­val­dy­bės tur­tą įkai­na­vo skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ję ver­tin­to­jai – UAB „Au­di­tas ir kon­sul­ta­ci­jos“.

Šios ben­dro­vės va­do­vė Al­do­na Ka­bo­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad ver­ti­ni­mas at­lie­ka­mas va­do­vau­jan­tis Sei­mo pa­tvir­tin­tu Tur­to ir ver­slo ver­ti­ni­mo pa­grin­dų įsta­ty­mu.

Taip pat yra pa­reng­ta ir pa­tvir­tin­ta tur­to ver­ti­ni­mo me­to­di­ka. „Šie nor­mi­niai do­ku­men­tai nu­ma­to ga­li­my­bę pa­si­rink­ti tur­to ver­ti­ni­mo me­to­dus pa­gal kon­kre­čius at­ve­jus. Šiuo at­ve­ju bu­vo tai­ko­mas Ly­gi­na­mo­sios ver­tės ar­ba rin­kos ana­lo­gų me­to­das“, – sa­ko ji.

Tai­kant šį me­to­dą, at­si­žvel­gia­ma į ver­ti­na­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų būk­lę, vie­tą, jų rin­ką Uk­mer­gės mies­te, re­mian­tis jau įvy­ku­siais san­do­riais. In­for­ma­ci­ją apie įvy­ku­sius san­do­rius ver­tin­to­jai per­ka iš Re­gist­rų cen­tro.

Vie­no bu­to ver­ti­ni­mas sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo per tūks­tan­tį li­tų.

 

Grin­džia­ma pa­si­ti­kė­ji­mu

 

K. Lu­ko­še­vi­čius ma­no, kad abe­jo­nių, jog ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ga­li bū­ti įver­tin­tas per ma­žo­mis su­mo­mis, ne­tu­rė­tų kil­ti: „Ne­gra­žu bū­tų ne­pa­si­ti­kė­ti tur­to ver­tin­to­jais, ku­rie tu­ri vi­sus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, kad šia veik­la jiems lei­džia­ma už­si­im­ti.“

Ką sa­vi­val­dy­bės tur­tą įsi­gi­jęs as­muo su juo da­rys – gy­vens ja­me pats, do­va­nos gi­mi­nai­čiams ar par­duos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę kai­ną, tai jau jo rei­ka­las. Sa­vi­val­dy­bės jo­kios įta­kos da­ry­ti ne­ga­li, nes to ne­nu­ma­to įsta­ty­mai.

 

Pa­prieš­ta­ra­vo ta­ry­ba

 

Pa­gal įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę ne­pri­va­ti­zuo­ti so­cia­li­nio būs­to, net jei iš­pil­dy­tos są­ly­gos – nuo­mi­nin­ko gy­ve­ni­mo truk­mė ja­me ir būs­to nu­si­dė­vė­ji­mas. Ta­čiau, ga­vus gy­ven­to­jų pra­šy­mus, šį klau­si­mą spren­džia ra­jo­no ta­ry­ba.

Prieš ke­le­tą me­tų ta­ry­bos na­riai prieš­ta­ra­vo, kad bū­tų pri­va­ti­zuo­tas sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas dau­gia­bu­čia­me na­me. 2 kam­ba­rių bu­tas tą­syk bu­vo įver­tin­tas 2,5 tūks­tan­čio li­tų.

Pra­ei­tais me­tais ne­bu­vo pri­va­ti­zuo­ta nė vie­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio gy­ve­na­mo­jo būs­to. O už­per­nai par­duo­ti trys dau­giau kaip 60 pro­cen­tų nu­si­dė­vė­ję bu­tai.

 

Pir­ko prieš pen­ke­rius me­tus

 

Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti bei dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­me nu­ro­do­ma už par­duo­tus bu­tus gau­tų lė­šų pa­skir­tis. Pi­ni­gai per­ve­da­mi į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir nau­do­ja­mi sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą sa­vi­val­dy­bė so­cia­li­nius būs­tus įsi­gi­jo prieš pen­ke­rius me­tus. Tuo­met nu­pirk­ti 7 bu­tai. Pa­skel­bus in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nei apie ke­ti­na­mus pirk­ti būs­tus, jie įsi­gyja­mi kon­kur­so bū­du. Da­lį lė­šų, skir­tų so­cia­li­nio fon­do plėt­rai, fi­nan­suo­ja vals­ty­bė.

K. Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, jog jau ket­vir­ti me­tai, kai vals­ty­bės lė­šų šiam tiks­lui ne­gau­na­ma, o sa­vi­val­dy­bė pa­ti jų taip pat ne­tu­ri. Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ba­lan­se yra per 400 so­cia­li­nių būs­tų. Jų po­rei­kis kur kas di­des­nis, nes lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to ei­lė per­ko­pė 300 as­me­nų skai­čių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų