Butus privatizuoja pusvelčiui

So­cia­li­nius būs­tus jų nuo­mi­nin­kai Uk­mer­gė­je ga­li įsi­gy­ti už sim­bo­li­nę kai­ną – ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Tiek ver­tin­to­jai įkai­no­jo se­na­mies­ty­je ir Vil­niaus gat­vė­je esan­čius bu­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės bu­tai se­na­mies­ty­je itin pi­gūs.

Į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ke­le­tas uk­mer­giš­kių, pra­šy­da­mi pri­va­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius būs­tus. Re­a­guo­jant į juos, pa­reng­tas pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­to­ma pra­šy­mus pan­ten­kin­ti. Ket­vir­ta­die­nį šis klau­si­mas bus pa­teik­tas svars­ty­ti ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Pa­gal Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti bei dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mą pri­va­ti­zuo­ti ga­li­ma tik ne ma­žiau kaip 60 pro­cen­tų nu­si­dė­vė­ju­sį būs­tą. To­kią tei­sę tu­ri tre­jus me­tus ja­me iš­gy­ve­nę as­me­nys.

 

Pi­gūs dėl nu­si­dė­vė­ji­mo

 

Siū­lo­ma leis­ti pri­va­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas – tri­jų kam­ba­rių bu­tą, esan­tį Ge­di­mi­no gat­vė­je 5-9. Ben­dra­sis gy­ve­na­ma­sis jo plo­tas – 52 kvad­ra­ti­niai met­rai ir pri­skir­tas apie 22 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to rū­sys. Vis­kas bū­tų gerai, jei akių ne­ba­dy­tų keis­tai men­ka tur­to kai­na. Sa­vi­val­dy­bė jį par­duo­da už 14 tūks­tan­čių 800 li­tų.

Ki­tas bu­tas įver­tin­tas dar ma­žiau. Ge­di­mi­no gat­vė­je 6-1A esan­tis 31,62 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to bu­tas kai­nuo­tų 7200 li­tų.

Re­kor­diš­kai ma­ža Vil­niaus gat­vė­je 56-2 esan­čio bu­tu­ko kai­na. Už be­veik 30 kvad­ra­ti­nių met­rų ben­dro gy­ve­na­mo­jo plo­to su 34 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to rū­siu bu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė 1962 li­tų. Spren­di­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad „šis būs­tas yra su da­li­niais pa­to­gu­mais – šil­do­mas kros­ni­mis, nė­ra van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo, nė­ra tu­a­le­to bei vo­nios ar du­šo pa­tal­pos“.

Vi­si nuo­mi­nin­kai gy­ve­na­mą­ją vie­tą šiuo­se bu­tuo­se de­kla­ruo­ja ne vie­ną de­šimt­me­tį. Nu­sta­ty­ta, jog būs­tai yra nu­si­dė­vė­ję dau­giau kaip 60 pro­cen­tų.

 

Kai­ną nu­sta­tė ver­tin­to­jai

 

Nuo­mo­nę apie re­a­lias mies­te bei se­na­mies­ty­je esan­čių bu­tų kai­nas ga­li­ma su­si­da­ry­ti pa­var­čius re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ pus­la­pius. Už 53 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to re­mon­to rei­ka­lau­jan­tį bu­tą mies­to cen­tre jo par­da­vė­jai pra­šo 30 tūks­tan­čių li­tų. Ki­tas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas su da­li­niais pa­to­gu­mais se­na­mies­ty­je par­duo­da­mas už 50 tūks­tan­čių li­tų.

Ta­čiau, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­še­vi­čiaus, pri­va­ti­zuo­ja­mų bu­tų kai­nos ne­nu­skai­ty­tos nuo lu­bų – tiek juos įver­ti­no ne­kil­no­ja­mojo tur­to ver­tin­to­jai.

Vi­sų šių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų pa­sta­ty­mo da­ta nu­ro­dy­ta iki 1940 me­tų. Pa­pras­tai sa­vi­val­dy­bė, ne­tu­rė­da­ma tiks­lių duo­me­nų, nau­do­ja to­kią api­ben­dri­nan­čią da­tą. Nors, pa­sak pa­šne­ko­vo, kai ku­rių na­mų „gi­mi­mo da­ta“ sie­kia net 19 am­žiaus pa­bai­gą.

 

Va­do­vau­ja­si įsta­ty­mu

 

Ne­kil­no­ja­mą­jį sa­vi­val­dy­bės tur­tą įkai­na­vo skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ję ver­tin­to­jai – UAB „Au­di­tas ir kon­sul­ta­ci­jos“.

Šios ben­dro­vės va­do­vė Al­do­na Ka­bo­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad ver­ti­ni­mas at­lie­ka­mas va­do­vau­jan­tis Sei­mo pa­tvir­tin­tu Tur­to ir ver­slo ver­ti­ni­mo pa­grin­dų įsta­ty­mu.

Taip pat yra pa­reng­ta ir pa­tvir­tin­ta tur­to ver­ti­ni­mo me­to­di­ka. „Šie nor­mi­niai do­ku­men­tai nu­ma­to ga­li­my­bę pa­si­rink­ti tur­to ver­ti­ni­mo me­to­dus pa­gal kon­kre­čius at­ve­jus. Šiuo at­ve­ju bu­vo tai­ko­mas Ly­gi­na­mo­sios ver­tės ar­ba rin­kos ana­lo­gų me­to­das“, – sa­ko ji.

Tai­kant šį me­to­dą, at­si­žvel­gia­ma į ver­ti­na­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų būk­lę, vie­tą, jų rin­ką Uk­mer­gės mies­te, re­mian­tis jau įvy­ku­siais san­do­riais. In­for­ma­ci­ją apie įvy­ku­sius san­do­rius ver­tin­to­jai per­ka iš Re­gist­rų cen­tro.

Vie­no bu­to ver­ti­ni­mas sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo per tūks­tan­tį li­tų.

 

Grin­džia­ma pa­si­ti­kė­ji­mu

 

K. Lu­ko­še­vi­čius ma­no, kad abe­jo­nių, jog ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ga­li bū­ti įver­tin­tas per ma­žo­mis su­mo­mis, ne­tu­rė­tų kil­ti: „Ne­gra­žu bū­tų ne­pa­si­ti­kė­ti tur­to ver­tin­to­jais, ku­rie tu­ri vi­sus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, kad šia veik­la jiems lei­džia­ma už­si­im­ti.“

Ką sa­vi­val­dy­bės tur­tą įsi­gi­jęs as­muo su juo da­rys – gy­vens ja­me pats, do­va­nos gi­mi­nai­čiams ar par­duos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę kai­ną, tai jau jo rei­ka­las. Sa­vi­val­dy­bės jo­kios įta­kos da­ry­ti ne­ga­li, nes to ne­nu­ma­to įsta­ty­mai.

 

Pa­prieš­ta­ra­vo ta­ry­ba

 

Pa­gal įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę ne­pri­va­ti­zuo­ti so­cia­li­nio būs­to, net jei iš­pil­dy­tos są­ly­gos – nuo­mi­nin­ko gy­ve­ni­mo truk­mė ja­me ir būs­to nu­si­dė­vė­ji­mas. Ta­čiau, ga­vus gy­ven­to­jų pra­šy­mus, šį klau­si­mą spren­džia ra­jo­no ta­ry­ba.

Prieš ke­le­tą me­tų ta­ry­bos na­riai prieš­ta­ra­vo, kad bū­tų pri­va­ti­zuo­tas sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas dau­gia­bu­čia­me na­me. 2 kam­ba­rių bu­tas tą­syk bu­vo įver­tin­tas 2,5 tūks­tan­čio li­tų.

Pra­ei­tais me­tais ne­bu­vo pri­va­ti­zuo­ta nė vie­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio gy­ve­na­mo­jo būs­to. O už­per­nai par­duo­ti trys dau­giau kaip 60 pro­cen­tų nu­si­dė­vė­ję bu­tai.

 

Pir­ko prieš pen­ke­rius me­tus

 

Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti bei dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­me nu­ro­do­ma už par­duo­tus bu­tus gau­tų lė­šų pa­skir­tis. Pi­ni­gai per­ve­da­mi į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir nau­do­ja­mi sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą sa­vi­val­dy­bė so­cia­li­nius būs­tus įsi­gi­jo prieš pen­ke­rius me­tus. Tuo­met nu­pirk­ti 7 bu­tai. Pa­skel­bus in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nei apie ke­ti­na­mus pirk­ti būs­tus, jie įsi­gyja­mi kon­kur­so bū­du. Da­lį lė­šų, skir­tų so­cia­li­nio fon­do plėt­rai, fi­nan­suo­ja vals­ty­bė.

K. Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, jog jau ket­vir­ti me­tai, kai vals­ty­bės lė­šų šiam tiks­lui ne­gau­na­ma, o sa­vi­val­dy­bė pa­ti jų taip pat ne­tu­ri. Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ba­lan­se yra per 400 so­cia­li­nių būs­tų. Jų po­rei­kis kur kas di­des­nis, nes lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to ei­lė per­ko­pė 300 as­me­nų skai­čių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # Israel 2023-02-07 07:11
%%

My blog: Innovation (https://www.greekfoot.com: https://www.greekfoot.com/gfneo/index.php?action=profile;u=239640)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Lorraine 2023-02-07 09:44
%%

Feel free to surf to my web blog - Birth defect Lawyer: http://www.superbobble.com/bbs/board.php?bo_table=bug&wr_id=141685
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Agnes 2023-02-07 10:29
%%

Here is my web blog; lottery online [https://ishikami.jp/: https://ishikami.jp/url.php?https://situspokerkita.com]
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Charline 2023-02-07 14:42
%%

Visit my web-site electricians Uk: http://ttlink.com/debracurre/all
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ferdinand 2023-02-07 15:33
%%

Here is my website ... Railroad Injuries lawyer: http://magazine01.netpro.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=36
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Alberta 2023-02-07 18:57
%%

Feel free to surf to my website - dangerous
drugs litigation: http://www.etkr.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=116099
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Scarlett 2023-02-07 21:21
%%

Here is my web page: locked
out of car What to do: https://j-schule.com:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=136554
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Velva 2023-02-08 05:18
First off I want to say great blog! I had a quick question that
I'd like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing.
I have had trouble clearing my mind in getting my ideas out.
I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Many thanks!

Review my website - Greenpower electric scooters (https://aaintlinc.com: https://aaintlinc.com/phpinfo.php?a%5B%5D=3wheel+electric+scooters+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fmymobilityscooters.co.uk%2Felectric-mobility-scooters%2F%3Ehttps%3A%2F%2Fmymobilityscooters.co.uk%2Felectric-mobility-scooters%2F%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fmymobilityscooters.co.uk%2Felectric-mobility-scooters%2F+%2F%3E)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ina 2023-02-08 06:28
%%

Feel free to surf to my page - birth Injury law: http://onnurifarm.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=39888
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Marlys 2023-02-08 06:45
%%

Here is my web blog; Cut Car Key Bedford - Www.seoco24.Com: https://www.seoco24.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/what-is-cut-car-key-bedford-and-how-to-use-it/,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Jacques 2023-02-08 10:12
%%

my website: local electrician stevenage; Valentina: https://techld.com/learn-how-to-electrician-in-stevenage-exactly-like-lady-gaga/,
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Shirley 2023-02-09 01:51
I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues with your blog.

It appears as though some of the text adhd symptoms in women test (http://modoobiz-shop.co.kr/: http://modoobiz-shop.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=303370) your posts are running
off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know
if this is happening to them as well? This
may be a problem with my web browser because I've had this happen before.
Many thanks
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Genevieve 2023-02-09 06:29
%%

My website; 18
wheeler Attorney: http://www.1moa.biz/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=247539
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Manual 2023-02-09 08:23
%%

My blog post; Electrician Near Me Emergency (Www.Koreafurniture.Com: https://www.koreafurniture.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=229740)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Maybell 2023-02-09 23:18
%%

my web page - how
do i sell avon: http://dazzling.kr/bbs/board.php?bo_table=as&wr_id=7543
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Darrell 2023-02-10 08:48
%%

Feel free to surf to my web-site - replacing blown double glazing crawley (ligra.cloud: https://www.ligra.cloud/app/zoocat_image.php?url_pdf=aHR0cDovL2dvLmZhdmVjZW50cmFsLmNvbS8xMzgyNDQ3OA)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Shona 2023-02-10 20:49
%%

my blog; motorcycle accident settlement (Cornell: https://sk.jack-wolfskin.eu/login/?cookiename=tina53&returnUrl=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709370404&title=%EF%BF%BD%E1%AC%A8%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD&url=http%3A%2F%2Fforummakemoney.online%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D435259)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Moses 2023-02-11 01:06
%%

My homepage Motorcycle Accident Lawsuit: https://www.google.ki/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F709374181
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Joie 2023-02-11 07:54
Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up.

Do you have any solutions to stop hackers?

Also visit my homepage :: adultsextoys (kokuryudo.com: http://kokuryudo.com/mobile/index.cgi?id=1&mode=redirect&no=135&ref_eid=236&url=http%3a%2f%2fwww.topsadulttoys.uk%2Fshop%2Fmens-sex-toys%2Fpenis-enlargement-pumps%2Fshots-toys-pumped-rechargeable-smart-cyber-pump%2F)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Colette 2023-02-12 07:58
%%

Feel free to surf to my web-site: avon leadership program (wikisenior.Es: https://wikisenior.es/index.php?title=Usuario:MartyYkj059081)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Odell 2023-02-12 13:32
%%

Here is my blog; cbd flower for sale uk: http://marcocecchetti.it/Post/Articolo/473?returnUrl=https%3a%2f%2fable022.able-company.com%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D177710
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Ryan 2023-02-12 18:16
%%

my webpage: Cbd Flowers scotland: https://realgirls.fun/luzo67308945
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Steven 2023-02-20 09:21
%%

my page: car
key repair Service: http://www.zpxsxk.com/home.php?mod=space&uid=2423039&do=profile&from=space
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Franklin 2023-02-22 17:56
%%

Also visit my web site; Malpractice lawyers: https://www.hirehomeservice.com/the-reasons-to-work-with-this-malpractice-legal/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Janie 2023-02-24 18:44
%%

Also visit my blog post - Malpractice Lawsuit: http://shop.theukedu.com/bbs/board.php?bo_table=bo_counsel&wr_id=237146
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Arletha 2023-02-25 10:18
%%

Review my page ... personal injury attorney: http://gbfood.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=156508
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Craig 2023-02-26 20:42
%%

Feel free to visit my webpage Workers
Compensation Lawyers: http://greenlight.thesome.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=15310
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Mai 2023-02-28 20:15
%%

Feel free to surf to my page: head Shops near me: https://evernft.space/head-shops-the-process-isnt-as-hard-as-you-think/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų