Dėl savo ateities mokykla gali būti rami

Dėl savo ateities mokykla gali būti rami

 

Švie­ti­mo per­tvar­kai „si­jo­jant“ ug­dy­mo įstai­gas, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la pa­te­ko tarp sėk­min­giau­siai vyk­dan­čių­jų sa­vo pro­gra­mą. Apie tę­sia­mus dar­bus ir ką tik įsteig­tą gim­na­zi­jos sky­rių pa­pa­sa­ko­jo mo­kyk­los va­do­vas Jo­nas Ce­se­vi­čius, pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas ir šio sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Bal­čiū­nai­tė.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los va­do­vai – di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius (kai­rė­je) ir pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas.

 

 

 

 

Šiuos me­tus pa­si­ti­ko­te su džiu­gio­mis ži­nio­mis. Ko­kių nau­jo­vių su­lau­kė­te?

 

Pra­si­dė­jus vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mų ak­re­di­ta­ci­jos pro­ce­sui, kar­tu su dau­ge­liu ki­tų ša­lies mo­kyk­lų sten­gė­mės ati­tik­ti jos kri­te­ri­jus. Ne vi­soms įstai­goms pa­vyks­ta ak­re­di­tuo­tis, iš­lik­ti vi­du­ri­nė­mis. Dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos kei­čia­si jų ti­pai.

 

Ruo­ši­ma­sis ak­re­di­ta­ci­jai – ne vie­na­die­nis, o ke­le­rius me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Tu­rė­jo­me įvyk­dy­ti už­da­vi­nius, ati­tin­kan­čius ak­re­di­ta­ci­jos tiks­lą: už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas są­ly­gas sa­vo mo­ki­niams įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu prieš pat Nau­juo­sius me­tus mū­sų mo­kyk­lo­je vyk­do­ma vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­ma bu­vo ak­re­di­tuo­ta. Tai­gi pas mus moks­lus tęs­ti ga­lės pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys mo­ki­niai. Ka­dan­gi mo­kyk­la – pro­fe­si­nė, nu­spren­dėm steig­ti gim­na­zi­jos sky­rių. Šios nau­jo­vės įgy­ven­din­tos sau­sio mė­ne­sį. Nuo ru­dens pri­im­si­me mo­ky­tis į gim­na­zi­jos sky­riaus de­vin­tą ir vie­nuo­lik­tą kla­ses.

 

Kaip ruo­šė­tės įver­ti­ni­mui, lem­sian­čiam to­les­nę įstai­gos veik­lą?

 

Mo­kyk­lo­je lan­kė­si vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­vi­mo eks­per­tai, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jų na­riai. Mo­kyk­los veik­la, ug­dy­mo pro­ce­so ko­ky­bė ver­tin­ti pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus. Bu­vo pa­si­telk­ti ne vie­nų me­tų ro­dik­liai. Spren­džiant, ar ak­re­di­tuo­ti mo­kyk­lą, at­si­žvelg­ta į mo­ki­nių pa­žan­gu­mą, pa­sie­ki­mus, mo­ky­mo pro­gra­mas, pe­da­go­gų dar­bą, vi­sos ben­druo­me­nės in­dė­lį. Svar­būs ir ug­dy­mo pro­ce­so ap­rū­pi­ni­mas, tin­ka­ma ap­lin­ka, ben­dra­dar­bia­vi­mas su tė­vais, so­cia­li­niais part­ne­riais, ki­ti da­ly­kai. Ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai nu­džiu­gi­no: vie­šė­ję spe­cia­lis­tai iš­sa­kė daug gra­žių at­si­lie­pi­mų apie mū­sų mo­kyk­lą.

 

Ne vi­sos ša­lies mo­kyk­los sėk­min­gai įgy­ven­di­na per­tvar­kos pla­nus, tai­gi esa­te vie­ni iš ge­riau­sių­jų?

 

Eks­per­tų įver­ti­ni­mai iš tie­sų džiu­gi­na. Pra­eis me­tai, an­tri, ir pa­si­bai­gus švie­ti­mo re­for­mai lik­si­me vie­na iš ke­le­to Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų, ku­rio­se jau­nuo­liai gaus ko­ky­biš­ką vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Už­si­tik­ri­no­me at­ei­tį, ir tu­ri­me įro­dy­ti esą to ver­ti. To­dėl pir­miau­sia sau įsi­pa­rei­go­ja­me dar la­biau kel­ti mo­ky­mo ly­gį, ska­tin­ti mo­ki­nius siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Įsi­pa­rei­go­ja­me ir mo­ki­nių tė­vams už­tik­rin­ti aukš­tą jų vai­kų iš­si­la­vi­ni­mą, ge­ras mo­ky­mo­si są­ly­gas.

 

Be aka­de­mi­nių ži­nių di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me prak­ti­niams mo­ky­mo as­pek­tams, tech­no­lo­gi­joms. Ren­gia­me dar­bi­nin­kų pro­fe­si­jas pa­si­rin­ku­sius spe­cia­lis­tus – tai mū­sų pri­va­lu­mas.

 

Kas pa­si­keis pa­si­bai­gus ak­re­di­ta­ci­jos pro­ce­sui?

 

Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­dė­me ir iki ak­re­di­ta­ci­jos, kar­tu su pro­fe­si­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Per tre­jus me­tus mo­ki­nys mū­sų mo­kyk­lo­je įgy­ja vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­ją: bai­gęs vie­nuo­lik­tą ir dvy­lik­tą kla­ses gau­na bran­dos ates­ta­tą, o dar po me­tų – spe­cia­ly­bės di­plo­mą.

 

Da­bar tik­riau­siai la­biau iš­ryš­kės dvi pa­si­rink­tos mo­ky­mo­si kryp­tys. Baigusieji 10 klasių tęs mokslus, kad įgytų vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­ją, ar­ba rink­sis vien 11–12 kla­ses, kad įgy­tų tik vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

 

Ko­kių dar po­ky­čių yra švie­ti­mo sis­te­mo­je?

 

Šie­met pir­mą kar­tą vyks tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nis bran­dos eg­za­mi­nas to­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­ki­niai pa­si­rinks jį lai­ky­ti. Šis eg­za­mi­nas skir­tas į prak­ti­nius tech­no­lo­gi­nius da­ly­kus la­biau lin­ku­siems mo­ki­niams. Ne­ma­žai mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nių pa­si­rin­ko tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną. Ma­no­me, kad tai pa­dė­tų sto­jant į aukš­tą­sias mo­kyk­las stu­di­juo­ti in­ži­ne­ri­nio pro­fi­lio spe­cia­ly­bių.

 

Svar­bu tai, kad šis mo­kyk­li­nis eg­za­mi­nas, pa­si­rin­kus su jo tech­ni­nė­mis už­duo­ti­mis bent kiek be­si­sie­jan­čią gi­mi­nin­gą spe­cia­ly­bę ko­le­gi­jo­je ar ki­to­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, bū­tų už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis. Jį iš­lai­kius, sto­jant pri­dė­tų pa­pil­do­mų ba­lų.

 

Be­je, bran­dos eg­za­mi­nus šie­met lai­kys 167 mū­sų mo­kyk­los abi­tu­rien­tai – tai pats di­džiau­sias skai­čius tarp ki­tų ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų.

 

Ku­rių pro­fe­si­jų daž­niau­siai pa­gei­dau­ja jū­sų mo­ki­niai?

 

Dau­gu­ma vai­ki­nų, bai­gu­sių de­šim­tą kla­sę, ren­ka­si au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko, lo­gis­to eks­pe­di­to­riaus pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas. Po­pu­lia­ri kom­piu­te­rio ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus spe­cia­ly­bė. Rei­ka­lin­gos ir pa­klau­sios yra vi­rė­jo, bal­džiaus, elek­tros ir au­to­ma­ti­kos įren­gi­nių de­rin­to­jo spe­cia­ly­bės.

 

Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je mo­ko­si ne vien uk­mer­giš­kiai?

 

Tu­ri­me mo­ki­nių net iš dvi­de­šim­ties ra­jo­nų. Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­siū­ly­ti jiems ge­ras mo­ky­mo­si ir gy­ve­ni­mo ben­dra­bu­ty­je są­ly­gas. Mo­ki­niai gau­na sti­pen­di­jas, be­si­mo­kan­tie­siems 9–10 kla­sė­se mo­ka­ma ma­te­ria­li­nė pa­ra­ma – tai su­sie­ta su pa­mo­kų lan­ko­mu­mu, pa­žan­gu­mu.

 

Su­da­ry­tos ga­li­my­bės lan­ky­ti daug įvai­rių bū­re­lių, da­ly­vau­ti reikš­min­guo­se pro­jek­tuo­se, kas­met or­ga­ni­zuo­ja­me įdo­mių kon­kur­sų, šven­čių.

 

Ar ne­stin­ga ku­rios nors sri­ties pe­da­go­gų?

 

Vi­sa­da sma­gu su­lauk­ti spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių įsi­lie­ti į mū­sų ko­lek­ty­vą. Rei­kė­tų pro­fe­si­jos mo­ky­to­jų, tu­rin­čių pa­tir­ties ir pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą ar bent no­ro jį įgy­ti. Kvies­tu­me ap­dai­li­nin­ko, bal­džiaus, sta­liaus, ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nes, no­rin­čius sie­ti at­ei­tį su jau­ni­mo mo­ky­mu pro­fe­si­nio la­vi­ni­mo sri­ty­je.

 

Dė­ko­ju už po­kal­bį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 2" image_file="images/2023/TKV_Ukmerg1.jpg" image_size="fullsize" link_type="image" image_container_style="no-styling" image_alignment="center" image_margin_top="-5" image_margin_bottom="25" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/2023/300x250_Baneris.jpg" image_size="fullsize" link_type="url" image_type_url="https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2023/12/07/news/skaidrus-es-investiciju-kelias-skaitykite-susipazinkite-ir-pasitikrinkite-zinias-apie-es-projektu-finansavima-29491697" open_in="new_browser" image_container_style="no-styling" image_alignment="center" image_margin_top="-6" image_margin_bottom="40" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row background="none" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_unit="%" div_padding_top="0" div_padding_right="0" div_padding_bottom="0" div_padding_left="0" ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Ukmerge" image_file="images/2023/kainoteka-uab-2023-1303-540x380.jpg" image_alt="Kainoteka" image_size="fullsize" link_type="url" image_type_url="https://kainoteka.lt/" open_in="new_browser" image_container_style="no-styling" image_alignment="center" image_margin_top="-20" image_margin_bottom="25" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" parallax_scroll="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_value="" width_unit="%" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Akmenys prabyla" image_file="images/2023/Akeso-2023.jpg" image_size="fullsize" link_type="image" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" image_margin_top="-30" image_margin_bottom="0" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" parallax_scroll="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_value="" width_unit="%" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/2023/Laisv_aisti.jpg" image_size="fullsize" link_type="url" image_type_url="https://www.ukzinios.lt/lietuva/laisve-zaisti" open_in="current_browser" image_container_style="no-styling" image_alignment="center" image_margin_top="-30" image_margin_bottom="10" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/2023/Odontologija2023.jpg" image_size="fullsize" link_type="image" image_container_style="no-styling" image_alignment="center" image_margin_top="-20" image_margin_bottom="10" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/2022/Akuerija.jpg" image_size="fullsize" link_type="image" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" image_margin_top="-30" image_margin_bottom="-10" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/2023/skelbimas-restoranas.png" image_size="fullsize" link_type="image" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" image_margin_top="-15" image_margin_right="0" image_margin_bottom="-30" image_margin_left="0" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" parallax_scroll="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_value="" width_unit="%" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/2022/Projektai.jpg" image_size="fullsize" link_type="url" image_type_url="https://www.ukzinios.lt/naudinga-informacija/visi-projektai" open_in="current_browser" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

[pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" parallax_scroll="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_value="" width_unit="%" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_image el_title="Optima 13 Picerija" image_file="images/2020/Optima-kavine-11-13.jpg" image_alt="Optima 13 Picerijos salės nuoma" image_size="fullsize" link_type="url" image_type_url="http://optima13pica.lt/" open_in="new_browser" image_container_style="img-thumbnail" image_alignment="center" image_margin_top="-20" image_margin_bottom="-15" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

Draugai

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_table el_title="Draugai" tb_style="table-striped" appearing_animation="0" ][pb_table_item tagname="tr_start" ][/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

Ukmerges kulturos puslapiai

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

gpm 2011 n 135

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

Lietuvos valstybe

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

ukvm

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

vilkmerge

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

UKC logo 115x63

[/pb_table_item][pb_table_item width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

Apkeliauk

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

Tauragės laikraštis

[/pb_table_item][pb_table_item tagname="tr_end" ][/pb_table_item][pb_table_item tagname="tr_start" ][/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

KuoSkiriasi.lt

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

baidariu aukstaitija

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

Interneto dienraštis Bernardinai

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

Vilkmerge

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

lrytas

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

delfi

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

[/pb_table_item][pb_table_item width_value="" width_type="%" tagname="td" rowspan="1" colspan="1" rowstyle="default" ]

logo srtrf-300x170

[/pb_table_item][pb_table_item tagname="tr_end" ][/pb_table_item][/pb_table][/pb_column][/pb_row]

Į viršų
\clip_filelist.xml" rel="File-List" />

 

Švie­ti­mo per­tvar­kai „si­jo­jant“ ug­dy­mo įstai­gas, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la pa­te­ko tarp sėk­min­giau­siai vyk­dan­čių­jų sa­vo pro­gra­mą. Apie tę­sia­mus dar­bus ir ką tik įsteig­tą gim­na­zi­jos sky­rių pa­pa­sa­ko­jo mo­kyk­los va­do­vas Jo­nas Ce­se­vi­čius, pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas ir šio sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Bal­čiū­nai­tė.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los va­do­vai – di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius (kai­rė­je) ir pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas.

 

 

 

 

Šiuos me­tus pa­si­ti­ko­te su džiu­gio­mis ži­nio­mis. Ko­kių nau­jo­vių su­lau­kė­te?

 

Pra­si­dė­jus vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mų ak­re­di­ta­ci­jos pro­ce­sui, kar­tu su dau­ge­liu ki­tų ša­lies mo­kyk­lų sten­gė­mės ati­tik­ti jos kri­te­ri­jus. Ne vi­soms įstai­goms pa­vyks­ta ak­re­di­tuo­tis, iš­lik­ti vi­du­ri­nė­mis. Dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos kei­čia­si jų ti­pai.

 

Ruo­ši­ma­sis ak­re­di­ta­ci­jai – ne vie­na­die­nis, o ke­le­rius me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Tu­rė­jo­me įvyk­dy­ti už­da­vi­nius, ati­tin­kan­čius ak­re­di­ta­ci­jos tiks­lą: už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas są­ly­gas sa­vo mo­ki­niams įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu prieš pat Nau­juo­sius me­tus mū­sų mo­kyk­lo­je vyk­do­ma vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­ma bu­vo ak­re­di­tuo­ta. Tai­gi pas mus moks­lus tęs­ti ga­lės pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys mo­ki­niai. Ka­dan­gi mo­kyk­la – pro­fe­si­nė, nu­spren­dėm steig­ti gim­na­zi­jos sky­rių. Šios nau­jo­vės įgy­ven­din­tos sau­sio mė­ne­sį. Nuo ru­dens pri­im­si­me mo­ky­tis į gim­na­zi­jos sky­riaus de­vin­tą ir vie­nuo­lik­tą kla­ses.

 

Kaip ruo­šė­tės įver­ti­ni­mui, lem­sian­čiam to­les­nę įstai­gos veik­lą?

 

Mo­kyk­lo­je lan­kė­si vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­vi­mo eks­per­tai, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jų na­riai. Mo­kyk­los veik­la, ug­dy­mo pro­ce­so ko­ky­bė ver­tin­ti pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus. Bu­vo pa­si­telk­ti ne vie­nų me­tų ro­dik­liai. Spren­džiant, ar ak­re­di­tuo­ti mo­kyk­lą, at­si­žvelg­ta į mo­ki­nių pa­žan­gu­mą, pa­sie­ki­mus, mo­ky­mo pro­gra­mas, pe­da­go­gų dar­bą, vi­sos ben­druo­me­nės in­dė­lį. Svar­būs ir ug­dy­mo pro­ce­so ap­rū­pi­ni­mas, tin­ka­ma ap­lin­ka, ben­dra­dar­bia­vi­mas su tė­vais, so­cia­li­niais part­ne­riais, ki­ti da­ly­kai. Ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai nu­džiu­gi­no: vie­šė­ję spe­cia­lis­tai iš­sa­kė daug gra­žių at­si­lie­pi­mų apie mū­sų mo­kyk­lą.

 

Ne vi­sos ša­lies mo­kyk­los sėk­min­gai įgy­ven­di­na per­tvar­kos pla­nus, tai­gi esa­te vie­ni iš ge­riau­sių­jų?

 

Eks­per­tų įver­ti­ni­mai iš tie­sų džiu­gi­na. Pra­eis me­tai, an­tri, ir pa­si­bai­gus švie­ti­mo re­for­mai lik­si­me vie­na iš ke­le­to Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų, ku­rio­se jau­nuo­liai gaus ko­ky­biš­ką vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Už­si­tik­ri­no­me at­ei­tį, ir tu­ri­me įro­dy­ti esą to ver­ti. To­dėl pir­miau­sia sau įsi­pa­rei­go­ja­me dar la­biau kel­ti mo­ky­mo ly­gį, ska­tin­ti mo­ki­nius siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Įsi­pa­rei­go­ja­me ir mo­ki­nių tė­vams už­tik­rin­ti aukš­tą jų vai­kų iš­si­la­vi­ni­mą, ge­ras mo­ky­mo­si są­ly­gas.

 

Be aka­de­mi­nių ži­nių di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me prak­ti­niams mo­ky­mo as­pek­tams, tech­no­lo­gi­joms. Ren­gia­me dar­bi­nin­kų pro­fe­si­jas pa­si­rin­ku­sius spe­cia­lis­tus – tai mū­sų pri­va­lu­mas.

 

Kas pa­si­keis pa­si­bai­gus ak­re­di­ta­ci­jos pro­ce­sui?

 

Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­dė­me ir iki ak­re­di­ta­ci­jos, kar­tu su pro­fe­si­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Per tre­jus me­tus mo­ki­nys mū­sų mo­kyk­lo­je įgy­ja vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­ją: bai­gęs vie­nuo­lik­tą ir dvy­lik­tą kla­ses gau­na bran­dos ates­ta­tą, o dar po me­tų – spe­cia­ly­bės di­plo­mą.

 

Da­bar tik­riau­siai la­biau iš­ryš­kės dvi pa­si­rink­tos mo­ky­mo­si kryp­tys. Baigusieji 10 klasių tęs mokslus, kad įgytų vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­ją, ar­ba rink­sis vien 11–12 kla­ses, kad įgy­tų tik vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

 

Ko­kių dar po­ky­čių yra švie­ti­mo sis­te­mo­je?

 

Šie­met pir­mą kar­tą vyks tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nis bran­dos eg­za­mi­nas to­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­ki­niai pa­si­rinks jį lai­ky­ti. Šis eg­za­mi­nas skir­tas į prak­ti­nius tech­no­lo­gi­nius da­ly­kus la­biau lin­ku­siems mo­ki­niams. Ne­ma­žai mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nių pa­si­rin­ko tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną. Ma­no­me, kad tai pa­dė­tų sto­jant į aukš­tą­sias mo­kyk­las stu­di­juo­ti in­ži­ne­ri­nio pro­fi­lio spe­cia­ly­bių.

 

Svar­bu tai, kad šis mo­kyk­li­nis eg­za­mi­nas, pa­si­rin­kus su jo tech­ni­nė­mis už­duo­ti­mis bent kiek be­si­sie­jan­čią gi­mi­nin­gą spe­cia­ly­bę ko­le­gi­jo­je ar ki­to­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, bū­tų už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis. Jį iš­lai­kius, sto­jant pri­dė­tų pa­pil­do­mų ba­lų.

 

Be­je, bran­dos eg­za­mi­nus šie­met lai­kys 167 mū­sų mo­kyk­los abi­tu­rien­tai – tai pats di­džiau­sias skai­čius tarp ki­tų ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų.

 

Ku­rių pro­fe­si­jų daž­niau­siai pa­gei­dau­ja jū­sų mo­ki­niai?

 

Dau­gu­ma vai­ki­nų, bai­gu­sių de­šim­tą kla­sę, ren­ka­si au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko, lo­gis­to eks­pe­di­to­riaus pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas. Po­pu­lia­ri kom­piu­te­rio ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus spe­cia­ly­bė. Rei­ka­lin­gos ir pa­klau­sios yra vi­rė­jo, bal­džiaus, elek­tros ir au­to­ma­ti­kos įren­gi­nių de­rin­to­jo spe­cia­ly­bės.

 

Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je mo­ko­si ne vien uk­mer­giš­kiai?

 

Tu­ri­me mo­ki­nių net iš dvi­de­šim­ties ra­jo­nų. Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­siū­ly­ti jiems ge­ras mo­ky­mo­si ir gy­ve­ni­mo ben­dra­bu­ty­je są­ly­gas. Mo­ki­niai gau­na sti­pen­di­jas, be­si­mo­kan­tie­siems 9–10 kla­sė­se mo­ka­ma ma­te­ria­li­nė pa­ra­ma – tai su­sie­ta su pa­mo­kų lan­ko­mu­mu, pa­žan­gu­mu.

 

Su­da­ry­tos ga­li­my­bės lan­ky­ti daug įvai­rių bū­re­lių, da­ly­vau­ti reikš­min­guo­se pro­jek­tuo­se, kas­met or­ga­ni­zuo­ja­me įdo­mių kon­kur­sų, šven­čių.

 

Ar ne­stin­ga ku­rios nors sri­ties pe­da­go­gų?

 

Vi­sa­da sma­gu su­lauk­ti spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių įsi­lie­ti į mū­sų ko­lek­ty­vą. Rei­kė­tų pro­fe­si­jos mo­ky­to­jų, tu­rin­čių pa­tir­ties ir pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą ar bent no­ro jį įgy­ti. Kvies­tu­me ap­dai­li­nin­ko, bal­džiaus, sta­liaus, ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nes, no­rin­čius sie­ti at­ei­tį su jau­ni­mo mo­ky­mu pro­fe­si­nio la­vi­ni­mo sri­ty­je.

 

Dė­ko­ju už po­kal­bį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų