Dėl savo ateities mokykla gali būti rami 

Švie­ti­mo per­tvar­kai „si­jo­jant“ ug­dy­mo įstai­gas, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la pa­te­ko tarp sėk­min­giau­siai vyk­dan­čių­jų sa­vo pro­gra­mą. Apie tę­sia­mus dar­bus ir ką tik įsteig­tą gim­na­zi­jos sky­rių pa­pa­sa­ko­jo mo­kyk­los va­do­vas Jo­nas Ce­se­vi­čius, pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas ir šio sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Bal­čiū­nai­tė.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los va­do­vai – di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius (kai­rė­je) ir pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas.

 

 

 

 

Šiuos me­tus pa­si­ti­ko­te su džiu­gio­mis ži­nio­mis. Ko­kių nau­jo­vių su­lau­kė­te?

 

Pra­si­dė­jus vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mų ak­re­di­ta­ci­jos pro­ce­sui, kar­tu su dau­ge­liu ki­tų ša­lies mo­kyk­lų sten­gė­mės ati­tik­ti jos kri­te­ri­jus. Ne vi­soms įstai­goms pa­vyks­ta ak­re­di­tuo­tis, iš­lik­ti vi­du­ri­nė­mis. Dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos kei­čia­si jų ti­pai.

 

Ruo­ši­ma­sis ak­re­di­ta­ci­jai – ne vie­na­die­nis, o ke­le­rius me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Tu­rė­jo­me įvyk­dy­ti už­da­vi­nius, ati­tin­kan­čius ak­re­di­ta­ci­jos tiks­lą: už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas są­ly­gas sa­vo mo­ki­niams įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu prieš pat Nau­juo­sius me­tus mū­sų mo­kyk­lo­je vyk­do­ma vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­ma bu­vo ak­re­di­tuo­ta. Tai­gi pas mus moks­lus tęs­ti ga­lės pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys mo­ki­niai. Ka­dan­gi mo­kyk­la – pro­fe­si­nė, nu­spren­dėm steig­ti gim­na­zi­jos sky­rių. Šios nau­jo­vės įgy­ven­din­tos sau­sio mė­ne­sį. Nuo ru­dens pri­im­si­me mo­ky­tis į gim­na­zi­jos sky­riaus de­vin­tą ir vie­nuo­lik­tą kla­ses.

 

Kaip ruo­šė­tės įver­ti­ni­mui, lem­sian­čiam to­les­nę įstai­gos veik­lą?

 

Mo­kyk­lo­je lan­kė­si vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­vi­mo eks­per­tai, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jų na­riai. Mo­kyk­los veik­la, ug­dy­mo pro­ce­so ko­ky­bė ver­tin­ti pa­gal įvai­rius kri­te­ri­jus. Bu­vo pa­si­telk­ti ne vie­nų me­tų ro­dik­liai. Spren­džiant, ar ak­re­di­tuo­ti mo­kyk­lą, at­si­žvelg­ta į mo­ki­nių pa­žan­gu­mą, pa­sie­ki­mus, mo­ky­mo pro­gra­mas, pe­da­go­gų dar­bą, vi­sos ben­druo­me­nės in­dė­lį. Svar­būs ir ug­dy­mo pro­ce­so ap­rū­pi­ni­mas, tin­ka­ma ap­lin­ka, ben­dra­dar­bia­vi­mas su tė­vais, so­cia­li­niais part­ne­riais, ki­ti da­ly­kai. Ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai nu­džiu­gi­no: vie­šė­ję spe­cia­lis­tai iš­sa­kė daug gra­žių at­si­lie­pi­mų apie mū­sų mo­kyk­lą.

 

Ne vi­sos ša­lies mo­kyk­los sėk­min­gai įgy­ven­di­na per­tvar­kos pla­nus, tai­gi esa­te vie­ni iš ge­riau­sių­jų?

 

Eks­per­tų įver­ti­ni­mai iš tie­sų džiu­gi­na. Pra­eis me­tai, an­tri, ir pa­si­bai­gus švie­ti­mo re­for­mai lik­si­me vie­na iš ke­le­to Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų, ku­rio­se jau­nuo­liai gaus ko­ky­biš­ką vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Už­si­tik­ri­no­me at­ei­tį, ir tu­ri­me įro­dy­ti esą to ver­ti. To­dėl pir­miau­sia sau įsi­pa­rei­go­ja­me dar la­biau kel­ti mo­ky­mo ly­gį, ska­tin­ti mo­ki­nius siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Įsi­pa­rei­go­ja­me ir mo­ki­nių tė­vams už­tik­rin­ti aukš­tą jų vai­kų iš­si­la­vi­ni­mą, ge­ras mo­ky­mo­si są­ly­gas.

 

Be aka­de­mi­nių ži­nių di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me prak­ti­niams mo­ky­mo as­pek­tams, tech­no­lo­gi­joms. Ren­gia­me dar­bi­nin­kų pro­fe­si­jas pa­si­rin­ku­sius spe­cia­lis­tus – tai mū­sų pri­va­lu­mas.

 

Kas pa­si­keis pa­si­bai­gus ak­re­di­ta­ci­jos pro­ce­sui?

 

Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­dė­me ir iki ak­re­di­ta­ci­jos, kar­tu su pro­fe­si­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Per tre­jus me­tus mo­ki­nys mū­sų mo­kyk­lo­je įgy­ja vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­ją: bai­gęs vie­nuo­lik­tą ir dvy­lik­tą kla­ses gau­na bran­dos ates­ta­tą, o dar po me­tų – spe­cia­ly­bės di­plo­mą.

 

Da­bar tik­riau­siai la­biau iš­ryš­kės dvi pa­si­rink­tos mo­ky­mo­si kryp­tys. Baigusieji 10 klasių tęs mokslus, kad įgytų vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­ją, ar­ba rink­sis vien 11–12 kla­ses, kad įgy­tų tik vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

 

Ko­kių dar po­ky­čių yra švie­ti­mo sis­te­mo­je?

 

Šie­met pir­mą kar­tą vyks tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nis bran­dos eg­za­mi­nas to­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­ki­niai pa­si­rinks jį lai­ky­ti. Šis eg­za­mi­nas skir­tas į prak­ti­nius tech­no­lo­gi­nius da­ly­kus la­biau lin­ku­siems mo­ki­niams. Ne­ma­žai mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nių pa­si­rin­ko tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną. Ma­no­me, kad tai pa­dė­tų sto­jant į aukš­tą­sias mo­kyk­las stu­di­juo­ti in­ži­ne­ri­nio pro­fi­lio spe­cia­ly­bių.

 

Svar­bu tai, kad šis mo­kyk­li­nis eg­za­mi­nas, pa­si­rin­kus su jo tech­ni­nė­mis už­duo­ti­mis bent kiek be­si­sie­jan­čią gi­mi­nin­gą spe­cia­ly­bę ko­le­gi­jo­je ar ki­to­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, bū­tų už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis. Jį iš­lai­kius, sto­jant pri­dė­tų pa­pil­do­mų ba­lų.

 

Be­je, bran­dos eg­za­mi­nus šie­met lai­kys 167 mū­sų mo­kyk­los abi­tu­rien­tai – tai pats di­džiau­sias skai­čius tarp ki­tų ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų.

 

Ku­rių pro­fe­si­jų daž­niau­siai pa­gei­dau­ja jū­sų mo­ki­niai?

 

Dau­gu­ma vai­ki­nų, bai­gu­sių de­šim­tą kla­sę, ren­ka­si au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko, lo­gis­to eks­pe­di­to­riaus pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas. Po­pu­lia­ri kom­piu­te­rio ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riaus spe­cia­ly­bė. Rei­ka­lin­gos ir pa­klau­sios yra vi­rė­jo, bal­džiaus, elek­tros ir au­to­ma­ti­kos įren­gi­nių de­rin­to­jo spe­cia­ly­bės.

 

Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je mo­ko­si ne vien uk­mer­giš­kiai?

 

Tu­ri­me mo­ki­nių net iš dvi­de­šim­ties ra­jo­nų. Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­siū­ly­ti jiems ge­ras mo­ky­mo­si ir gy­ve­ni­mo ben­dra­bu­ty­je są­ly­gas. Mo­ki­niai gau­na sti­pen­di­jas, be­si­mo­kan­tie­siems 9–10 kla­sė­se mo­ka­ma ma­te­ria­li­nė pa­ra­ma – tai su­sie­ta su pa­mo­kų lan­ko­mu­mu, pa­žan­gu­mu.

 

Su­da­ry­tos ga­li­my­bės lan­ky­ti daug įvai­rių bū­re­lių, da­ly­vau­ti reikš­min­guo­se pro­jek­tuo­se, kas­met or­ga­ni­zuo­ja­me įdo­mių kon­kur­sų, šven­čių.

 

Ar ne­stin­ga ku­rios nors sri­ties pe­da­go­gų?

 

Vi­sa­da sma­gu su­lauk­ti spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių įsi­lie­ti į mū­sų ko­lek­ty­vą. Rei­kė­tų pro­fe­si­jos mo­ky­to­jų, tu­rin­čių pa­tir­ties ir pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą ar bent no­ro jį įgy­ti. Kvies­tu­me ap­dai­li­nin­ko, bal­džiaus, sta­liaus, ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nes, no­rin­čius sie­ti at­ei­tį su jau­ni­mo mo­ky­mu pro­fe­si­nio la­vi­ni­mo sri­ty­je.

 

Dė­ko­ju už po­kal­bį.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *