Dėl tilto remonto – nepatogumai

Pra­dė­ta til­to per Sie­sar­tį re­konst­ruk­ci­ja su­kė­lė ne­pa­to­gu­mų  ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jams. Jiems ne­duo­da ra­my­bės pai­nūs apy­lan­kos ke­lių la­bi­rin­tai, ne­ži­nia dėl jų prie­žiū­ros žie­mą, ke­lio žen­klų trū­ku­mas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Apie at­si­ra­du­sius ne­pa­to­gu­mus ra­jo­no val­džiai pri­mi­nė opo­zi­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je at­sto­vai. Sa­vi­val­dy­bei jie pa­tei­kė pra­šy­mą at­kreip­ti dė­me­sį į esa­mą si­tu­a­ci­ją ir ją tai­sy­ti.

Vie­nas iš opo­zi­ci­jos ly­de­rių so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas ma­no, kad iman­tis til­to re­konst­ruk­ci­jos per ma­žai pa­gal­vo­ta apie žmo­nes. „Til­tas bus už­da­ry­tas vi­sus me­tus, tai­gi ne­pa­to­gu­mus lai­ki­nais va­din­ti ne­iš­ei­na“, – sa­ko jis.

Pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mą įver­tin­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją bu­vo nu­spręs­ta šiuo klau­si­mu pa­ben­dra­vus su Že­mait­kie­mio gy­ven­to­jais.

K. Gry­baus­kas sa­ko, kad žmo­nės pa­si­gen­da in­for­ma­ci­nio po­bū­džio ke­lio žen­klų, o ir esan­tie­ji daž­nai ne­pa­tei­kia vi­sos in­for­ma­ci­jos. „Kad ir pa­čiam Že­mait­kie­my­je – sto­vi trys skir­tin­gos nuo­ro­dos. Pa­si­rink­ti ne tik pa­tį ar­ti­miau­sią, bet ge­riau­sios dan­gos ke­lią ga­li tik vie­ti­niai, ku­rie min­ti­nai apy­lin­kes ži­no. Ki­tiems rei­kia klai­džio­ti ap­lin­kui. Kas be­sus­kai­čiuos iš­lai­das ku­rui?“ – svars­to jis.

Pra­šy­me pri­me­na­ma ir apie apy­lan­kos ke­lių būk­lę. Tei­gia­ma, kad žvy­ro dan­gos ke­liai duo­bė­ti, o ke­lias nuo Virkš­čių iki Va­lų – itin siau­ras – dviem au­to­mo­bi­liams sun­ku pra­si­lenk­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas tei­gia, kad ga­vę mi­nė­tą pra­šy­mą su­si­sie­kė su kon­kur­są lai­mė­ju­siu ir til­to re­konst­ruk­ci­ją at­lie­kan­čiu ran­go­vu UAB „Uk­mer­gės ke­liai“. Jie yra įsi­pa­rei­go­ję vi­su re­konst­ruk­ci­jos lai­ko­tar­piu at­lik­ti apy­lan­kos ke­lių prie­žiū­ros dar­bus.

„Ke­lio nuo Virkš­čių iki Va­lų ne­pa­pla­tin­sim, o va duo­bė­tus ran­go­vas pa­ža­dė­jo su­re­mon­tuo­ti“, – sa­ko me­ras. In­for­ma­ci­nių ke­lio žen­klų bei nuo­ro­dų taip pat ar­ti­miau­siu me­tu at­si­ras dau­giau.

Anot ra­jo­no va­do­vo, apy­lan­kų pla­nai yra pa­teik­ti ra­jo­no spau­do­je ir gy­ven­to­jams di­des­nių rū­pes­čių, pa­si­ren­kant marš­ru­tą, ne­tu­rė­tų kil­ti. Moks­lei­vius į mo­kyk­las kaip ve­žio­jo, taip ir ve­žios gel­to­nie­ji mo­kyk­lų au­to­bu­sė­liai.

Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nia­me ke­ly­je Uk­mer­gė–Sie­sar­tis–Skuo­liai esan­čio til­to re­konst­ruk­ci­jos ben­dra pro­jek­to ver­tė – 1,4 mln. li­tų. Dar­bai fi­nan­suo­ja­mi iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos.

Ob­jek­to va­do­vas Lai­mo­nas Chme­liaus­kas pa­sa­ko­jo, kad 53 met­rų il­gio ir 9 met­rų plo­čio til­tą re­konst­ruo­ti im­ta­si dėl to, kad jis ne­ati­tin­ka vi­sų šiam sta­ti­niui ke­lia­mų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad ko­ro­zi­ja yra pa­žei­du­si per­dan­gos ar­ma­tū­rą, su­plei­šė­ju­si ir duo­bė­ta as­fal­to dan­ga, ne­tvir­ti šlai­tai. Ant til­to nė­ra ap­sau­gi­nių ati­tva­rų.

Be­veik prieš pen­kis de­šimt­me­čius pa­sta­ty­tas til­tas kiek rim­čiau re­mon­tuo­tas ne­bu­vo.

L. Chme­liaus­kas pa­sa­ko­jo, kad re­konst­ruk­ci­jos me­tu ant esan­čių po­lių bus su­mon­tuo­tos nau­jos kran­ti­nės at­ra­mos, su­stip­rin­tos se­no­sios tar­pi­nės at­ra­mos. Bus su­tvir­tin­ti šlai­tai, at­nau­jin­ti tu­rėk­lai.

Po re­konst­ruk­ci­jos til­tas pail­gės iki 54,3 met­ro. Jo plo­tis pa­gal pro­jek­tą – 9,9 met­ro.

„Kai kam gal at­ro­do, kad me­tai šiems dar­bams – per il­gas ter­mi­nas. Ta­čiau til­to re­konst­ruk­ci­jos dar­bų ne­pa­spar­tin­si.  Jie at­lie­ka­mi lai­kan­tis tech­no­lo­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, at­si­žvel­giant į kli­ma­to są­ly­gas“, – sa­ko jis.

Re­mon­tą baig­ti nu­ma­ty­ta iki ki­tų me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio. Iki to lai­ko bus už­da­ry­tas eis­mas per til­tą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų