Dėl tilto remonto – nepatogumai

Pra­dė­ta til­to per Sie­sar­tį re­konst­ruk­ci­ja su­kė­lė ne­pa­to­gu­mų  ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jams. Jiems ne­duo­da ra­my­bės pai­nūs apy­lan­kos ke­lių la­bi­rin­tai, ne­ži­nia dėl jų prie­žiū­ros žie­mą, ke­lio žen­klų trū­ku­mas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Apie at­si­ra­du­sius ne­pa­to­gu­mus ra­jo­no val­džiai pri­mi­nė opo­zi­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je at­sto­vai. Sa­vi­val­dy­bei jie pa­tei­kė pra­šy­mą at­kreip­ti dė­me­sį į esa­mą si­tu­a­ci­ją ir ją tai­sy­ti.

Vie­nas iš opo­zi­ci­jos ly­de­rių so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas ma­no, kad iman­tis til­to re­konst­ruk­ci­jos per ma­žai pa­gal­vo­ta apie žmo­nes. „Til­tas bus už­da­ry­tas vi­sus me­tus, tai­gi ne­pa­to­gu­mus lai­ki­nais va­din­ti ne­iš­ei­na“, – sa­ko jis.

Pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mą įver­tin­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją bu­vo nu­spręs­ta šiuo klau­si­mu pa­ben­dra­vus su Že­mait­kie­mio gy­ven­to­jais.

K. Gry­baus­kas sa­ko, kad žmo­nės pa­si­gen­da in­for­ma­ci­nio po­bū­džio ke­lio žen­klų, o ir esan­tie­ji daž­nai ne­pa­tei­kia vi­sos in­for­ma­ci­jos. „Kad ir pa­čiam Že­mait­kie­my­je – sto­vi trys skir­tin­gos nuo­ro­dos. Pa­si­rink­ti ne tik pa­tį ar­ti­miau­sią, bet ge­riau­sios dan­gos ke­lią ga­li tik vie­ti­niai, ku­rie min­ti­nai apy­lin­kes ži­no. Ki­tiems rei­kia klai­džio­ti ap­lin­kui. Kas be­sus­kai­čiuos iš­lai­das ku­rui?“ – svars­to jis.

Pra­šy­me pri­me­na­ma ir apie apy­lan­kos ke­lių būk­lę. Tei­gia­ma, kad žvy­ro dan­gos ke­liai duo­bė­ti, o ke­lias nuo Virkš­čių iki Va­lų – itin siau­ras – dviem au­to­mo­bi­liams sun­ku pra­si­lenk­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas tei­gia, kad ga­vę mi­nė­tą pra­šy­mą su­si­sie­kė su kon­kur­są lai­mė­ju­siu ir til­to re­konst­ruk­ci­ją at­lie­kan­čiu ran­go­vu UAB „Uk­mer­gės ke­liai“. Jie yra įsi­pa­rei­go­ję vi­su re­konst­ruk­ci­jos lai­ko­tar­piu at­lik­ti apy­lan­kos ke­lių prie­žiū­ros dar­bus.

„Ke­lio nuo Virkš­čių iki Va­lų ne­pa­pla­tin­sim, o va duo­bė­tus ran­go­vas pa­ža­dė­jo su­re­mon­tuo­ti“, – sa­ko me­ras. In­for­ma­ci­nių ke­lio žen­klų bei nuo­ro­dų taip pat ar­ti­miau­siu me­tu at­si­ras dau­giau.

Anot ra­jo­no va­do­vo, apy­lan­kų pla­nai yra pa­teik­ti ra­jo­no spau­do­je ir gy­ven­to­jams di­des­nių rū­pes­čių, pa­si­ren­kant marš­ru­tą, ne­tu­rė­tų kil­ti. Moks­lei­vius į mo­kyk­las kaip ve­žio­jo, taip ir ve­žios gel­to­nie­ji mo­kyk­lų au­to­bu­sė­liai.

Vals­ty­bi­nės reikš­mės ra­jo­ni­nia­me ke­ly­je Uk­mer­gė–Sie­sar­tis–Skuo­liai esan­čio til­to re­konst­ruk­ci­jos ben­dra pro­jek­to ver­tė – 1,4 mln. li­tų. Dar­bai fi­nan­suo­ja­mi iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos.

Ob­jek­to va­do­vas Lai­mo­nas Chme­liaus­kas pa­sa­ko­jo, kad 53 met­rų il­gio ir 9 met­rų plo­čio til­tą re­konst­ruo­ti im­ta­si dėl to, kad jis ne­ati­tin­ka vi­sų šiam sta­ti­niui ke­lia­mų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad ko­ro­zi­ja yra pa­žei­du­si per­dan­gos ar­ma­tū­rą, su­plei­šė­ju­si ir duo­bė­ta as­fal­to dan­ga, ne­tvir­ti šlai­tai. Ant til­to nė­ra ap­sau­gi­nių ati­tva­rų.

Be­veik prieš pen­kis de­šimt­me­čius pa­sta­ty­tas til­tas kiek rim­čiau re­mon­tuo­tas ne­bu­vo.

L. Chme­liaus­kas pa­sa­ko­jo, kad re­konst­ruk­ci­jos me­tu ant esan­čių po­lių bus su­mon­tuo­tos nau­jos kran­ti­nės at­ra­mos, su­stip­rin­tos se­no­sios tar­pi­nės at­ra­mos. Bus su­tvir­tin­ti šlai­tai, at­nau­jin­ti tu­rėk­lai.

Po re­konst­ruk­ci­jos til­tas pail­gės iki 54,3 met­ro. Jo plo­tis pa­gal pro­jek­tą – 9,9 met­ro.

„Kai kam gal at­ro­do, kad me­tai šiems dar­bams – per il­gas ter­mi­nas. Ta­čiau til­to re­konst­ruk­ci­jos dar­bų ne­pa­spar­tin­si.  Jie at­lie­ka­mi lai­kan­tis tech­no­lo­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, at­si­žvel­giant į kli­ma­to są­ly­gas“, – sa­ko jis.

Re­mon­tą baig­ti nu­ma­ty­ta iki ki­tų me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio. Iki to lai­ko bus už­da­ry­tas eis­mas per til­tą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *