Deltuvoje renovuotas kultūros židinys

Nau­ju­mu nu­švi­tęs Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo pa­sta­tas gau­sy­bę sve­čių penk­ta­die­nį su­kvie­tė į ati­da­ry­mo šven­tę. Ra­jo­no va­do­vai ža­da, jog mo­der­ni­zuo­tos įstai­gos pa­vyz­džiu pa­seks ir dau­giau mies­te­lių kul­tū­ros na­mų.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Mero Algirdo Kopūsto dovanos – Deltuvos seniūnui Salvijui Stimburiui.

 

Vyk­dant pro­jek­tą, su­si­ju­sį su Del­tu­vos gy­ven­vie­tės ben­druo­me­ni­nės in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mu, at­si­ra­do po­rei­kis su­tvar­ky­ti kul­tū­ros na­mus. Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, at­lik­ti įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nį pro­jek­tą bei fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis, bu­vo pra­dė­ti bir­že­lį.

Kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas re­konst­ruo­tas vi­sa­pu­siš­kai. Iš­gra­žė­jo jo fa­sa­das, pa­keis­ti lan­gai, du­rys, su­tvar­ky­tos sie­nos, lu­bos, grin­dys. At­nau­jin­tos šil­dy­mo, van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos.

Su­ma­ži­nus bu­vu­sius ves­ti­biu­lius, įreng­tos nau­jos pa­tal­pos, skir­tos jau­ni­mo lais­va­lai­kiui, sa­vi­veik­li­nin­kų re­pe­ti­ci­joms, liau­dies ama­ti­nin­kų veik­lai. Pa­slau­go­mis ga­lės nau­do­tis ne­įga­lie­ji, ku­riems įreng­tas kel­tu­vas, pri­tai­ky­ti tu­a­le­tai. Įstai­gos ko­lek­ty­vą ypač džiu­gi­na res­tau­ruo­ti salės vit­ra­žai, ku­riuo­se pa­vaiz­duo­tas Pa­bais­ko mū­šis.

 

12-20-1_straipsnio_2_nuotr


Taip pat re­konst­ruo­ta kul­tū­ros na­muo­se įsi­kū­ru­si bib­lio­te­ka, nuo šiol ga­lė­sian­ti pri­im­ti dau­giau skai­ty­to­jų.

Pro­jek­ta­vi­mo, ap­dai­los, ki­ti dar­bai at­si­ė­jo apie 900 000 li­tų. Juos at­li­ko ke­le­tas ša­lies ben­dro­vių kar­tu su kai ku­rio­mis Uk­mer­gės įmo­nė­mis. Tarp jų – ben­dro­vės „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“, SMD, „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ bei ki­tos.

Anot kul­tū­ros na­mų ve­dė­jos Dai­vos Stim­bu­rie­nės, per dau­ge­lį me­tų kei­tė­si pa­sta­to šei­mi­nin­kai, ta­čiau kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas Del­tu­vo­je vi­sada kles­tė­jo. 1973 m. iš­ki­lę kul­tū­ros na­mai pri­klau­sė tuo­me­čiam ko­lū­kiui. Tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį ve­dė­ja pa­kvie­tė ati­da­ry­mo šven­tė­je da­ly­va­vu­sią pir­mą­ją kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rę Gra­žu­tę Alek­na­vi­čie­nę. Sa­vo dar­bo die­nas pri­si­mi­nu­si vieš­nia pri­ta­rė, jog kul­tū­ros na­mų veik­la dėl čia gy­va­vu­sių sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vų, švie­suo­lių vi­suo­met bu­vo ypa­tin­ga.

 

12-20-1_straipsnio_3_nuotr


Pro­jek­to va­do­vas Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys sa­kė ti­kin­tis, jog re­no­va­vus įstai­gą, ap­mi­ręs Del­tu­vos kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas vėl at­si­ties.

Į ren­gi­nį taip pat at­vy­ko ra­jo­no val­džios at­sto­vai, se­niū­nai, pro­jek­te da­ly­va­vu­sių įmo­nių va­do­vai. Kon­cer­ta­vo ra­jo­no fol­klo­ro ko­lek­ty­vai.

Pa­sak Del­tu­vos ir Vep­rių pa­ra­pi­jų kle­bo­no ku­ni­go Gin­tau­to Nau­džiū­no, Die­vas su­kū­rė žmo­gų džiaugs­mui. Tad pa­lin­kė­jo, jog kul­tū­ros na­muo­se dai­nai, šo­kiui, ki­tai džiu­ge­sio tei­kian­čiai veik­lai bur­tų­si kuo dau­giau žmo­nių.

Įgy­ven­din­tas pro­jek­tas vil­čių tei­kia ir ki­tų Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro fi­lia­lų dar­buo­to­jams. Jis, pa­sak cen­tro di­rek­to­rės Ra­sos Grau­ži­nie­nės, duo­da ža­lią švie­są mies­te­lių kul­tū­ros dar­buo­to­jų ma­te­ria­li­nės ba­zės ge­ri­ni­mui.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to, jau pra­dė­ta Žel­vos kul­tū­ros na­mų re­no­va­ci­ja. Pa­na­šių po­ky­čių lau­kia­ma ir Dai­na­vo­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų