Deltuvoje renovuotas kultūros židinys

Nau­ju­mu nu­švi­tęs Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo pa­sta­tas gau­sy­bę sve­čių penk­ta­die­nį su­kvie­tė į ati­da­ry­mo šven­tę. Ra­jo­no va­do­vai ža­da, jog mo­der­ni­zuo­tos įstai­gos pa­vyz­džiu pa­seks ir dau­giau mies­te­lių kul­tū­ros na­mų.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

12-20-1_straipsnio_1_nuotr

Autorės nuotr. Mero Algirdo Kopūsto dovanos – Deltuvos seniūnui Salvijui Stimburiui.

 

Vyk­dant pro­jek­tą, su­si­ju­sį su Del­tu­vos gy­ven­vie­tės ben­druo­me­ni­nės in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mu, at­si­ra­do po­rei­kis su­tvar­ky­ti kul­tū­ros na­mus. Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, at­lik­ti įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nį pro­jek­tą bei fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis, bu­vo pra­dė­ti bir­že­lį.

Kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas re­konst­ruo­tas vi­sa­pu­siš­kai. Iš­gra­žė­jo jo fa­sa­das, pa­keis­ti lan­gai, du­rys, su­tvar­ky­tos sie­nos, lu­bos, grin­dys. At­nau­jin­tos šil­dy­mo, van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos.

Su­ma­ži­nus bu­vu­sius ves­ti­biu­lius, įreng­tos nau­jos pa­tal­pos, skir­tos jau­ni­mo lais­va­lai­kiui, sa­vi­veik­li­nin­kų re­pe­ti­ci­joms, liau­dies ama­ti­nin­kų veik­lai. Pa­slau­go­mis ga­lės nau­do­tis ne­įga­lie­ji, ku­riems įreng­tas kel­tu­vas, pri­tai­ky­ti tu­a­le­tai. Įstai­gos ko­lek­ty­vą ypač džiu­gi­na res­tau­ruo­ti salės vit­ra­žai, ku­riuo­se pa­vaiz­duo­tas Pa­bais­ko mū­šis.

 

12-20-1_straipsnio_2_nuotr


Taip pat re­konst­ruo­ta kul­tū­ros na­muo­se įsi­kū­ru­si bib­lio­te­ka, nuo šiol ga­lė­sian­ti pri­im­ti dau­giau skai­ty­to­jų.

Pro­jek­ta­vi­mo, ap­dai­los, ki­ti dar­bai at­si­ė­jo apie 900 000 li­tų. Juos at­li­ko ke­le­tas ša­lies ben­dro­vių kar­tu su kai ku­rio­mis Uk­mer­gės įmo­nė­mis. Tarp jų – ben­dro­vės „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“, SMD, „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ bei ki­tos.

Anot kul­tū­ros na­mų ve­dė­jos Dai­vos Stim­bu­rie­nės, per dau­ge­lį me­tų kei­tė­si pa­sta­to šei­mi­nin­kai, ta­čiau kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas Del­tu­vo­je vi­sada kles­tė­jo. 1973 m. iš­ki­lę kul­tū­ros na­mai pri­klau­sė tuo­me­čiam ko­lū­kiui. Tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį ve­dė­ja pa­kvie­tė ati­da­ry­mo šven­tė­je da­ly­va­vu­sią pir­mą­ją kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rę Gra­žu­tę Alek­na­vi­čie­nę. Sa­vo dar­bo die­nas pri­si­mi­nu­si vieš­nia pri­ta­rė, jog kul­tū­ros na­mų veik­la dėl čia gy­va­vu­sių sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vų, švie­suo­lių vi­suo­met bu­vo ypa­tin­ga.

 

12-20-1_straipsnio_3_nuotr


Pro­jek­to va­do­vas Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys sa­kė ti­kin­tis, jog re­no­va­vus įstai­gą, ap­mi­ręs Del­tu­vos kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas vėl at­si­ties.

Į ren­gi­nį taip pat at­vy­ko ra­jo­no val­džios at­sto­vai, se­niū­nai, pro­jek­te da­ly­va­vu­sių įmo­nių va­do­vai. Kon­cer­ta­vo ra­jo­no fol­klo­ro ko­lek­ty­vai.

Pa­sak Del­tu­vos ir Vep­rių pa­ra­pi­jų kle­bo­no ku­ni­go Gin­tau­to Nau­džiū­no, Die­vas su­kū­rė žmo­gų džiaugs­mui. Tad pa­lin­kė­jo, jog kul­tū­ros na­muo­se dai­nai, šo­kiui, ki­tai džiu­ge­sio tei­kian­čiai veik­lai bur­tų­si kuo dau­giau žmo­nių.

Įgy­ven­din­tas pro­jek­tas vil­čių tei­kia ir ki­tų Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro fi­lia­lų dar­buo­to­jams. Jis, pa­sak cen­tro di­rek­to­rės Ra­sos Grau­ži­nie­nės, duo­da ža­lią švie­są mies­te­lių kul­tū­ros dar­buo­to­jų ma­te­ria­li­nės ba­zės ge­ri­ni­mui.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to, jau pra­dė­ta Žel­vos kul­tū­ros na­mų re­no­va­ci­ja. Pa­na­šių po­ky­čių lau­kia­ma ir Dai­na­vo­je.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *