Del­tu­vo­je – „am­žiaus sta­ty­bos“

Del­tu­vos mies­te­lis grei­tai taps ne­at­pa­žįs­ta­mu – čia tie­sia­mi nau­ji ša­li­gat­viai, aikš­ty­nai, bus pa­keis­ta pa­grin­di­nės gat­vės dan­ga. Anot Del­tu­vos se­niū­ni­jos se­niū­no Sal­vi­jaus Stim­bu­rio, už­vi­rė „am­žiaus sta­ty­bos“, pa­kei­sian­čios mies­te­lio vei­dą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Del­tu­vos mies­te­lio gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mas“ pra­dė­tas vyk­dy­ti per­nai ko­vo mė­ne­sį. Iki šiol bu­vo at­lie­ka­mi pa­ren­gia­mie­ji dar­bai – pro­jek­tų ren­gi­mas, vie­šie­ji pir­ki­mai. Dar­bų ver­tė – 3,4 mi­li­jo­no li­tų. Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 255 tūks­tan­čiai li­tų.

Bus įreng­tos 2 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na prie­šais ne­se­niai re­no­vuo­tus kul­tū­ros na­mus bei se­niū­ni­ją. Čia at­si­ras pės­čių­jų ta­kai, par­ko švies­tu­vai, suo­liu­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė.

„Del­tu­vo­je ne­ma­žai jau­nų šei­mų, ku­rios pa­si­gen­da to­kios po­il­sio zo­nos su suo­liu­kais, sū­py­nė­mis, smė­lio dė­žė­mis, kur ga­lė­tų kar­tu su vai­kais pra­leis­ti lais­va­lai­kį“, – sa­ko se­niū­nas.

Prie mies­te­lio ka­pi­nių bus su­tvar­ky­ta se­no­ji ir įreng­ta nau­ja au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Au­to­mo­bi­liams skir­ta aikš­te­lė at­si­ras ir prie baž­ny­čios.

Re­konst­ruk­ci­ja lau­kia pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko – nuo mies­te­lio iki ka­pi­nių bei nuo mo­kyk­los iki Ar­mo­nos upe­lio. Pės­čių­jų ta­kas bus įreng­tas Alek­san­dra­vos gat­vė­je.

Vy­tau­to gat­vė­je, ku­ri mies­te­ly­je yra pa­grin­di­nė, se­nus duo­bė­tus ša­li­gat­vius pa­keis nau­ja dan­ga. Pa­sak se­niū­no, Del­tu­vo­je nė­ra įreng­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, to­dėl ša­li­gat­vių ir gat­vės dan­ga la­biau­siai nu­ken­tė­da­vo nuo be­si­kau­pian­čio van­dens bei tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mo. Eu­ro­pi­niais pi­ni­gais lie­taus ka­na­li­za­ci­ja bus įreng­ta.

Pa­grin­di­nės gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies dan­ga bus kei­čia­ma pa­gal ki­tą, vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą, pro­jek­tą. Abu pro­jek­tai la­bai su­si­ję, nes lie­taus ka­na­li­za­ci­ja yra vals­ty­bės pi­ni­gais tvar­ko­mo­je gat­vės da­ly­je. S. Stim­bu­rys sa­ko, kad vie­nin­te­lė iš­ei­tis – su­de­rin­ti as­falt­be­to­nio dan­gos tie­si­mo ir tran­šė­jų ka­si­mo dar­bus.

Tai svar­bu ir dėl to, kad su­trum­pė­tų pa­grin­di­nės gat­vės eis­mo už­da­ry­mo lai­kas. At­lie­kant dar­bus, au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai mies­te­lį tu­rės ap­lenk­ti pie­ti­ne apy­lan­ka – šis žvyr­ke­lis jau pa­ruoš­tas.

Tam­siu pa­ros me­tu Del­tu­vo­je nu­švis nau­ji gat­vės švies­tu­vai. Iš vi­so bus re­konst­ruo­tas de­šim­ties mies­te­lio gat­vių ap­švie­ti­mas. Se­niū­nas pa­sa­ko­jo, kad po re­konst­ruk­ci­jos mies­te­lį ap­švies eko­no­miš­ki, be­veik tri­skart ma­žiau elek­tros ener­gi­jos nau­do­jan­tys nei da­bar esan­tys švies­tu­vai.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, pa­si­keis ne tik vi­sa mies­te­lio gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, bet ir pa­ge­rės gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo, po­il­sio bei lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo są­ly­gos. Ti­ki­ma­si, kad mies­te­lio pa­trauk­lu­mo pa­di­dė­ji­mas tu­rės tie­sio­gi­nės įta­kos gy­ven­to­jų ūki­nės veik­los plėt­rai bei kai­mo ato­trū­kio nuo mies­to su­ma­žė­ji­mui.

Re­konst­ruk­ci­jos me­tu grei­čiau­siai ne­pa­vyks iš­veng­ti ir ne­pa­to­gių si­tu­a­ci­jų. Re­mon­tuo­jant gat­vės bei ša­li­gat­vio dan­gas, lai­ki­nai ga­li bū­ti už­kirs­tas ke­lias au­to­mo­bi­liams, bus su­dė­tin­giau įva­žiuo­ti į kie­mus. Se­niū­nas ti­ki­si, kad šie trum­pa­lai­kiai ne­pa­to­gu­mai gy­ven­to­jams ne­įsi­pyks ir ne­nu­stelbs jų aky­se at­lie­ka­mų dar­bų svar­bos.

Pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti iki ki­tų me­tų rug­sė­jo.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų