Del­tu­vo­je – „am­žiaus sta­ty­bos“

Del­tu­vos mies­te­lis grei­tai taps ne­at­pa­žįs­ta­mu – čia tie­sia­mi nau­ji ša­li­gat­viai, aikš­ty­nai, bus pa­keis­ta pa­grin­di­nės gat­vės dan­ga. Anot Del­tu­vos se­niū­ni­jos se­niū­no Sal­vi­jaus Stim­bu­rio, už­vi­rė „am­žiaus sta­ty­bos“, pa­kei­sian­čios mies­te­lio vei­dą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Del­tu­vos mies­te­lio gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mas“ pra­dė­tas vyk­dy­ti per­nai ko­vo mė­ne­sį. Iki šiol bu­vo at­lie­ka­mi pa­ren­gia­mie­ji dar­bai – pro­jek­tų ren­gi­mas, vie­šie­ji pir­ki­mai. Dar­bų ver­tė – 3,4 mi­li­jo­no li­tų. Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 255 tūks­tan­čiai li­tų.

Bus įreng­tos 2 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na prie­šais ne­se­niai re­no­vuo­tus kul­tū­ros na­mus bei se­niū­ni­ją. Čia at­si­ras pės­čių­jų ta­kai, par­ko švies­tu­vai, suo­liu­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė.

„Del­tu­vo­je ne­ma­žai jau­nų šei­mų, ku­rios pa­si­gen­da to­kios po­il­sio zo­nos su suo­liu­kais, sū­py­nė­mis, smė­lio dė­žė­mis, kur ga­lė­tų kar­tu su vai­kais pra­leis­ti lais­va­lai­kį“, – sa­ko se­niū­nas.

Prie mies­te­lio ka­pi­nių bus su­tvar­ky­ta se­no­ji ir įreng­ta nau­ja au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Au­to­mo­bi­liams skir­ta aikš­te­lė at­si­ras ir prie baž­ny­čios.

Re­konst­ruk­ci­ja lau­kia pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko – nuo mies­te­lio iki ka­pi­nių bei nuo mo­kyk­los iki Ar­mo­nos upe­lio. Pės­čių­jų ta­kas bus įreng­tas Alek­san­dra­vos gat­vė­je.

Vy­tau­to gat­vė­je, ku­ri mies­te­ly­je yra pa­grin­di­nė, se­nus duo­bė­tus ša­li­gat­vius pa­keis nau­ja dan­ga. Pa­sak se­niū­no, Del­tu­vo­je nė­ra įreng­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, to­dėl ša­li­gat­vių ir gat­vės dan­ga la­biau­siai nu­ken­tė­da­vo nuo be­si­kau­pian­čio van­dens bei tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mo. Eu­ro­pi­niais pi­ni­gais lie­taus ka­na­li­za­ci­ja bus įreng­ta.

Pa­grin­di­nės gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies dan­ga bus kei­čia­ma pa­gal ki­tą, vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą, pro­jek­tą. Abu pro­jek­tai la­bai su­si­ję, nes lie­taus ka­na­li­za­ci­ja yra vals­ty­bės pi­ni­gais tvar­ko­mo­je gat­vės da­ly­je. S. Stim­bu­rys sa­ko, kad vie­nin­te­lė iš­ei­tis – su­de­rin­ti as­falt­be­to­nio dan­gos tie­si­mo ir tran­šė­jų ka­si­mo dar­bus.

Tai svar­bu ir dėl to, kad su­trum­pė­tų pa­grin­di­nės gat­vės eis­mo už­da­ry­mo lai­kas. At­lie­kant dar­bus, au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai mies­te­lį tu­rės ap­lenk­ti pie­ti­ne apy­lan­ka – šis žvyr­ke­lis jau pa­ruoš­tas.

Tam­siu pa­ros me­tu Del­tu­vo­je nu­švis nau­ji gat­vės švies­tu­vai. Iš vi­so bus re­konst­ruo­tas de­šim­ties mies­te­lio gat­vių ap­švie­ti­mas. Se­niū­nas pa­sa­ko­jo, kad po re­konst­ruk­ci­jos mies­te­lį ap­švies eko­no­miš­ki, be­veik tri­skart ma­žiau elek­tros ener­gi­jos nau­do­jan­tys nei da­bar esan­tys švies­tu­vai.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, pa­si­keis ne tik vi­sa mies­te­lio gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, bet ir pa­ge­rės gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo, po­il­sio bei lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo są­ly­gos. Ti­ki­ma­si, kad mies­te­lio pa­trauk­lu­mo pa­di­dė­ji­mas tu­rės tie­sio­gi­nės įta­kos gy­ven­to­jų ūki­nės veik­los plėt­rai bei kai­mo ato­trū­kio nuo mies­to su­ma­žė­ji­mui.

Re­konst­ruk­ci­jos me­tu grei­čiau­siai ne­pa­vyks iš­veng­ti ir ne­pa­to­gių si­tu­a­ci­jų. Re­mon­tuo­jant gat­vės bei ša­li­gat­vio dan­gas, lai­ki­nai ga­li bū­ti už­kirs­tas ke­lias au­to­mo­bi­liams, bus su­dė­tin­giau įva­žiuo­ti į kie­mus. Se­niū­nas ti­ki­si, kad šie trum­pa­lai­kiai ne­pa­to­gu­mai gy­ven­to­jams ne­įsi­pyks ir ne­nu­stelbs jų aky­se at­lie­ka­mų dar­bų svar­bos.

Pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti iki ki­tų me­tų rug­sė­jo.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *