Elektroniniai biuleteniai medikų nedžiugina

Nuo ba­lan­džio 1 die­nos ša­ly­je įsi­ga­lio­ja nau­ja ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo tvar­ka: po­pie­ri­nius pa­žy­mė­ji­mus pa­keis elek­tro­ni­niai. Ta­čiau Uk­mer­gės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos kol kas tam ne­pa­si­ruo­šu­sios.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai eilių poliklinikose nesumažins.

 

As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos ne­dar­bin­gu­mo bei nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­žy­mė­ji­mus nuo ba­lan­džio 1-osios ga­lės iš­duo­ti tik per Elek­tro­ni­nių ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų bei elek­tro­ni­nių nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­žy­mė­ji­mų tvar­ky­mo sis­te­mą.

Pro­ce­sas strin­ga

Uk­mer­gė­je šis pro­ce­sas kol kas strin­ga. „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė ne­dar­bin­gu­mo kon­tro­lei gy­dy­to­ja Nas­tė Ar­ma­na­vi­čie­nė sa­ko, kad iš aš­tuo­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, tu­rin­čių su­da­ry­ti su­tar­tis su „Sod­ra“ dėl elek­tro­ni­nių ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo, jas pa­si­ra­šė tik dvi.

Elek­tro­ni­niu bū­du ne­dar­bin­gu­mo bei nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­žy­mė­ji­mus drau­di­kams nuo va­sa­rio per­duo­da UAB „Te­ra­gi­da“ bei UAB „Lai­mu­tės šei­mos gy­dy­to­jo cen­tras“.

Anot N. Ar­ma­na­vi­čie­nės, yra pa­si­ren­gu­sios ir dar ke­lios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rio­se dir­ba po vie­ną gy­dy­to­ją. Ta­čiau pro­ce­są stab­do rei­ka­la­vi­mas su­tar­tį su „Sod­ra“ su­da­ran­čio­je įstai­go­je tu­rė­ti iš tri­jų gy­dy­to­jų su­si­de­dan­čią gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nę ko­mi­si­ją. „Ma­žos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rio­se dir­ba po vie­ną gy­dy­to­ją, lau­kia, kol su­tar­tį su mu­mis su­da­rys tos įstai­gos, su ku­rio­mis jos su­si­ta­ru­sios dėl gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nės ko­mi­si­jos pa­slau­gų“, – sa­ko ji.

Lau­kia ne­pa­to­gu­mai

VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad iš jų pu­sės vis­kas kaip ir su­sty­guo­ta. „Prieš tris sa­vai­tes per­da­vė­me duo­me­nis Re­gist­rų cen­trui, ku­ris tu­ri pa­tvir­tin­ti kiek­vie­no gy­dy­to­jo elek­tro­ni­nius pa­ra­šus. Tik tuo­met ga­lė­si­me su­da­ry­ti su­tar­tį su „Sod­ra“, – va­do­vė sa­ko ma­nan­ti, kad iki nu­sta­ty­to lai­ko Re­gist­rų cen­tras su­skubs pa­tvir­tin­ti elek­tro­ni­nius pa­ra­šus.

J. Ga­liaus­kie­nė ne­ri­mau­ja, kad ir įval­džius šią elek­tro­ni­nę ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų per­da­vi­mo sis­te­mą, gy­dy­to­jų dar­bas ne­vyks taip sklan­džiai, kaip no­rė­tų­si. Kad duo­me­nis per­duo­tų elek­tro­ni­niu bū­du, kiek­vie­nas gy­dy­to­jas sa­vo ka­bi­ne­te tu­ri nau­do­tis kom­piu­te­riu. „To nė­ra ne tik pas mus. Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos vyk­dy­ta gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų ap­klau­sa ro­do, kad iš še­šias­de­šim­ties įstai­gų kom­piu­te­riai ka­bi­ne­tuo­se yra tik vie­no­je“, – sa­ko ji.

Anot jos, tik­riau­siai ši pro­ble­ma bus spren­džia­ma įren­gus vie­ną ka­bi­ne­tą, į ku­rį tu­rės at­ei­ti gy­dy­to­jai, no­rė­da­mi per­siųs­ti duo­me­nis apie iš­duo­tus ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus. Tai gai­ša­tis ne tik me­di­kui, bet ir prie ka­bi­ne­to lau­kian­tiems pa­cien­tams.

J. Ga­liaus­kie­nė nė­ra įsi­ti­ki­nu­si, kad elek­tro­ni­nis pa­žy­mė­ji­mų per­da­vi­mo bū­das pra­džiu­gins ir darb­da­vius. „Ma­nau, kad jie su­si­durs su di­des­ne pro­ble­ma. Ypač ma­žų įmo­nių, ku­rios gal net kom­piu­te­rių ne­tu­ri“, – svars­to vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Trūks­ta kom­piu­te­rių

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka sa­ko, kad jų įstai­gos gy­dy­to­jų elek­tro­ni­niai pa­ra­šai tu­rė­tų bū­ti pa­reng­ti šią sa­vai­tę.

Jis taip pat ma­no, kad elek­tro­ni­nė sis­te­ma su­kels ne­pa­to­gu­mų ir gy­dy­to­jams, ir pa­cien­tams. Mat kom­piu­te­rių ir li­go­ni­nė tu­ri tik tiek, kad juos ga­li­ma ant ran­kų pirš­tų su­skai­čiuo­ti. „Šian­dien įstai­ga ne­pa­jė­gi nu­si­pirk­ti tiek kom­piu­te­rių, kad jį tu­rė­tų kiek­vie­nas gy­dy­to­jas sa­vo ka­bi­ne­te. Sva­jo­ja­me bent jau kiek­vie­na­me li­go­ni­nės sky­riu­je įsi­reng­ti duo­me­nų per­da­vi­mo vie­tas. Pra­džio­je šią sis­te­mą įdieg­si­me vie­na­me kom­piu­te­ry­je, esan­čia­me Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je“, – sa­ko A. Ve­lič­ka.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų