Elektroniniai biuleteniai medikų nedžiugina


Nuo ba­lan­džio 1 die­nos ša­ly­je įsi­ga­lio­ja nau­ja ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo tvar­ka: po­pie­ri­nius pa­žy­mė­ji­mus pa­keis elek­tro­ni­niai. Ta­čiau Uk­mer­gės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos kol kas tam ne­pa­si­ruo­šu­sios.


Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai eilių poliklinikose nesumažins.

 


As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos ne­dar­bin­gu­mo bei nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­žy­mė­ji­mus nuo ba­lan­džio 1-osios ga­lės iš­duo­ti tik per Elek­tro­ni­nių ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų bei elek­tro­ni­nių nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­žy­mė­ji­mų tvar­ky­mo sis­te­mą.

Pro­ce­sas strin­ga

Uk­mer­gė­je šis pro­ce­sas kol kas strin­ga. „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė ne­dar­bin­gu­mo kon­tro­lei gy­dy­to­ja Nas­tė Ar­ma­na­vi­čie­nė sa­ko, kad iš aš­tuo­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, tu­rin­čių su­da­ry­ti su­tar­tis su „Sod­ra“ dėl elek­tro­ni­nių ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo, jas pa­si­ra­šė tik dvi.

Elek­tro­ni­niu bū­du ne­dar­bin­gu­mo bei nėš­tu­mo ir gim­dy­mo atos­to­gų pa­žy­mė­ji­mus drau­di­kams nuo va­sa­rio per­duo­da UAB „Te­ra­gi­da“ bei UAB „Lai­mu­tės šei­mos gy­dy­to­jo cen­tras“.

Anot N. Ar­ma­na­vi­čie­nės, yra pa­si­ren­gu­sios ir dar ke­lios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rio­se dir­ba po vie­ną gy­dy­to­ją. Ta­čiau pro­ce­są stab­do rei­ka­la­vi­mas su­tar­tį su „Sod­ra“ su­da­ran­čio­je įstai­go­je tu­rė­ti iš tri­jų gy­dy­to­jų su­si­de­dan­čią gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nę ko­mi­si­ją. „Ma­žos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rio­se dir­ba po vie­ną gy­dy­to­ją, lau­kia, kol su­tar­tį su mu­mis su­da­rys tos įstai­gos, su ku­rio­mis jos su­si­ta­ru­sios dėl gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nės ko­mi­si­jos pa­slau­gų“, – sa­ko ji.

Lau­kia ne­pa­to­gu­mai

VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad iš jų pu­sės vis­kas kaip ir su­sty­guo­ta. „Prieš tris sa­vai­tes per­da­vė­me duo­me­nis Re­gist­rų cen­trui, ku­ris tu­ri pa­tvir­tin­ti kiek­vie­no gy­dy­to­jo elek­tro­ni­nius pa­ra­šus. Tik tuo­met ga­lė­si­me su­da­ry­ti su­tar­tį su „Sod­ra“, – va­do­vė sa­ko ma­nan­ti, kad iki nu­sta­ty­to lai­ko Re­gist­rų cen­tras su­skubs pa­tvir­tin­ti elek­tro­ni­nius pa­ra­šus.

J. Ga­liaus­kie­nė ne­ri­mau­ja, kad ir įval­džius šią elek­tro­ni­nę ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mų per­da­vi­mo sis­te­mą, gy­dy­to­jų dar­bas ne­vyks taip sklan­džiai, kaip no­rė­tų­si. Kad duo­me­nis per­duo­tų elek­tro­ni­niu bū­du, kiek­vie­nas gy­dy­to­jas sa­vo ka­bi­ne­te tu­ri nau­do­tis kom­piu­te­riu. „To nė­ra ne tik pas mus. Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos vyk­dy­ta gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų ap­klau­sa ro­do, kad iš še­šias­de­šim­ties įstai­gų kom­piu­te­riai ka­bi­ne­tuo­se yra tik vie­no­je“, – sa­ko ji.

Anot jos, tik­riau­siai ši pro­ble­ma bus spren­džia­ma įren­gus vie­ną ka­bi­ne­tą, į ku­rį tu­rės at­ei­ti gy­dy­to­jai, no­rė­da­mi per­siųs­ti duo­me­nis apie iš­duo­tus ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus. Tai gai­ša­tis ne tik me­di­kui, bet ir prie ka­bi­ne­to lau­kian­tiems pa­cien­tams.

J. Ga­liaus­kie­nė nė­ra įsi­ti­ki­nu­si, kad elek­tro­ni­nis pa­žy­mė­ji­mų per­da­vi­mo bū­das pra­džiu­gins ir darb­da­vius. „Ma­nau, kad jie su­si­durs su di­des­ne pro­ble­ma. Ypač ma­žų įmo­nių, ku­rios gal net kom­piu­te­rių ne­tu­ri“, – svars­to vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Trūks­ta kom­piu­te­rių

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka sa­ko, kad jų įstai­gos gy­dy­to­jų elek­tro­ni­niai pa­ra­šai tu­rė­tų bū­ti pa­reng­ti šią sa­vai­tę.

Jis taip pat ma­no, kad elek­tro­ni­nė sis­te­ma su­kels ne­pa­to­gu­mų ir gy­dy­to­jams, ir pa­cien­tams. Mat kom­piu­te­rių ir li­go­ni­nė tu­ri tik tiek, kad juos ga­li­ma ant ran­kų pirš­tų su­skai­čiuo­ti. „Šian­dien įstai­ga ne­pa­jė­gi nu­si­pirk­ti tiek kom­piu­te­rių, kad jį tu­rė­tų kiek­vie­nas gy­dy­to­jas sa­vo ka­bi­ne­te. Sva­jo­ja­me bent jau kiek­vie­na­me li­go­ni­nės sky­riu­je įsi­reng­ti duo­me­nų per­da­vi­mo vie­tas. Pra­džio­je šią sis­te­mą įdieg­si­me vie­na­me kom­piu­te­ry­je, esan­čia­me Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je“, – sa­ko A. Ve­lič­ka.


Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *