Gat­vių re­konst­ruk­ci­ja pa­kir­to mies­to lie­pas

 

Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to mies­to cen­tre burz­gė pjūk­lai – ant ša­li­gat­vio vie­na po ki­tos gu­lė čia au­gu­sios lie­pos. Taip pra­dė­ti Vie­nuo­ly­no gat­vės ir Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pra­dė­tas vyk­dy­ti Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, ku­rį pa­tvir­ti­no Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba. Ne­se­niai bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp už­sa­ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo AB „Uk­mer­gės ke­liai“. Pa­gal šį pro­jek­tą nu­ma­ty­ta Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės ša­li­gat­vių re­konst­ruk­ci­ja.

 

 

Uk­mer­gės cen­tras per vie­ną die­ną ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė.

 

Vie­nuo­ly­no gat­vės lie­pos jau ta­po me­die­na.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Gran­dio­zi­nių dar­bų star­to vie­ta ta­po Kęs­tu­čio aikš­tės ša­li­gat­viai – čia bus klo­ja­ma nau­ja trin­ke­lių dan­ga, kei­čia­mi gat­vės ži­bin­tai. Aikš­tę ap­švies dvie­jų ti­pų švies­tu­vai – įpras­ti ir tvir­ti­na­mi ant gem­bių prie na­mo sie­nų – nau­jo­vė Uk­mer­gės gat­vė­se.

Abie­jo­se gat­vės pu­sė­se iš­pjau­ta de­vy­nio­li­ka lie­pų ir vie­nas kle­vas. Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­ko, kad pro­jek­te nu­ma­ty­tas ir ap­žel­di­ni­mas. Dar ne­aiš­ku, ar me­de­liai bus at­so­din­ti abie­jo­se gat­vės pu­sė­se, ar to­je pu­sė­je, ku­rio­je ar­ti gat­vės yra pa­sta­tai, jų bus at­si­sa­ky­ta. Ga­my­bi­niai pa­si­ta­ri­mai vyks­ta kas dvi sa­vai­tės, jų me­tu ir de­ri­na­mi „karš­čiau­si“ klau­si­mai. „Ran­go­vas vie­ti­nis – ga­li­ma grei­tai su­si­siek­ti ir su­de­rin­ti spren­di­mus“, - sa­ko ve­dė­jas.

Anot jo, so­di­na­mi bus mies­to ap­žel­di­ni­mui skir­ti, de­ko­ra­ty­vūs bei li­goms at­spa­rūs me­de­liai, o ne to­kie „miš­ki­niai“, kaip au­go iki šiol.

K. Jur­ke­vi­čius sa­ko, kad re­konst­ruk­ci­jos ei­go­je bus spren­džia­mas klau­si­mas ir dėl trans­por­to ju­dė­ji­mo pa­grin­di­ne Uk­mer­gės gat­ve. Kol dar­bai eis­mui ne­truk­do, jis už­da­ro­mas ne­bus. „Jei ma­ty­si­me, kad kai ku­rias at­kar­pas rei­kia už­da­ry­ti, pa­sta­ty­si­me lai­ki­nus žen­klus. Gal lai­ki­nai teks per­kel­ti ir au­to­bu­sų sto­te­lę. Tuo­met de­rin­si­me su Au­to­bu­sų par­ku“, - svars­to jis.

Vie­ni uk­mer­giš­kiai at­si­dūs­ta, ant grin­di­nio dus­liai šlumš­te­lint lie­pos la­pi­jai: „Kam jos truk­dė?“ Ki­ti, at­virkš­čiai, džiau­gia­si erd­ves­niu ir švie­ses­niu mies­to cen­tru. Tik dėl vie­no da­ly­ko be­veik vi­sų nuo­mo­nės su­tam­pa – jei ne­bus res­tau­ruo­ja­mi na­mų fa­sa­dai, Uk­mer­gė tik­rai ne­at­ro­dys iš­gra­žė­ju­si. Ant ša­li­gat­vio su­gu­lu­sios lie­pos ati­den­gė cen­tre esan­čių pa­sta­tų skur­dą.

„Ban­dy­si­me kaip nors pa­veik­ti pa­sta­tų sa­vi­nin­kus, kad nu­da­žy­tų fa­sa­dus“, - Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, jog ne­pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­niais pi­ni­gais ir ne­pa­keis­ti iš­tru­pė­ju­sių ša­li­gat­vių dėl na­mų fa­sa­dų ne­bū­tų pro­tin­ga.

Sep­ty­nias­de­šimt pen­kios lie­pos tre­čia­die­nį griu­vo ir Vie­nuo­ly­no gat­vė­je. Šio­je gat­vė­je re­konst­ruk­ci­ja apims va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, ša­li­gat­vius, gat­vės ap­švie­ti­mą bei lie­taus nuo­te­kų tin­klus. Pa­gal pro­jek­tą bus at­lie­ka­mi ir gat­vės ap­žel­di­ni­mo dar­bai.

Uk­mer­giš­kiai ne­ri­mau­ja, kad pjūk­lai ga­li įsi­suk­ti ir į prie­šais sa­vi­val­dy­bę au­gan­tį par­ke­lį. Di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad pa­gal da­bar įgy­ven­di­na­mą pro­jek­tą bus tvar­ko­mi tik Kęs­tu­čio aikš­tės ša­li­gat­viai. Nuo gat­vės iki pa­sta­tų vie­no­je ir iki sie­ne­lės ki­to­je pu­sė­je. Aikš­tės prie­šais teis­mą, sa­vi­val­dy­bę ir mu­zie­jų lau­kia ki­tas pro­jek­tas. Kai tik jis bus pa­reng­tas, bus pa­teik­tas vie­šam uk­mer­giš­kių svars­ty­mui.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų