Gedulas mokyklose pritildė Šimtadienį

Dėl po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus mir­ties ša­ly­je pa­skelb­tas ge­du­las pa­kei­tė ug­dy­mo įstai­gų pla­nus. Dau­gu­mo­je ra­jo­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pra­ėju­sį penk­ta­die­nį tu­rė­jo vyk­ti abi­tu­rien­tų Šim­ta­die­nio šven­tė, ta­čiau ją te­ko nu­kel­ti. Su­glu­mę dėl to­kio spren­di­mo li­ko ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventinę nuotaiką dėl šalyje paskelbto gedulo mokykloms teko prislopinti.

Pa­si­ruo­ši­mo Šim­ta­die­niui lai­kas kiek pail­gė­jo, Vy­riau­sy­bei nu­ta­rus skelb­ti dvie­jų die­nų ge­du­lą, ku­rio me­tu ma­si­niai ir pra­mo­gi­niai ren­gi­niai ne­tu­rė­tų vyk­ti. Į re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio siū­ly­mus at­si­žvel­gė vi­sos ra­jo­no mo­kyk­los, ku­rio­se mo­ko­si dvy­lik­to­kai: Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, Už­upio, „Ši­lo“, Tau­jė­nų, Žel­vos, Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Jo­se su­pla­nuo­ta šven­tė bu­vo ati­dė­ta šiai sa­vai­tei.

Keis­ti da­tos ne­pri­rei­kė tik Vep­rių vi­du­ri­nei mo­kyk­lai, ku­rio­je sma­gio­ji die­na jau bu­vo pa­mi­nė­ta va­sa­rio 11-ąją.

 

Ver­ti­na dve­jo­pai

 

Šim­ta­die­nio šven­tė mo­kyk­lo­se šur­mu­liuos įvai­rio­mis die­no­mis – ne vien penk­ta­die­nį. Ją pri­rei­kė de­rin­ti su ki­tais šią sa­vai­tę nu­ma­ty­tais ren­gi­niais, kai ką – taip pat ati­dė­ti.

To­kie pa­si­kei­ti­mai or­ga­ni­za­to­riams ir bū­si­miems da­ly­viams su­kė­lė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų. „Nu­plau­kė“ pa­si­ruo­ši­mo dar­bai, už­si­tę­sė sce­na­ri­jaus dė­lio­ji­mas, mo­ki­niai jau­čia­si emo­ciš­kai su­tri­kę. Pik­ti­na­si ir tuo, jog tu­rė­jo at­šauk­ti su­si­ta­ri­mus dėl pa­si­gra­ži­ni­mo kir­pyk­lo­se, už­sa­ky­tų ka­vi­nių.

Kad ren­gi­nys vis dėl­to ga­lė­jo įvyk­ti, ma­no ir kai ku­rie pe­da­go­gai. Esą Šim­ta­die­nio pro­gra­ma nė­ra tai, kas men­kin­tų pa­gar­bą po­etui ir jo at­mi­ni­mą bei žeis­tų ge­din­čiuo­sius. „Kai žmo­gus gy­vas, rei­kia la­biau jį gar­bin­ti, ver­tin­ti jo nuo­pel­nus, jais nau­do­tis, – da­li­jo­si nuo­mo­ne An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja El­vy­ra Kriau­čiū­nie­nė. – Vie­ni ver­ti­na, kad bu­vo per­lenk­ta laz­da, ki­ti – kad taip rei­kia... O gal už­ten­ka juo­do kas­pi­no?“

Anot jos, Šim­ta­die­nis – ne ei­li­nis jau­ni­mo šo­kių va­ka­ras, ku­rį to­kiu at­ve­ju gal ir bū­tų ga­li­ma už­draus­ti. Tai – svar­bus mo­kyk­los gy­ve­ni­me ren­gi­nys su pra­smin­ga pro­gra­ma – tam bu­vo ruo­šia­ma­si ne vie­ną sa­vai­tę.

Gim­na­zi­jo­je jis šven­čia­mas šį ant­ra­die­nį. „Su mo­ki­niais svars­tėm, ka­da da­ry­ti, ko­kie pliu­sai, ko­kie mi­nu­sai. Kai vis­kas nu­si­ke­lia, vėl – įtam­pa, lau­ki­mas, ruo­ši­ma­sis, tai ir pa­mo­kos ne to­kios nuo­šir­džios vyks­ta“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

 

Dels­ti ne­iš­ei­tų

 

Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė Šim­ta­die­niui pa­si­rin­ko pir­ma­die­nį. Dels­ti ne­no­rė­ta ne tik dėl ne­kan­trau­jan­čių mo­ki­nių. „Tai ir su fi­nan­si­niais da­ly­kais su­si­ję: vai­kai ne­ga­li sau leis­ti vėl iš nau­jo vis­ką pirk­ti“, – sa­kė di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas, pa­sa­ko­da­mas apie ren­gi­mą­si šven­tei. Jai jau bu­vo nu­pirk­ta da­lis vai­šių.

Di­rek­to­rius taip pat pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nis mo­kyk­lo­je bu­vo skir­tas pa­gerb­ti Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių. Apie po­etą kal­bė­ta lie­tu­vių kal­bos pa­mo­ko­se, mo­ki­niai žiū­rė­jo per te­le­vi­zi­ją ro­dy­tas lai­das, vy­ko spe­cia­lus ren­gi­nys.

 

Pla­nų ne­at­si­sa­kė

 

„Kai su­ži­no­jom, nu­spren­dėm ne­be­da­ry­ti: tai vis tiek yra pra­mo­gi­nis ren­gi­nys, – sa­kė Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los va­do­vas Vi­das Ta­vo­ras. – Moks­lei­viai tru­pu­tė­lį ne­pa­ten­kin­ti, nes bu­vo su­si­pla­na­vę, o mo­ky­to­jams – jo­kio skir­tu­mo...“

Ta­čiau kai ku­rių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai tam tik­rų sa­vo pla­nų at­si­sa­ky­ti ne­pa­no­ro. Kal­ba­ma, jog ne vi­si su­ti­ko lauk­ti iki ki­tos sa­vai­tės ir į ne­ofi­cia­liuo­sius šven­ti­nius va­ka­rė­lius rin­ko­si tą pa­tį va­ka­rą. Tei­si­na­si pa­pras­tai: pi­ni­gai su­rink­ti, „plo­tai“ už­sa­ky­ti, mais­tas su­pirk­tas – ką nors keis­ti tie­siog nė­ra kaip...

 

Ne­pai­sy­mas reikš­tų ne­pa­gar­bą

 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė ma­no, jog abe­jo­nių dėl Šim­ta­die­nio nu­kė­li­mo nė ne­tu­rė­jo kil­ti. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad prieš­ta­ra­vi­mas to­kiam spren­di­mui reikš­tų ne­pa­gar­bą di­džiam žmo­gui. „Pa­gar­bą Jus­ti­nui Mar­cin­ke­vi­čiui jau­čia, ma­nau, ne tik su­au­gę žmo­nės, bet ir jau­ni­mas tu­rė­tų su­vok­ti. Vi­so­je vals­ty­bė­je ge­du­las – ne­ma­nau, kad abi­tu­rien­tai no­rė­tų švęs­ti ge­du­lin­gai“, – sa­kė ve­dė­ja.

Sa­vo nuo­mo­nę ji tu­ri ir apie tą ren­gi­nio da­lį, ku­ri iš mo­kyk­los sa­lės per­ke­lia­ma į so­dus, ka­vi­nes, net kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas: „Čia tė­vų ir vai­kų rei­ka­las: jie da­ro­si – ne mo­kyk­la. Už­draus­ti – ne mū­sų va­lioj, ta­čiau, ži­no­ma, ma­nau, kad tai – per di­de­lė pra­ban­ga, ypač to­kiu sun­kme­čiu.“

Ra­jo­no mo­kyk­lo­se iš vi­so mo­ko­si dau­giau kaip 450 abi­tu­rien­tų – tiek jų va­sa­rą tu­rė­tų gau­ti bran­dos ates­ta­tus. Ta­čiau, pe­da­go­gų tei­gi­mu, ne vi­si ga­lės džiū­gau­ti, kad bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Ne­ma­žai da­liai moks­lei­vių stin­ga ne tik su­ge­bė­ji­mo, bet ir no­ro tin­ka­mai mo­ky­tis. Pa­sak kai ku­rių kal­bin­tų mo­ky­to­jų, li­kus šim­tui die­nų iki eg­za­mi­nų, ver­ta pri­si­min­ti, jog sėk­me lai­kant juos ma­žai ga­li­ma pa­si­kliau­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų