Invalidų bendrabučio laukia renovacija

In­va­li­dų ben­dra­bu­tis ga­li tap­ti pir­muo­ju re­no­vuo­tu dau­gia­bu­čiu Uk­mer­gė­je. Re­no­va­ci­ją ska­ti­na rūs­čios gy­ve­ni­mo są­ly­gos: gy­ven­to­jų tei­gi­mu, kai ku­riuo­se bu­tuo­se per spei­gus ter­mo­met­ro stul­pe­lis te­ro­dė aš­tuo­nis laips­nius ši­lu­mos. At­nau­ji­ni­mo dar­bų ke­ti­na­ma im­tis jau šie­met.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. In­va­li­dų ben­dra­bu­tis taps pir­muo­ju re­no­vuo­tu dau­gia­bu­čiu mū­sų mies­te.

 

Vy­tau­to gat­vė­je esan­tis spe­cia­lio­jo fon­do In­va­li­dų ben­dra­bu­tis pri­klau­so Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Ja­me yra įren­gti 34 bu­tai, ku­riuo­se gy­ve­na be­veik pu­sė šim­to gy­ven­to­jų.

Dėl ne­pa­lan­kių gy­ve­ni­mo są­ly­gų šio būs­to gy­ven­to­jai pa­si­skun­dė ra­jo­no va­do­vams. Taip pat jie pa­tei­kė pra­šy­mą re­no­vuo­ti ben­dra­bu­tį. Žmo­nės skun­dė­si, kad per kiau­rus lan­gus ir ne­ap­šil­tin­tas sie­nas bei sto­gą „iš­ga­ruo­ja“ vi­sa ši­lu­ma.

Per šal­čius kam­ba­riuo­se bū­da­vo 15 laips­nių, o ga­li­niuo­se bu­tuo­se ter­mo­met­ro stul­pe­lis nu­kris­da­vo iki 8 laips­nių ši­lu­mos. Ypač sun­kiai žie­mas dėl to­kios tem­pe­ra­tū­ros iš­gy­ve­na ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys as­me­nys. Žmo­nės gin­da­vo­si nuo šal­čio kam­šy­da­mi ply­šius.

Apie šio dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ją bu­vo pra­bil­ta ir ieš­ko­ta ga­li­my­bių ją at­lik­ti prieš dve­jus me­tus. Ta­čiau lė­šų vis ne­pa­vyk­da­vo ras­ti. Tik tvir­ti­nant šių me­tų biu­dže­tą, ja­me at­si­ra­do ei­lu­tė, ku­rio­je 30 tūks­tan­čių litų sa­vi­val­dy­bės lė­šų skir­ta šiam pa­sta­tui re­no­vuo­ti.

Šios sim­bo­li­nės dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jai skir­tos pi­ni­gų su­mos už­teks tik pro­jek­ta­vi­mo dar­bams, ta­čiau lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš ki­tų šal­ti­nių.

No­rė­da­mi sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, kaip gy­ve­na ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai, pra­ėju­sią sa­vai­tę šia­me būs­te ap­si­lan­kė gru­pė at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė sa­ko, kad svars­to­ma ga­li­my­bė šiam pro­jek­tui pri­trauk­ti vals­ty­bi­nes ar­ba eu­ro­pi­nes lė­šas.

Svars­ty­ti ke­li re­no­va­ci­jos va­rian­tai. Koks bus pa­si­rink­tas, pri­klau­sys nuo to, kiek lė­šų pa­vyks gau­ti.

Pa­kei­sti ke­tu­rių aukš­tų pa­sta­to lan­gus bei ap­šil­tin­ti la­biau­siai žie­mą įšą­lan­čias jo ga­li­nes sie­nas pri­reik­tų 1 mi­li­jo­no li­tų. No­rint at­lik­ti vi­są pa­sta­to re­no­va­ci­ją, tek­tų su­krapš­ty­ti net 3 mi­li­jo­nus li­tų. Ti­ki­ma­si, kad pa­vyks at­lik­ti vi­są in­va­li­dų ben­dra­bu­čio re­no­va­ci­ją.

Re­no­va­ci­jos įgy­ven­di­ni­mą ke­ti­na­ma pra­dė­ti šie­met – bus at­lie­ka­mas ener­ge­ti­nis au­di­tas, pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, tvar­ko­ma do­ku­men­ta­ci­ja, ren­gia­mi vie­šie­ji pir­ki­mai.

Ka­dan­gi tai – sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tas, jo gy­ven­to­jams sa­vo lė­šo­mis ne­rei­kės pri­si­dė­ti.

Prieš ket­vir­tį am­žiaus sta­ty­tą pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Le­o­nar­das Nu­ga­ras pa­sa­ko­jo, kad iki šiol bū­da­vo at­lie­ka­mas tik smul­kus da­li­nis re­mon­tas.

Pa­va­duo­to­jas pri­pa­ži­no, kad apie pro­ble­mas šia­me dau­gia­bu­ty­je kal­ba­ma jau ne pir­mą žie­mą. Iki šiol bū­da­vo kei­čia­mi tik la­biau­siai su­si­dė­vė­ję, su­pu­vę lan­gai, at­ski­ruo­se bu­tuo­se re­mon­tuo­ja­ma ar kei­čia­ma san­tech­ni­kos įran­ga.

Už na­mo gy­ven­to­jų kau­pia­mą­sias lė­šas per­nai bu­vo su­tvar­ky­ti pa­ma­tai, lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, įreng­ti du gy­ve­na­mie­ji bu­tai bu­vu­sio­se ki­tiems tiks­lams nau­do­ja­mo­se pa­tal­po­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų