Invalidų bendrabučio laukia renovacija

In­va­li­dų ben­dra­bu­tis ga­li tap­ti pir­muo­ju re­no­vuo­tu dau­gia­bu­čiu Uk­mer­gė­je. Re­no­va­ci­ją ska­ti­na rūs­čios gy­ve­ni­mo są­ly­gos: gy­ven­to­jų tei­gi­mu, kai ku­riuo­se bu­tuo­se per spei­gus ter­mo­met­ro stul­pe­lis te­ro­dė aš­tuo­nis laips­nius ši­lu­mos. At­nau­ji­ni­mo dar­bų ke­ti­na­ma im­tis jau šie­met.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

03-06-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. In­va­li­dų ben­dra­bu­tis taps pir­muo­ju re­no­vuo­tu dau­gia­bu­čiu mū­sų mies­te.

 

Vy­tau­to gat­vė­je esan­tis spe­cia­lio­jo fon­do In­va­li­dų ben­dra­bu­tis pri­klau­so Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Ja­me yra įren­gti 34 bu­tai, ku­riuo­se gy­ve­na be­veik pu­sė šim­to gy­ven­to­jų.

Dėl ne­pa­lan­kių gy­ve­ni­mo są­ly­gų šio būs­to gy­ven­to­jai pa­si­skun­dė ra­jo­no va­do­vams. Taip pat jie pa­tei­kė pra­šy­mą re­no­vuo­ti ben­dra­bu­tį. Žmo­nės skun­dė­si, kad per kiau­rus lan­gus ir ne­ap­šil­tin­tas sie­nas bei sto­gą „iš­ga­ruo­ja“ vi­sa ši­lu­ma.

Per šal­čius kam­ba­riuo­se bū­da­vo 15 laips­nių, o ga­li­niuo­se bu­tuo­se ter­mo­met­ro stul­pe­lis nu­kris­da­vo iki 8 laips­nių ši­lu­mos. Ypač sun­kiai žie­mas dėl to­kios tem­pe­ra­tū­ros iš­gy­ve­na ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys as­me­nys. Žmo­nės gin­da­vo­si nuo šal­čio kam­šy­da­mi ply­šius.

Apie šio dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ją bu­vo pra­bil­ta ir ieš­ko­ta ga­li­my­bių ją at­lik­ti prieš dve­jus me­tus. Ta­čiau lė­šų vis ne­pa­vyk­da­vo ras­ti. Tik tvir­ti­nant šių me­tų biu­dže­tą, ja­me at­si­ra­do ei­lu­tė, ku­rio­je 30 tūks­tan­čių litų sa­vi­val­dy­bės lė­šų skir­ta šiam pa­sta­tui re­no­vuo­ti.

Šios sim­bo­li­nės dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jai skir­tos pi­ni­gų su­mos už­teks tik pro­jek­ta­vi­mo dar­bams, ta­čiau lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš ki­tų šal­ti­nių.

No­rė­da­mi sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, kaip gy­ve­na ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai, pra­ėju­sią sa­vai­tę šia­me būs­te ap­si­lan­kė gru­pė at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė sa­ko, kad svars­to­ma ga­li­my­bė šiam pro­jek­tui pri­trauk­ti vals­ty­bi­nes ar­ba eu­ro­pi­nes lė­šas.

Svars­ty­ti ke­li re­no­va­ci­jos va­rian­tai. Koks bus pa­si­rink­tas, pri­klau­sys nuo to, kiek lė­šų pa­vyks gau­ti.

Pa­kei­sti ke­tu­rių aukš­tų pa­sta­to lan­gus bei ap­šil­tin­ti la­biau­siai žie­mą įšą­lan­čias jo ga­li­nes sie­nas pri­reik­tų 1 mi­li­jo­no li­tų. No­rint at­lik­ti vi­są pa­sta­to re­no­va­ci­ją, tek­tų su­krapš­ty­ti net 3 mi­li­jo­nus li­tų. Ti­ki­ma­si, kad pa­vyks at­lik­ti vi­są in­va­li­dų ben­dra­bu­čio re­no­va­ci­ją.

Re­no­va­ci­jos įgy­ven­di­ni­mą ke­ti­na­ma pra­dė­ti šie­met – bus at­lie­ka­mas ener­ge­ti­nis au­di­tas, pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, tvar­ko­ma do­ku­men­ta­ci­ja, ren­gia­mi vie­šie­ji pir­ki­mai.

Ka­dan­gi tai – sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tas, jo gy­ven­to­jams sa­vo lė­šo­mis ne­rei­kės pri­si­dė­ti.

Prieš ket­vir­tį am­žiaus sta­ty­tą pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Le­o­nar­das Nu­ga­ras pa­sa­ko­jo, kad iki šiol bū­da­vo at­lie­ka­mas tik smul­kus da­li­nis re­mon­tas.

Pa­va­duo­to­jas pri­pa­ži­no, kad apie pro­ble­mas šia­me dau­gia­bu­ty­je kal­ba­ma jau ne pir­mą žie­mą. Iki šiol bū­da­vo kei­čia­mi tik la­biau­siai su­si­dė­vė­ję, su­pu­vę lan­gai, at­ski­ruo­se bu­tuo­se re­mon­tuo­ja­ma ar kei­čia­ma san­tech­ni­kos įran­ga.

Už na­mo gy­ven­to­jų kau­pia­mą­sias lė­šas per­nai bu­vo su­tvar­ky­ti pa­ma­tai, lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, įreng­ti du gy­ve­na­mie­ji bu­tai bu­vu­sio­se ki­tiems tiks­lams nau­do­ja­mo­se pa­tal­po­se.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *