Investiciniai projektai didina skolas

Sa­vi­val­dy­bė klimps­ta į sko­las – kas­met grą­ži­na­ma ma­žiau nei vėl įsi­sko­li­na­ma. Sko­lų krei­vė grės­min­gai pa­ki­lo aukš­tyn ir pa­sie­kė aukš­čiau­sią taš­ką. Ne­žiū­rint šio di­dė­jan­čios snie­go gniūž­tės efek­to, ke­ti­na­ma im­ti dar vie­ną pa­sko­lą. Val­di­nin­kai tei­si­na­si, kad la­biau­siai klam­pi­na in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kės, ar bus leis­ta sa­vi­val­dy­bei dar pa­di­din­ti sa­vo sko­lų naš­tą. Me­tų pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kams, įskai­tant ir li­zin­go su­tar­tis, su­da­rė 21 mi­li­jo­ną 13 tūks­tan­čių li­tų.

Šį­kart iš ban­kų pla­nuo­ja­ma sko­lin­tis 5,8 mi­li­jo­no li­tų.

 

Nu­sta­ty­ta ri­ba

 

Sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mo­si tvar­ką reg­la­men­tuo­ja Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas „Dėl sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mo­si tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“. Rem­da­ma­si šiuo do­ku­men­tu, sa­vi­val­dy­bė sa­vo spren­di­mu ga­li im­ti il­ga­lai­kes pa­sko­las iš vi­daus ir už­sie­nio kre­di­to­rių in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, įvai­riam tur­tui įsi­gy­ti bei sko­loms deng­ti tik tu­rė­da­ma sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dą.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės sko­la ne­ga­li vir­šy­ti 70 pro­cen­tų pa­tvir­tin­tų tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų. Me­ti­nio gry­no­jo sko­li­ni­mo­si su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 20 pro­cen­tų pa­tvir­tin­tų tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų.

Sa­vi­val­dy­bės, ku­rių sko­la su­da­ro dau­giau kaip 45 pro­cen­tus biu­dže­to pa­ja­mų, ga­li sko­lin­tis tik iš ES ar ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos fi­nan­suo­ja­miems pro­jek­tams. Ga­li­my­bę sko­lin­tis ki­tiems, su in­ves­ti­ci­niais pro­jek­tais ne­su­si­ju­siems, tiks­lams ri­bo­ja Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mas.

Sau­sio 1 die­nos sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus duo­me­ni­mis, mū­sų sa­vi­val­dy­bės sko­la vir­ši­ja šią ri­bą ir su­da­ro 51,8 pro­cen­to.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės, dėl šios prie­žas­ties šie­met Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ga­li im­ti pa­sko­lą tik in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Pla­nuo­ja­mos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2012 me­tų biu­dže­to pa­ja­mos – 87 mi­li­jo­nai 338 tūks­tan­čiai li­tų.

Va­do­vau­jan­tis mi­nė­tais tei­sės ak­tais, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­ti fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­ga­li vir­šy­ti 28 mi­li­jo­nų 378 tūks­tan­čių li­tų.

 

Dau­giau­sia lė­šų – gat­vėms

 

Ga­vus pa­sko­lą, di­džiau­sią su­mą ke­ti­na­ma skir­ti mies­to gat­vių, ša­li­gat­vių, pės­čių­jų ta­kų re­konst­ruk­ci­jai – dau­giau kaip 2 mi­li­jo­nus 255 tūks­tan­čius li­tų.

Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms pa­rei­ka­laus 836 tūs­tan­čių li­tų. Tre­čias pa­gal rei­kia­mų lė­šų dy­dį ob­jek­tas – Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ras. Jo pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms at­si­eis sa­vi­val­dy­bei 650 tūks­tan­čių li­tų.

V. But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad la­biau­siai ver­čia įsi­sko­lin­ti ban­kams ra­jo­ne vyk­do­mi in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­riems fi­nan­suo­ti da­lį lė­šų tu­ri skir­ti sa­vi­val­dy­bė. Vie­ni bran­giau­sių – gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai. Jiems ten­ka di­džiau­sias sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis, ka­dan­gi tie­sia­miems in­ži­ne­ri­niams tin­klams eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo ne­ski­ria­ma.

Anot ve­dė­jos, nors me­tų ei­go­je ban­kams su­grąži­na­ma ma­žes­nė su­ma nei vėl pa­si­sko­li­na­ma, nuo su­tar­ty­se nu­ma­ty­tų ter­mi­nų ne­at­si­lie­ka­ma ir ban­kų są­ly­gas sa­vi­val­dy­bė iš­pil­do.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų