Investiciniai projektai didina skolas

Sa­vi­val­dy­bė klimps­ta į sko­las – kas­met grą­ži­na­ma ma­žiau nei vėl įsi­sko­li­na­ma. Sko­lų krei­vė grės­min­gai pa­ki­lo aukš­tyn ir pa­sie­kė aukš­čiau­sią taš­ką. Ne­žiū­rint šio di­dė­jan­čios snie­go gniūž­tės efek­to, ke­ti­na­ma im­ti dar vie­ną pa­sko­lą. Val­di­nin­kai tei­si­na­si, kad la­biau­siai klam­pi­na in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

02-21-4_straipsnio_nuotr


Ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kės, ar bus leis­ta sa­vi­val­dy­bei dar pa­di­din­ti sa­vo sko­lų naš­tą. Me­tų pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kams, įskai­tant ir li­zin­go su­tar­tis, su­da­rė 21 mi­li­jo­ną 13 tūks­tan­čių li­tų.

Šį­kart iš ban­kų pla­nuo­ja­ma sko­lin­tis 5,8 mi­li­jo­no li­tų.

 

Nu­sta­ty­ta ri­ba

 

Sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mo­si tvar­ką reg­la­men­tuo­ja Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas „Dėl sa­vi­val­dy­bių sko­li­ni­mo­si tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“. Rem­da­ma­si šiuo do­ku­men­tu, sa­vi­val­dy­bė sa­vo spren­di­mu ga­li im­ti il­ga­lai­kes pa­sko­las iš vi­daus ir už­sie­nio kre­di­to­rių in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, įvai­riam tur­tui įsi­gy­ti bei sko­loms deng­ti tik tu­rė­da­ma sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dą.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės sko­la ne­ga­li vir­šy­ti 70 pro­cen­tų pa­tvir­tin­tų tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų. Me­ti­nio gry­no­jo sko­li­ni­mo­si su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 20 pro­cen­tų pa­tvir­tin­tų tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų.

Sa­vi­val­dy­bės, ku­rių sko­la su­da­ro dau­giau kaip 45 pro­cen­tus biu­dže­to pa­ja­mų, ga­li sko­lin­tis tik iš ES ar ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos fi­nan­suo­ja­miems pro­jek­tams. Ga­li­my­bę sko­lin­tis ki­tiems, su in­ves­ti­ci­niais pro­jek­tais ne­su­si­ju­siems, tiks­lams ri­bo­ja Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mas.

Sau­sio 1 die­nos sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus duo­me­ni­mis, mū­sų sa­vi­val­dy­bės sko­la vir­ši­ja šią ri­bą ir su­da­ro 51,8 pro­cen­to.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės, dėl šios prie­žas­ties šie­met Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ga­li im­ti pa­sko­lą tik in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Pla­nuo­ja­mos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2012 me­tų biu­dže­to pa­ja­mos – 87 mi­li­jo­nai 338 tūks­tan­čiai li­tų.

Va­do­vau­jan­tis mi­nė­tais tei­sės ak­tais, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­ti fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­ga­li vir­šy­ti 28 mi­li­jo­nų 378 tūks­tan­čių li­tų.

 

Dau­giau­sia lė­šų – gat­vėms

 

Ga­vus pa­sko­lą, di­džiau­sią su­mą ke­ti­na­ma skir­ti mies­to gat­vių, ša­li­gat­vių, pės­čių­jų ta­kų re­konst­ruk­ci­jai – dau­giau kaip 2 mi­li­jo­nus 255 tūks­tan­čius li­tų.

Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms pa­rei­ka­laus 836 tūs­tan­čių li­tų. Tre­čias pa­gal rei­kia­mų lė­šų dy­dį ob­jek­tas – Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ras. Jo pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms at­si­eis sa­vi­val­dy­bei 650 tūks­tan­čių li­tų.

V. But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad la­biau­siai ver­čia įsi­sko­lin­ti ban­kams ra­jo­ne vyk­do­mi in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­riems fi­nan­suo­ti da­lį lė­šų tu­ri skir­ti sa­vi­val­dy­bė. Vie­ni bran­giau­sių – gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai. Jiems ten­ka di­džiau­sias sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis, ka­dan­gi tie­sia­miems in­ži­ne­ri­niams tin­klams eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo ne­ski­ria­ma.

Anot ve­dė­jos, nors me­tų ei­go­je ban­kams su­grąži­na­ma ma­žes­nė su­ma nei vėl pa­si­sko­li­na­ma, nuo su­tar­ty­se nu­ma­ty­tų ter­mi­nų ne­at­si­lie­ka­ma ir ban­kų są­ly­gas sa­vi­val­dy­bė iš­pil­do.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *