In­ves­ti­ci­nės lė­šos pa­dės įgy­ven­din­ti stam­bius pro­jek­tus

 

Nors 2009-ie­ji bu­vo eko­no­mi­nio sun­kme­čio me­tai, mū­sų mies­te įvyk­dy­ta ne­ma­žai vi­siems nau­din­gų pro­jek­tų. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad ir at­ei­nan­čiais me­tais pro­jek­ti­nė veik­la ne­ap­mirs. Pa­si­nau­do­jant įvai­rių fon­dų pa­ra­ma nu­ma­to­ma įvyk­dy­ti daug ra­jo­no žmo­nėms rei­ka­lin­gų dar­bų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės mies­to gat­vių su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti 19 mi­li­jo­nų li­tų, o dau­giau kaip 10,5 mi­li­jo­nųo – kai­mo vie­to­vių gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ge­ri­ni­mui.

 

 

Uk­mer­gės mies­to gat­vių su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti 19 mi­li­jo­nų li­tų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Di­džiau­sios in­ves­ti­ci­jos – 4,7 mi­li­jo­no li­tų nu­ma­ty­tos Vi­diš­kiams ir Del­tu­vai. Tai – vie­ni di­džiau­sių ra­jo­no mies­te­lių, per ku­riuos ei­na re­gio­ni­nės reikš­mės ke­liai ir yra di­de­lis trans­por­to srau­tas. Ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti cen­tri­nes mies­te­lių gat­ves, jų ap­švie­ti­mą, pės­čių­jų ta­kus, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les.

Anot In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­jos, 3,5 mi­li­jo­no li­tų in­ves­ti­ci­jos pla­nuo­ja­mos Del­tu­vos, Že­mait­kie­mio, Tau­jė­nų bei At­ko­čių ben­druo­me­ni­ų in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mui.

Pa­nau­do­jant kai­mui skir­tą pa­ra­mą, bus re­konst­ruo­ti Del­tu­vos kul­tū­ros na­mų, o Tau­jė­nuo­se – bu­vu­sios ka­ti­li­nės pa­sta­tai. Ja­me įreng­tas dau­gia­funk­cinis cen­tras, pri­tai­ky­tas ben­druo­me­nės po­rei­kiams.

2010-ai­siais ne­mie­gos ir Že­mait­kie­mis – bus iš­plės­tas ir re­no­vuo­tas šios gy­ven­vie­tės van­dens tie­ki­mo ūkis. Ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti ir ben­druo­me­nės po­rei­kiams pri­tai­ky­ti bu­vu­sį At­ko­čių vai­kų dar­že­lį.

Nu­ma­to­ma tu­riz­mo plėt­ra

9,5 mln. li­tų pa­ra­ma iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų nu­ma­to­ma tu­riz­mo plėt­rai. Plė­to­jant tu­riz­mą, pla­nuo­ja­mi trys pro­jek­tai: „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“, „Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“ bei „Uk­mer­gės mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas“.

Pa­reng­ta pa­raiš­ka ir lau­kia­ma Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­ni­mo dėl dau­giau kaip 2 mi­li­jo­nų li­tų pa­ra­mos bu­vu­sio Uk­mer­gės ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos naf­tos pro­duk­tais už­terš­to grun­to iš­va­ly­mui. Jau pa­reng­ta va­ly­mo dar­bų pro­gra­ma, ku­rią pra­dė­ti pla­nuo­ja­ma pa­va­sa­rį.

Mi­li­jo­nai van­dens tel­ki­niams

Baig­tas įgy­ven­din­ti 1,3 mi­li­jo­no li­tų ver­tės pro­jek­tas, tvar­kant su­si­dė­vė­ju­sias Sie­si­kų se­niū­ni­jos Ar­mo­nos upės ir jos in­ta­kų bei juo­se esan­čias hid­ro­tech­ni­nes sis­te­mas. Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai pa­teik­ta to­kios pa­čios ver­tės pa­raiš­ka ir Tau­jė­nų se­niū­ni­jos Var­na­lau­kio upe­lio ba­sei­no grio­vių ir dre­na­žo rink­tu­vų re­konst­ruk­ci­jai.

Pa­ruoš­ta do­ku­men­ta­ci­ja Vep­rių eže­ro iš­va­ly­mui. Šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas nu­ma­to­mas 2011 me­tais.

Eu­ro­pos So­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai pa­teik­tos trys pa­raiš­kos pa­gal te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo prie­mo­nę. Pa­si­nau­do­jant ES pa­ra­ma bus pa­reng­tas Uk­mer­gės mies­to ben­dra­sis pla­nas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių se­niū­ni­jų ir kai­mų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ri­bų nu­sta­ty­mo spe­cia­lu­sis pla­nas, Užu­gi­rio dva­ro ir gre­ti­mų te­ri­to­ri­jų de­ta­lu­sis pla­nas.

Pro­jek­tai mo­ky­mams

Skir­ti pi­ni­gai ir pro­jek­tams, fi­nan­suo­ja­miems EEE ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų Pa­ra­mos fon­do.

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas pa­ren­gė pro­jek­tą „Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas“. Tarp pro­jek­to part­ne­rių – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pro­jek­to ver­tė 248 923 li­tai. Mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės 3000 li­tų. Mo­ky­mai truks nuo sau­sio iki rug­sė­jo mė­ne­sio.

Ki­tas Nor­ve­gi­jos fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas – „Eko­no­mi­niais ir ap­lin­ko­sau­gi­niais as­pek­tais su­ba­lan­suo­tos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų re­no­va­ci­jos me­to­di­kos pa­ren­gi­mas“. Jo tiks­las – pa­reng­ti eko­no­mi­niais ir ap­lin­ko­sau­gi­niais as­pek­tais su­de­rin­tą pa­sta­tų re­no­va­ci­jos me­to­di­ką ir per­im­ti re­no­va­ci­jos pa­tir­tį iš Nor­ve­gi­jos. Bus pa­reng­ti 41 pa­sta­to ener­ge­ti­niai ser­ti­fi­ka­tai ir 7 au­di­tai. Nu­ma­to­mi sta­žuo­tė Nor­ve­gi­jo­je, se­mi­na­ras Lie­tu­vo­je. Pro­jek­to ver­tė – 224 324 li­tai, sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 33 648 li­tai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų