In­ves­ti­ci­nės lė­šos pa­dės įgy­ven­din­ti stam­bius pro­jek­tus

 

Nors 2009-ie­ji bu­vo eko­no­mi­nio sun­kme­čio me­tai, mū­sų mies­te įvyk­dy­ta ne­ma­žai vi­siems nau­din­gų pro­jek­tų. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad ir at­ei­nan­čiais me­tais pro­jek­ti­nė veik­la ne­ap­mirs. Pa­si­nau­do­jant įvai­rių fon­dų pa­ra­ma nu­ma­to­ma įvyk­dy­ti daug ra­jo­no žmo­nėms rei­ka­lin­gų dar­bų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės mies­to gat­vių su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti 19 mi­li­jo­nų li­tų, o dau­giau kaip 10,5 mi­li­jo­nųo – kai­mo vie­to­vių gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ge­ri­ni­mui.

 

 

Uk­mer­gės mies­to gat­vių su­tvar­ky­mui pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti 19 mi­li­jo­nų li­tų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Di­džiau­sios in­ves­ti­ci­jos – 4,7 mi­li­jo­no li­tų nu­ma­ty­tos Vi­diš­kiams ir Del­tu­vai. Tai – vie­ni di­džiau­sių ra­jo­no mies­te­lių, per ku­riuos ei­na re­gio­ni­nės reikš­mės ke­liai ir yra di­de­lis trans­por­to srau­tas. Ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti cen­tri­nes mies­te­lių gat­ves, jų ap­švie­ti­mą, pės­čių­jų ta­kus, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les.

Anot In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­jos, 3,5 mi­li­jo­no li­tų in­ves­ti­ci­jos pla­nuo­ja­mos Del­tu­vos, Že­mait­kie­mio, Tau­jė­nų bei At­ko­čių ben­druo­me­ni­ų in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mui.

Pa­nau­do­jant kai­mui skir­tą pa­ra­mą, bus re­konst­ruo­ti Del­tu­vos kul­tū­ros na­mų, o Tau­jė­nuo­se – bu­vu­sios ka­ti­li­nės pa­sta­tai. Ja­me įreng­tas dau­gia­funk­cinis cen­tras, pri­tai­ky­tas ben­druo­me­nės po­rei­kiams.

2010-ai­siais ne­mie­gos ir Že­mait­kie­mis – bus iš­plės­tas ir re­no­vuo­tas šios gy­ven­vie­tės van­dens tie­ki­mo ūkis. Ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti ir ben­druo­me­nės po­rei­kiams pri­tai­ky­ti bu­vu­sį At­ko­čių vai­kų dar­že­lį.

Nu­ma­to­ma tu­riz­mo plėt­ra

9,5 mln. li­tų pa­ra­ma iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų nu­ma­to­ma tu­riz­mo plėt­rai. Plė­to­jant tu­riz­mą, pla­nuo­ja­mi trys pro­jek­tai: „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“, „Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“ bei „Uk­mer­gės mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas“.

Pa­reng­ta pa­raiš­ka ir lau­kia­ma Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­ni­mo dėl dau­giau kaip 2 mi­li­jo­nų li­tų pa­ra­mos bu­vu­sio Uk­mer­gės ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos naf­tos pro­duk­tais už­terš­to grun­to iš­va­ly­mui. Jau pa­reng­ta va­ly­mo dar­bų pro­gra­ma, ku­rią pra­dė­ti pla­nuo­ja­ma pa­va­sa­rį.

Mi­li­jo­nai van­dens tel­ki­niams

Baig­tas įgy­ven­din­ti 1,3 mi­li­jo­no li­tų ver­tės pro­jek­tas, tvar­kant su­si­dė­vė­ju­sias Sie­si­kų se­niū­ni­jos Ar­mo­nos upės ir jos in­ta­kų bei juo­se esan­čias hid­ro­tech­ni­nes sis­te­mas. Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai pa­teik­ta to­kios pa­čios ver­tės pa­raiš­ka ir Tau­jė­nų se­niū­ni­jos Var­na­lau­kio upe­lio ba­sei­no grio­vių ir dre­na­žo rink­tu­vų re­konst­ruk­ci­jai.

Pa­ruoš­ta do­ku­men­ta­ci­ja Vep­rių eže­ro iš­va­ly­mui. Šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas nu­ma­to­mas 2011 me­tais.

Eu­ro­pos So­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai pa­teik­tos trys pa­raiš­kos pa­gal te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo prie­mo­nę. Pa­si­nau­do­jant ES pa­ra­ma bus pa­reng­tas Uk­mer­gės mies­to ben­dra­sis pla­nas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių se­niū­ni­jų ir kai­mų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ri­bų nu­sta­ty­mo spe­cia­lu­sis pla­nas, Užu­gi­rio dva­ro ir gre­ti­mų te­ri­to­ri­jų de­ta­lu­sis pla­nas.

Pro­jek­tai mo­ky­mams

Skir­ti pi­ni­gai ir pro­jek­tams, fi­nan­suo­ja­miems EEE ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų Pa­ra­mos fon­do.

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas pa­ren­gė pro­jek­tą „Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas“. Tarp pro­jek­to part­ne­rių – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pro­jek­to ver­tė 248 923 li­tai. Mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės 3000 li­tų. Mo­ky­mai truks nuo sau­sio iki rug­sė­jo mė­ne­sio.

Ki­tas Nor­ve­gi­jos fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas – „Eko­no­mi­niais ir ap­lin­ko­sau­gi­niais as­pek­tais su­ba­lan­suo­tos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų re­no­va­ci­jos me­to­di­kos pa­ren­gi­mas“. Jo tiks­las – pa­reng­ti eko­no­mi­niais ir ap­lin­ko­sau­gi­niais as­pek­tais su­de­rin­tą pa­sta­tų re­no­va­ci­jos me­to­di­ką ir per­im­ti re­no­va­ci­jos pa­tir­tį iš Nor­ve­gi­jos. Bus pa­reng­ti 41 pa­sta­to ener­ge­ti­niai ser­ti­fi­ka­tai ir 7 au­di­tai. Nu­ma­to­mi sta­žuo­tė Nor­ve­gi­jo­je, se­mi­na­ras Lie­tu­vo­je. Pro­jek­to ver­tė – 224 324 li­tai, sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 33 648 li­tai.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *