Kalėdinis stebuklas neįvyks – ekstremali situacija tęsis

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio po­sė­džio me­tu ra­jo­no ta­ry­bos na­riai bu­vo dos­nūs – di­di­no at­ly­gi­ni­mus, lai­mi­no pa­sko­las. Svars­ty­tas ir vie­nas ak­tu­a­liau­sių klau­si­mų Uk­mer­gė­je – ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ


Gedimino Nemunaičio nuotr. Šilumos klausimas Ukmergėje į antrą planą nepasitraukia.

 

Ši­lu­mos ūkio si­tu­a­ci­ją ra­jo­ne pri­sta­tė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas. Jis in­for­ma­vo, kad ši­lu­mos kai­nas, per­skai­čiuo­tas pa­gal Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) me­to­di­ką ir esa­mas gam­ti­nių du­jų kai­nas, šiuo me­tu tvir­ti­na Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja.

Už ši­lu­mą uk­mer­giš­kiai lap­kri­tį mo­kės 9,3 pro­cen­to dau­giau nei už spa­lį. Pa­sak di­rek­to­riaus, ka­dan­gi gam­ti­nių du­jų kai­na ki­lo, pa­bran­go ir ši­lu­ma. Spa­lį gam­ti­nių du­jų 1000 ku­bi­nių met­rų kai­na­vo 1125, o lap­kri­tį – 1222 li­tus.

Kon­ser­va­to­rius Eval­das Čir­ba do­mė­jo­si, ko­kia šiuo me­tu si­tu­a­ci­ja dėl li­cen­ci­jos tiek­ti ši­lu­mą įsi­gi­ji­mo. R. Ra­gaus­kas pa­aiš­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bė yra pa­tei­ku­si vi­sus do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus li­cen­ci­jai gau­ti, ta­čiau Kai­nų ko­mi­si­ja kon­sta­tuo­ja, kad esant teis­mi­niams gin­čams ne­ga­li li­cen­ci­jos nei iš­duo­ti, nei ne­iš­duo­ti. Di­rek­to­rius VKEKK veik­lo­je įžvel­gia ne­ma­žai sun­kiai pa­aiš­ki­na­mų dvi­pras­my­bių.

„Uk­mer­gės ši­lu­mos“ va­do­vas sa­kė, kad už lap­kri­tį „Lie­tu­vos du­joms“ jų įmo­nė tu­ri su­mo­kė­ti apie 1,3 mi­li­jo­no li­tų. Du­jų tie­kė­jas są­skai­tas pri­sta­to du kar­tus per mė­ne­sį. Tuo tar­pu mū­sų įmo­nė var­to­to­jams pa­tei­kia są­skai­tą už pra­ėju­sį mė­ne­sį. Gy­ven­to­jai tu­ri re­zer­ve dar mė­ne­sį jas su­si­mo­kė­ti. Tai­gi, pi­ni­gai už su­var­to­tas du­jas į „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ są­skai­tą grįž­ta tik po dvie­jų mė­ne­sių, o įsi­sko­li­ni­mai „Lie­tu­vos du­joms“ au­ga.

Li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas abe­jo­jo, ar kū­re­ni­mo se­zo­no pra­džio­je pa­bran­gi­nus ši­lu­mą, vė­liau kaina ne­iš­augs dar la­biau. Jis pri­mi­nė, kad kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se šil­dy­mas daug pi­ges­nis.

R. Ra­gaus­kas at­sa­kė, kad ši­lu­mos kai­ną su­for­ma­vo pa­ti ta­ry­ba, pa­tvir­tin­da­ma ba­zi­nės ši­lu­mos kai­nos de­da­mą­sias. Pa­gal VKEKK me­to­di­ką kiek­vie­ną mė­ne­sį per­skai­čiuo­ja­ma kin­ta­mo­ji jos da­lis, su­sie­ta su ku­ro kai­no­mis.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį įmo­nė pa­ga­mi­no 8306 MWh ši­lu­mos ener­gi­jos. Anot ta­ry­bos na­rių, toks ši­lu­mos kie­kis pa­kan­ka­mas, nes per me­tus ra­jo­ne pa­ga­mi­na­ma 65 tūks­tan­čiai MWh. Va­sa­rą, kai ener­gi­ja ga­mi­na­ma tik van­dens pa­šil­dy­mui, jos rei­kia ma­žiau.

Su tei­gi­mu, kad gam­ti­nių du­jų kai­na ky­la brangs­tant pa­čioms du­joms, su­tik­ti ne­no­ri li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius. Jis tei­gia iš­ana­li­za­vęs pas­ta­rų­jų tri­jų mė­ne­sių du­jų kai­nos de­da­mą­sias ir pri­ėjo prie iš­va­dos, jog la­biau brangs­ta jų trans­por­ta­vi­mas, pa­skirs­ty­mas bei mo­kė­ji­mas už var­to­to­jų pa­jė­gu­mus nei pa­čios du­jos.

 

Sa­vi­val­dy­bė da­vė ga­ran­ti­ją

 

Ta­ry­ba svars­tė R. Ra­gaus­ko pra­šy­mą su­teik­ti ga­ran­ti­ją ima­mai pa­sko­lai ši­lu­mos ūkio re­konst­ruk­ci­jos Mai­ro­nio gat­vė­je pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Nuo šio klau­si­mo svars­ty­mo nu­si­ša­li­no nau­ja­są­jun­gie­tis Val­das Pet­ro­nis. Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė UAB „SMD“ – pa­grin­di­nis šių re­konst­ruk­ci­jos dar­bų ran­go­vas.

Prieš pa­tvir­tin­da­mi spren­di­mą su­teik­ti ga­ran­ti­ją pa­sko­lai, ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no­si, kaip nau­do­ja­mas ne­se­niai jau gau­tas 4 mi­li­jo­nų kre­di­tas. Di­rek­to­rius pa­aiš­ki­no, kad vie­nas mi­li­jo­nas li­tų pa­nau­do­tas at­si­skai­ty­ti su ku­ro tie­kė­jais.

Nu­spręs­ta su­teik­ti 960 tūks­tan­čių li­tų ga­ran­ti­ją sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ima­mai pa­sko­lai.

 

Pa­pil­dy­ta stra­te­gi­ja

 

Ta­ry­bos na­riai pa­pil­dė prieš me­tus su­da­ry­tą ra­jo­no il­ga­lai­kės plėt­ros stra­te­gi­ją 2008–2015 me­tams. Į ją įtrauk­ti Uk­mer­gės se­na­mies­čio cen­tri­nės da­lies bei dau­gia­bu­čių na­mų de­ta­lie­ji pla­nai, dvi­ra­čio tra­sų, van­den­vie­čių sa­ni­ta­ri­nių zo­nų ir se­na­mies­čio tvar­ky­mo spe­cia­lie­ji pla­nai.

Ta­ry­bai pa­teik­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos 2009-2012 me­tų pro­gra­mos at­skai­ta. Biu­ro di­rek­to­rei Vai­dai Puo­džiū­nie­nei prie­kaiš­tų ne­pa­reikš­ta, ata­skai­ta pa­tvir­tin­ta.

 

Skelbs kon­kur­są

 

Pagal prieš de­šimt­me­tį su­da­ry­tą su­tar­tį su UAB „Bi­tė GSM“ ši įmo­nė ant Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to sto­go įren­gė jud­rio­jo skait­me­ni­nio ra­di­jo ry­šio tin­klo ba­zi­nę sto­tį. Nuo­mi­nin­kas mo­kė­jo nu­om­pi­ni­gius – 2400 li­tų per me­tus.

Pa­si­bai­gus su­tar­ties ga­lio­ji­mui, kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė krei­pė­si į ta­ry­bą dėl jos pra­tę­si­mo. Ta­čiau su­tar­ties pra­tęs­ti ne­be­ga­li­ma, nes sa­vi­val­dy­bės tur­tas ga­li bū­ti iš­nuo­mo­ja­mas ne il­giau kaip de­šim­čiai me­tų. Po to tu­ri bū­ti skel­bia­mas vie­šas nuo­mos kon­kur­sas.

Kul­tū­ros cen­trui leis­ta skelb­ti kon­kur­są dėl sto­go nuo­mos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų veik­lai, o Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pa­siū­lė nuo­mo­jant nu­ro­dy­ti kon­kre­čią sto­go vie­tą bei plo­to dy­dį.

 

Kė­lė at­ly­gi­ni­mus

 

Ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas pro­jek­tas di­din­ti al­gas dvie­jų kul­tū­ros įstai­gų va­do­vams: Vla­do Šlai­to viešosios bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Ra­sai Griš­ke­vi­čie­nei ir kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rei Vai­du­tei Sa­kol­ni­kie­nei.

„Ar kri­zė Uk­mer­gė­je jau bai­gė­si? Ar kul­tū­ros dar­buo­to­jams ne­rei­kės ei­ti ne­mo­ka­mų atos­to­gų?“ – sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo Ju­liaus Za­rec­ko klau­sė kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas.

Klau­si­mus pa­va­di­nęs „fi­lo­so­fi­niais“, ve­dė­jas sa­kė, kad no­ri­ma pa­ga­liau pa­baig­ti 2008 me­tais Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą. Tuo­met vi­sų kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai bu­vo pa­di­din­ti 15 pro­cen­tų. Kul­tū­ros įstai­gų di­rek­to­riams al­gas nu­sta­to stei­gė­jas, ta­čiau mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba jų tuo­met ne­pa­kė­lė dėl pra­si­dė­ju­sio sun­kme­čio.

Nu­tar­ta nuo ki­tų me­tų pra­džios R. Griš­ke­vi­čie­nės „po­pie­ri­nę“ al­gą nuo 2049 li­tų pa­kel­ti iki 2318, o V. Sa­kol­ni­kie­nės – nuo 1952 iki 2196 li­tų.

 

Su­da­rė ko­mi­si­ją

 

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no vals­ty­bės tar­nau­to­jų tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją. Ji su­da­ro­ma dve­jiems me­tams iš vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Na­riai – Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė, „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ri­ma Meš­kie­nė, Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė pra­ne­šė, kad apie sa­vo da­ly­va­vi­mą ko­mi­si­joje in­for­ma­vo Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro va­do­vus, bet jų pa­lai­mi­ni­mo dar ne­su­lau­kė. Į Vals­ty­bi­nę tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją jau kreip­ta­si dėl ga­li­mų in­te­re­sų kon­flik­tų, ta­čiau ko­mi­si­ja to­kią ga­li­my­bę at­me­tė. Jei E. Mi­ri­na­vi­čie­nės va­do­vy­bė įžvelgs mo­ty­vų ne­leis­ti jai vyk­dy­ti šią veik­lą, są­ra­šas bus su­da­ri­nė­ja­mas iš nau­jo.

 

Su­abe­jo­jo at­stu­mu

 

Sa­vi­val­dy­bė bu­vo ga­vu­si pra­šy­mą iš­duo­ti li­cen­ci­ją vers­tis maž­me­ni­ne pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais Vie­nuo­ly­no gat­vė­je ke­ti­na­mo­je ati­da­ry­ti par­duo­tu­vė­je „Gė­ri­mų ba­zė“.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­me skel­bia­ma, kad ne­ga­li­ma vers­tis pre­ky­ba al­ko­ho­liu tam tik­rų įstai­gų, tarp ku­rių yra ir švie­ti­mo įstai­gos, pa­tal­po­se bei ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu nu­ma­ty­tu at­stu­mu iki jų esan­čio­se pa­tal­po­se. Res­pub­li­ko­je pre­kiau­ti al­ko­ho­liu drau­džia­ma lais­vės at­ėmi­mo, ka­ri­nė­se ir su­ka­rin­to­se tar­ny­bo­se, po­li­ci­jos ir ki­to­se sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se, svei­ka­tos prie­žiū­ros ir ug­dy­mo įstai­go­se ir jų te­ri­to­ri­jo­se. Taip pat prie šių įstai­gų ir mal­dos na­mų at­stu­mu, ku­rį nu­sta­to ra­jo­no ta­ry­ba. Mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba to­kių at­stu­mų nė­ra pa­tvir­ti­nu­si.

Ta­čiau iš­ma­ta­vus nuo du­rų iki du­rų nu­sta­ty­ta, kad pre­ky­bos vie­ta yra apie 20-25 met­rai nuo Uk­mer­gės spor­to cen­tro pa­sta­to.

Ta­ry­bos na­riams ki­lo abe­jo­nių, ar, už­de­gę ža­lią švie­są al­ko­ho­liu mo­kyk­los pa­šo­nė­je pre­kiau­ti no­rin­tiems ver­sli­nin­kams, ne­pri­da­rys ne­pa­tai­so­mos ža­los sa­vo ra­jo­no jau­ni­mui.

Pra­ei­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta kiek­vie­nai al­ko­ho­lio par­duo­tu­vei li­cen­ci­ją su­teik­ti ar­ba ne, ap­ta­riant kon­kre­tų at­ve­jį. Ta­čiau grei­tai pa­aiš­kė­jo, kad taip ga­li bū­ti su­ku­ria­mos ne­vie­no­dos ver­slo są­ly­gos.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs UAB „Al­ko­ma“ stei­gė­jas Vir­gi­ni­jus De­vei­ka pri­mi­nė, kad ne­to­li spor­to mo­kyk­los „pui­kuo­ja­si“ alu­dės „Du bo­ka­lai“ iš­ka­ba, o al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­ja „Cen­to“ par­duo­tu­vė.

„Jei man ne­lei­džia­te at­si­da­ry­ti par­duo­tu­vės, ar bus už­da­ry­tos ir šios?” – tei­ra­vo­si jis.

Ta­ry­bos na­riai nu­spren­dė šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti iki tol, kol bus nu­sta­ty­tos ben­dros tai­syk­lės – ma­žiau­sias lei­džia­mas at­stu­mas nuo al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės iki švie­ti­mo įstai­gos.

 

Kri­ti­ka­vo veik­lą

 

Ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to po­tvar­kiu rug­sė­jo mė­ne­sį su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš­ana­li­za­vo Uk­mer­gės tu­riz­mo, ver­slo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro veik­lą ir fi­nan­si­nę būk­lę 2008-2010 me­tais.

Šios gru­pės pir­mi­nin­kė E. Mi­ri­na­vi­čie­nė ta­ry­bai pa­tei­kė at­lik­tą ana­li­zę bei iš­va­das. Pa­sak jos, įstai­gos veik­la ir fi­nan­si­nė būk­lė ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip ge­ra. Cen­tras ne­ruo­šia ir ne­vyk­do sa­va­ran­kiš­kų pro­jek­tų, ne­tu­ri veik­los plėt­ros vi­zi­jos. Jo veik­la tu­riz­mo sri­ty­je ne­plė­to­ja­ma, in­for­ma­ci­ja, tei­kia­ma in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, yra mo­ra­liai pa­se­nu­si, lai­ku ne­at­nau­ji­na­ma.

Už­dir­ba­mų lė­šų kie­kis su­da­ro apie 20 pro­cen­tų jo iš­gy­ve­ni­mui rei­ka­lin­gų lė­šų. Tai ne­už­tik­ri­na cen­tro veik­los plėt­ros. Dar­bo gru­pės ma­ny­mu, šiam ob­jek­tui rei­ka­lin­gi struk­tū­ri­niai, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir val­dy­mo pa­kei­ti­mai, ku­rie už­tik­rin­tų efek­ty­ves­nį dar­bą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų